INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

KLAUZULA RODO dotycząca danych podanych na potrzeby stosowania przepisów AML

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych

Instytucja Obowiązana: Conventia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie 24wirtualne-biuro.pl e-mailem: kontakt@24wirtualne-biuro.pl pod numerem telefonu +48 724-046-783; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzaniach wykonawczych (Rozporządzenie MAR) – art. 19 MAR ust. 3/art. 19 ust. 5/ art. 18 MAR

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do przenoszenia danych;

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Na żądanie Instytucji obowiązanej zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające strukturę własnościową podmiotu i dane beneficjentów rzeczywistych, np. wyciąg z KRS, schemat organizacyjny, kopie: umowy spółki, statutu spółki, dowodu notowania na giełdzie, dokumentów tożsamości osób wskazanych jako beneficjentów rzeczywistych.

OGÓLNA KLAUZULA RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie CONVENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk

- przez e-mail: kontakt@24wirtualne-biuro.pl

- telefonicznie: 726-066-462/ 724-046-783/ 725-490-161

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:

świadczyć Panu/Pani usługi administracyjne.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

- umowa o świadczenie usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia świadczenia usługi, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:

Podmiotom zapewniającym Nam obsługę księgowo-administracyjną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pan/ Pani może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

§ Serwis - serwis internetowy działający pod adresem radca-orlowska.pl

§ Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

§ Administrator - firma CONVENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7941825239, o nadanym numerze REGON: 380865620, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

§ Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

§ Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

§ Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES

§ Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

§ Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

§ Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

§ Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

§ Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

§ Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

§ Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

§ Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

§ Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

§ Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

§ Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ Google Analytics

§ Google AdSense

§ Google AdWords

§ Facebook

§ Twitter

§ Youtube

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

§ Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

§ Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

§ Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

§ Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

§ Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

§ Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

§ Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

§ Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cooki. 

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną

§1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

1.     Usługodawcy – strony mają na myśli Conventia sp. z o. o., NIP:  7941825239

2.     Usługobiorcę - strony mają na myśli osobę fizyczną, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Usługodawcy wykonanie usługi.

3.     Usługę – strony mają na myśli wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę.

4.     Zapytanie – wiadomość wysłana przez Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej Usługodawcy za pośrednictwem formularza aktywnego zamieszczonego na stronie: kontakt@24wirtualne-biuro.pl lub wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy za pomocą skrzynki elektronicznej (adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@24wirtualne-biuro.pl)  

5.     Adres e-mail Usługobiorcy – adres e-mail z którego Usługobiorca wysłał zapytanie.  

6.     Strony- strony mają na myśli Usługodawcę i Usługobiorcę.

§2

1.     Po wysłaniu zapytania Usługodawca dokonuje jego analizy, informuje Usługobiorcę drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy czy istnieje możliwość wykonania usługi, a także podaje cenę za jej wykonanie, do której należy doliczyć podatek VAT (23 %) oraz przesyła link za pomocą, którego Usługobiorca może dokonać płatności za pomocą systemu przelewy24.pl.

2.     Usługobiorca może również dokonać płatności za usługę przelewem tradycyjnym na numer wskazany na fakturze proforma (niezalecane ze względu na dłuższy okres księgowania- do 48 h).

§3

1.     Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Usługobiorcę. Usługobiorca może również złożyć wyraźne oświadczenie o jej zawarciu.

2.     Usługodawca  mogą  wyrazić zgodę na rozłożenie płatności o której mowa w §1 pkt. 1. W takim wypadku Usługodawca przesyła na adres e-mail Usługobiorcy harmonogram płatności. Po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę  harmonogramu płatności dochodzi do zawarcia umowy.   

§4

Kontakt z usługodawca jest możliwy w formie:

a)     osobistej lub korespondencyjny pod adresem: ul Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk oraz ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław,

b)     telefonicznej pod numerem 724 046 783 lub 725 490 161,

c)     elektronicznie pod adresem poczty e-mail: kontakt@24wirtualne-biuro.pl     

§5

1.     Fakturę VAT usługodawca przesyła na adres-mail Usługobiorcy.

2.     Usługobiorca zobowiązuje się do podania Usługodawcy danych niezbędnych do wystawienia faktury, wykonania usługi oraz kontaktu ze strony Usługodawcy (aktualny adres e-mail).

3.     W przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt. 2 Usługobiorca zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

4.     Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia Umowy. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§6

1.     Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 14 dni od wykonania usługi. Reklamację należy wysłać na adres kontakt@24wirtualne-biuro.pl   

2.     Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko bądź nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną Usługobiorcy, wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.

3.     Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, poprzez przekazanie decyzji Usługodawcy na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.