Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zawarcie umowy spółki z o.o. w systemie s24- szczegółowa instrukcja


KROK 1 - Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

1.     Zaloguj się do systemu s24 pod adresem:
https://ekrs.ms.gov.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fekrs.ms.gov.pl%2Fs24%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fp_l_id%3D10187

2.     Przejdź do zakładki „Moje przedsiębiorstwa:

Po zalogowaniu, znajdź i kliknij zakładkę Moje przedsiębiorstwa” (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

3.     Wybierz opcję „Dodaj przedsiębiorstwo”:

Kliknij przycisk Dodaj przedsiębiorstwo(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tym samym rozpoczynasz proces tworzenia nowego przedsiębiorstwa w systemie s24.

KROK 1 - utworzenie nowego przedsibiorstwaPNG

KROK 2 – Podanie danych nowego przedsiębiorstwa

W tym miejscu musimy podać nazwę podmiotu. Przed wyborem nazwy warto zweryfikować, czy wybrana nazwa nie jest już używana w obrocie przez innego przedsiębiorcę działającego na tym samym rynku i obszarze geograficznym. Jeżeli inne przedsiębiorstwo będzie się nazywać tak samo jak nasza spółka, a ponadto posiadać siedzibę w tej samej miejscowości, sąd oddali wniosek o wpis naszej spółki do rejestru.

Aby zweryfikować nazwę, można skorzystać z:

 1. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 2. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. Wyszukiwarek internetowych
 4. Social media

Sprawdzenie dostępności nazwy firmy pomoże uniknąć problemów prawnych i zapewni unikalność marki na rynku.

Dodatkowo, w tym miejscu należy podać miejscowość, w której znajduje się siedziba spółki. Aby to zrobić, wybierz odpowiednią opcję z rozwijanej listy dostępnych miejscowości.

Następnie należy wcisnąć przycisk Zapisz(strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).

KROK 2 - podanie danych nowego przedsibiorstwaPNG


KROK 3 – wybranie nowo utworzonego przedsiębiorstwa

Po utworzeniu nowego przedsiębiorstwa będziesz mógł dodawać dokumenty przyporządkowane do niego. W tym celu ponownie wejdź w zakładkę „Moje przedsiębiorstwa”, zaznacz nowo utworzone przedsiębiorstwo (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej ) i wciśnij przycisk „Wybierz przedsiębiorstwo(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).


wybierz-przedsibiorstwopng

KROK 4 – wybranie nowego dokumentu

Po wybraniu nowo utworzonego przedsiębiorstwa pojawi się zakładka „Dokumenty”. Następnie należy wybrać opcję „Nowy dokument”  (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej) .

KROK 4 - wybranie nowego- dokumentuPNG


KROK 5 – wybranie umowy spółki

Użytkownikowi wyświetli się lista dokumentów. Pierwszym z nich będzie umowa spółki. Należy zaznaczyć „Umowa spółki z o. o." (strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej). Należy ją zaznaczyć i wcisnąć opcję „Wybierz wzorzec dokumentu (strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej).

KROK 5 - utworzenie umowy spkiPNG

KROK 6 – Wybór daty, wprowadzenie danych wspólników i kodów PKD

W tym kroku skupimy się na wyborze daty. Jak widać na załączonym obrazku, należy kliknąć w ikonę kalendarza (strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej). Następnie wyświetli się kalendarz, w którym należy wybrać datę  (strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej). Data zawarcia umowy spółki nie może być wcześniejsza niż data wygenerowania dokumentu umowy spółki.

Po dodaniu daty należy dodać wspólnika. W tym celu należy kliknąć przycisk  „Dodaj”  (strzałka nr 3 znajdująca się na obrazku poniżej). 

Strzałka nr 4 znajdująca się na poniższym obrazku dotyczy kodów PKD, zajmiemy się nimi potem, w kolejnym kroku bowiem dodamy dane wspólników. 

KROK 6 - data wsplnicy kody PKDPNG

KROK 7 – Dodanie danych wspólnika (strzałka nr 3)

Użytkownikowi wyświetli się formularz do wprowadzenia danych wspólnika. Proces jest następujący:

Określenie statusu wspólnika:

Najpierw należy zaznaczyć, czy wspólnik jest osobą fizyczną czy prawną (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym poniżej). W tej instrukcji przyjęliśmy, że wspólnik jest osobą fizyczną.

