Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zakres regulacji ordynacji podatkowej

Zasady prawidłowej legislacji w prawie podatkowym 

Zgodnie z zasadami technicznymi w zakresie prawidłowej legislacji akt prawny, w tym akt prawa podatkowego powinien zawierać określenie zakresu spraw, które reguluje. Takie informację jeżeli chodzi o ordynacje podatkową znajdują się już w artykule pierwszym tego akty prawnego. W doktrynie zarzuca się brak wystarczającej szczegółowości ordynacji podatkowej w tym zakresie, która wymagana jest ze względu na cechy jakie powinien spełniać akt prawny w aspekcie zasad właściwej legislacji. (por. Dzwonkowski Henryk, Huchla Andrzej, Kosikowski Cezary, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III).

Co reguluje ordynacja podatkowa? 

Jako pierwszy aspekt regulacji ww. ustawa wymienia zobowiązania podatkowe. Czym jest zobowiązanie podatkowe stanowi natomiast art. 5 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe polega na szczególnego rodzaju obowiązku podatnika, który jest zobowiązany zapłacić pewną sumę pieniężną na rachunek organu podatkowego, którym może być w danym konkretnym przypadku organ skarbu państwa lub też organ jednostki samorządu terytorialnego  zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i szczebla gminnego oraz powiatowego. Kolejno ordynacja podatkowa wymienia kwestie związane z informacja podatkową jako przedmiot regulacji ustawy. Kwestie dotyczącego tego przedmiotu regulacji znajdują się w cytowanej ustawie począwszy od art. 82. Obowiązek przekazywania informacji podatkowych określonych w przepisach prawa podatkowego ciąży na przedsiębiorcach, czyli podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi tu zarówno osoby prawne jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne. Ordynacja podatkowa reguluje również postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową oraz zasady przeprowadzania postępowania sprawdzającego. Postępowanie podatkowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ww. ustawa nie reguluje jakiejś kwestii czy stanu faktycznego powstałego w toku postępowania zastosowanie znajdują normy prawne zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego, które w tym przypadku pełnią funkcję komplementarną, czyli inaczej uzupełniającą. Ostatnią wymienioną w art. 1 ordynacji podatkowej materią będącą przedmiotem jej regulacji jest materia tajemnicy skarbowej. Tajemnicą tą objęte są co do zasady wszelkie informacje przekazywane przez płatników i podatników, w szczególności te które znajdują się w deklaracjach oraz zeznaniach podatkowych.

Pomoc naszego biura rachunkowego

Nasze biuro pomaga podatnika i płatnikom w wywiązywaniu się z obowiązków księgowych. nasze biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Natomiast jeżeli chcesz zasięgnąć opinii z zakresu prawa podatkowego zgłoś się do radcy prawnego, doradcy podatkowego lub też adwokata.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas