Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zmiana składu zarządu w spółce zoo

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z jednego lub większej liczby członków. Członkiem zarządu może być wspólnik lub osoba spoza grona wspólników. Zarząd reprezentuje spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Do reprezentowania spółki upoważniony jest jeden członek zarządu łącznie z drugim członkiem zarządu lub prokurentem, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Jak odwołać dotychczasowy zarząd spółki?

W celu odwołania członka zarządu konieczna jest uchwała zgromadzenia wspólników spółki. Uchwała taka może zapaść na zgromadzeniu wspólników lub poza tym zgromadzeniem w formie pisemnej. W przypadku gdy decyzja o odwołaniu członka zarządu jest podejmowana w formie pisemnej pod uchwałą powinni podpisać się wszyscy wspólnicy.

Jak powołać nowego członka zarządu?

W celu powołania nowego członka zarządu konieczna jest uchwała wspólników tak samo jak w przypadku odwołania członka zarządu. Najczęściej odwołanie i powołanie członka zarządu następuje w jednej uchwale. Członkiem zarządu może być osoba, która posiada pełna zdolność do czynności prawnych i nie była karana za niektóre przestępstwa.

Jak zgłosić zmianę składu zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego?

W celu zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek ten musi być podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy umowa spółki została zawarta w systemie s-24 wniosek o zmianę w rejestrze składa się za pośrednictwem tego systemu. Opłata za zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 250 zł, chyba że dokonywana jest w systemie s-24 wówczas opłata wynosi 200 zł. Ponadto należy wnieść opłatę za ogłoszenie w kwocie 100 zł. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia tej opłaty oraz uchwałę o zmianie składu zarządu. Należy także dołączyć oświadczenie o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji przez nowego członka zarządu oraz oświadczenie o jego adresie do doręczeń.

Podsumowanie

Podsumowując do KRS składamy:

  • wniosek o zmianę wpisu,
  • uchwałę zgromadzenia wspólników,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji członka zarządu,
  • oświadczenie członka zarządu o jego adresie do doręczeń
  • dowód uiszczenia opłaty sądowego i za ogłoszenie.

Niekiedy Sąd wzywa również do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, aby ustalić czy nowy członek zarządu może pełnić tę funkcję. Najczęściej jednak nie ma potrzeby przedkładania tego dokumentu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas. Dane do kontaktu znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas