Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Spory pracownicze

Zatrudnianie pracowników przez przedsiębiorcę

Prowadząc firmę najczęściej przedsiębiorca zatrudnia pracowników. W związki tym, jak w każdym stosunku prawnym może dojść do powstania sporów. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności dążyć do polubownego załatwienia sprawy co jest korzystne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Nie można jednak dążyć do ugody za wszelką cenę, czyli kosztem słusznych interesów stron. W sprawach pracowniczych, które zawisły przed Sądem pracodawcę może reprezentować inny pracownik, np. Prawnik in house, adwokat lub radca prawny. Wybór należy do pracodawcy.

Uprzywilejowanie pracodawcy 

W sprawach przed Sądem pracodawca zwykle jest w uprzywilejowanej pozycji bowiem to on przechowuje dokumentację związaną z zatrudnieniem. Jest on też stroną co do zasady silniejszą ekonomicznie. Z uwagi na ten fakt przepisy prawa pracy oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują szereg regulacji dążących do wyrównania pozycji obu stron stosunku pracy. Właściwym do rozpoznania powództwa pracownika, z tytułu roszczeń wynikających ze stosunku pracy jest Sąd Rejonowy Wydział Pracy. Tylko w niektórych sprawach właściwy jest Sąd Okręgowy. Jeżeli chodzi natomiast o właściwość miejscową to zależy ona od tego czy powództwo wnosi pracodawca, czy też pracownik. Pracownik może być pozwany przez pracodawcę wyłącznie przed Sądem w okręgu, którego znajduje się jego miejsce zamieszkania, natomiast pozwanie pracodawcy jest możliwe ze względu zarówno na jego miejsce zamieszkania (lub też siedzibę), ze względu na miejsce wykonywania pracy jak i ze względu na miejsce, w którym znajduje się zakład pracy. W języku prawnym możliwość taką nazywamy właściwością przemienną. Sprawy z zakresu prawa pracy są prowadzone na podstawie procedury cywilnej.

Komu powierzyć sprawy pracownicze? 

Bardzo często sprawy pracownicze, także te zawisłe przed Sądem powierzane księgowym pracodawcy. Nie jest to dobre rozwiązanie w przypadku oczywiście gdy księgowy nie posiada wykształcenia prawniczego. Najlepiej sprawy takie powierzać adwokatowi lub radcy prawnemu lub ewentualnie prawnikowi nie posiadającemu uprawnień korporacyjnych, ale zatrudnionemu przez pracodawcę. W przypadku jednak powierzenia sprawy pracownikowi- prawnikowi bez uprawnień korporacyjnych w przypadku wygrania sprawy nie można liczyć na zwrot kosztów procesu. Z drugiej jednak strony w przypadku przegranej pracodawca będzie zobowiązany pokryć wyłącznie koszty procesu poniesione przez pracownika. Nasze biuro rachunkowe współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego. Strona tej Kancelarii znajduje się tutaj. Natomiast nasze biura znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku, a także Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas