Roczne deklaracje PIT

  Podatnik, który uzyskał przychód musi złożyć roczne zeznanie do organu podatkowego. Jeżeli odniósł wyłącznie stratę, a nie osiągnął przychodu złożenie takiej deklaracji jest jedynie obowiązkiem, a nie uprawnieniem. Również jeżeli podatnik osiągnął zerowy dochód musi zostać zgłoszona deklaracja. Zeznania podatkowe składa się do US na piśmie lub drogą elektroniczną. W obu przypadkach należy posłużyć się urzędowym formularzem. Również w sytuacji, gdy podatnik z uwagi na kwotę wolną od podatku nie jest zobowiązany do zapłaty podatku musi złożyć deklarację. W przypadku elektronicznej formy składania deklaracji podatnik może skorzystać z uwierzytelnienia za pomocą kwoty przychodów za rok ubiegły.

  Do 31 stycznia roku następnego deklaracje muszą złożyć deklarację osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu oraz osoby duchowne odpowiednio na formularzach PIT-16A, PIT-28 oraz PIT-19A. Natomiast do 28 lutego roku następnego deklarację roczną złożyć musi pracodawca rozliczający pracownika (PIT-40) oraz organ ZUS rozliczający świadczeniobiorcę (PIT-40A). Do 2 maja roku następującego po roku podatkowym deklaracje muszą złożyć osoby, które osiągnęły przychód z działalności gospodarczej (PIT-36), osoby rozliczające się według podatku liniowego (PIT-36L). Również w tym terminie z Urzędem skarbowym muszą rozliczyć się pracownicy na deklaracji PIT-37, a także osoby które osiągnęły przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (PIT-38) oraz z tytuły realizacji prawa związanych z nieruchomościami (PIT-9).

  Ważne jest, aby deklaracje podatkową wypełnić w sposób rzetelny i staranny. Co prawda błędne wypełnienie deklaracji jeżeli nie nosi cech umyślności nie będzie wiązać się z istotnymi konsekwencjami, jednak podatnik będzie zobowiązany do złożenia korekty, która stanowić będzie poprawną wypełnioną deklarację. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą to biuro rachunkowe powinno czuwać nad tym, aby przedsiębiorca osobiście lub pracownik biura rachunkowego w jego imieniu złożyć deklarację podatkową. Ważne jest również, aby pracodawca sporządził PIT-4R w wysłał go do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego oraz to, aby złożył do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika PIT-11 oraz drugi egzemplarz wręczył pracownikowi (deklaracja ta zawiera informację potrzebne pracownikowi do rozliczenia rocznego).

  Zapraszamy do naszego biura rachunkowego, które zajmuje się między innymi wypełnianiem rocznych deklaracji podatkowych. Posiadamy biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.