Biegły rewident

Na czym polega zawód biegłego rewidenta?

Zawód biegłego rewidenta w księgowości jest bardzo znany, potrzebny i ceniony. Biegły rewident jest innym zawodem niż doradca podatkowy. Różnice te są wyraźne. Przede wszystkim biegły rewident nie jest uprawniony do wszystkich czynności doradztwa podatkowego. Osoba taka nie może być bowiem pełnomocnikiem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ani Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie może również wnieść skargi kasacyjnej do NSA, ani jej sporządzić. Dodatkowo biegły rewident nie może zajmować się zawodowym reprezentowaniem podatników, płatników, czy też inkasentów przed organami skarbowymi. Biegły rewident jest natomiast uprawniony do udzielania porad z zakresu prawa podatkowego.

Czynności zastrzeżone wyłącznie dla biegłego rewidenta 

Do niektórych czynności natomiast uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, a uprawnień tych nie posiada doradca podatkowy. Do czynności takich należy przede wszystkim badanie sprawozdania finansowego jednostki. Celem dokonania tej oceny jest określenie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi i obowiązującymi w danej jednostce, w szczególności polityką rachunkowości. Biegły rewident jest pewnego szczególnego rodzaju audytorem finansowym o bardzo wysokich kwalifikacjach. Aby zostać biegłym rewidentem należy spełnić bardzo wyśrubowane wymagania. Biegły rewident musi przede wszystkim zdać egzaminy cząstkowe oraz egzamin dyplomowy. Dodatkowo należy posiadać wyższe wykształcenia oraz odbyć aplikacje na biegłego rewidenta, a odbyć także odpowiednio długą praktykę zawodową. Z niektórych tych obowiązków zwalnia 15 lat doświadczenia w zakresie finansów, rachunkowości i prawa. Do zawodu biegłego rewidenta zwykle dochodzą osoby po 40 r. życia. 

Różnice pomiędzy zawodem doradcy podatkowego, a biegłego rewidenta 

Należy stwierdzić, że zawód doradcy podatkowego oraz biegłego rewidenta to zawody komplementarne względem siebie. Biegły rewident jest co do zasady większym specjalistą w zakresie rachunkowości, natomiast doradca podatkowy w zakresie prawa podatkowego. Zawody te wspólnie ze sobą współpracują, bowiem zarówno doradcy podatkowi jak i biegli rewidenci posiadają kwalifikację i uprawnienia do zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biegli rewidenci są zatrudniani najczęściej w większych firmach, bankach lub instytucjach finansowych, mogą również oczywiście prowadzić własną działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego lub zajmować się wyłącznie usługami audytu finansowego. Nasze biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie jeżeli zachodzi taka potrzeba również współpracuje z biegłymi rewidentami