Wprowadzenie danych personalnych:

 • Wprowadź imiona wspólnika, pierwsze i drugie, jeśli posiada( strzałka nr 2 znajdująca na obrazku poniżej)
 • Wpisz nazwisko  (strzałka nr 2 znajdująca na obrazku poniżej),
 • Podaj numer PESEL oraz adres.  (strzałka nr 2 znajdująca na obrazku poniżej)  
  W przypadku braku numeru PESEL przez wspólnika, należy podać dane jego paszportu oraz datę urodzenia. W tej instrukcji zakładamy, że wspólnik posiada numer PESEL.
 • Podaj adres wspólnika (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej) W przypadku adresu na terenie Polski wybierz miejscowość i ulicę z listy rozwijanej. Jeżeli adres znajduje się za granicą, wpisz go w wyznaczonym polu

W niniejszej instrukcji dodano tylko jednego wspólnika, ale w praktyce wspólników może być więcej. W takim przypadku musisz dodawać kolejnych wspólników, jednego po drugim, za każdym razem pamiętając, aby w dolnym prawym rogu wcisnąć opcję  „Zapisz(strzałka nr 4 na znajdująca się na obrazku poniżej).

KROK 7 - dodanie wsplnikaPNG


KROK 6 - data wsplnicy kody PKDPNG

KROK 8 – dodanie do umowy kodów PKD

Gdy dodałeś już dane wspólników i je zapisałeś wrócisz do strony, gdzie dodawałeś datę zawarcia umowy, na stronie tej oprócz możliwości dodania danych wspólników należy też dodać kody PKD, a wiec określić czym spółka będzie się zajmować

Podczas dodawania kodów PKD do §4 generowanej umowy spółki, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij w pole „Dodaj” w paragrafie dotyczącym kodów PKD (strzałka nr 3 na obrazku znajdująca się powyżej)
 2. Zostanie wyświetlona rozwijana lista kodów PKD (na obrazku znajdującym się poniżej). Wybieraj kodu zgodnie z zasadą, że lepiej wpisać więcej kodów, by objąć możliwie szeroki zakres działalności. Pamiętaj, że spółka może realizować tylko te działalności, które są zapisane w umowie, a działalność niezawarta w umowie jest niedozwolona.
 3. Jeśli masz wątpliwości, czy dodać konkretny kod PKD, zawsze lepiej jest go dodać, by uniknąć ograniczeń w przyszłości.
 4. Możesz wybrać dowolną ilość kodów PKD z listy.
 5. Jeżeli wybrałeś kod PKD powinieneś go znaczyć, a następnie kliknąć w prawym dolnym roku okienka przycisk   Wybierz (strzałka nr 2 w na obrazku znajdująca się poniżej).
 6. W późniejszym wniosku o wpis do rejestru spółek, będziesz musiał wskazać jeden z tych kodów jako główny, reprezentujący główną działalność spółki, np. kod 85.52.Z.
 7. Po wybraniu wszystkich kodów PKD można zamknąć okienko wybory kodów PKD klikając w przycisk "Zamknij"   (strzałka nr 3 na obrazku znajdująca się poniżej).
KROK 8 - wybr kodw PKDPNG

KROK 9 – Przejście do sekcji dotyczącej kapitału zakładowego

Po pomyślnym dodaniu wszystkich niezbędnych informacji, takich jak data zawarcia umowy, dane wspólników oraz wybrane kody PKD, kolejnym etapem jest przejście do sekcji dotyczącej kapitału zakładowego spółki. Aby kontynuować, musisz kliknąć przycisk „Następny(strzałka na obrazku znajdującym się poniżej), który znajduje się  na dole strony (w prawnym rogu).

KROK 9- przejcie do kapitau zakadowegoPNG

KROK 10 – Ustalenie wysokości kapitału zakładowego

W tym etapie procesu rejestracji spółki konieczne jest dokładne określenie wysokości kapitału zakładowego (strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej). Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota kapitału zakładowego ustalona jest na poziomie 5 000 zł. Dodatkowo, musisz podać liczbę udziałów oraz ich wartość nominalną  (strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej). Wprowadzenie tych danych jest kluczowe, gdyż określa one strukturę własnościową spółki. System, z którym pracujesz, zapewnia również funkcjonalność automatycznego obliczania jednej z wartości, jeśli zostaną wprowadzone pozostałe dwie (np. łączna wartość kapitału oraz liczba udziałów pozwolą wyliczyć wartość nominalną pojedynczego udziału). Po podaniu wysokości kapitału zakładowego i ilości oraz wartości udziałów kliknij w przycisk  „Dodaj(strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej), w celu podania informacji ile udziałów przysługuje poszczególnym wspólnikom. To omówimy w następnym kroku.

KROK 10 - kapita zakadowyPNG


KROK 11 - liczba udziałów przysługująca poszczególnym wspólnikom

W tym kroku określisz liczbę udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom. Najpierw wybierz wspólnika ( strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej), a następnie wskaż liczbę udziałów  (strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej). Wartość udziałów zostanie obliczona automatycznie. Wartość udziałów zostanie obliczona automatycznie.

 Gdy to zrobisz możesz kliknąć przycisk  „Zapisz”  (strzałka nr 3 znajdująca się na obrazku poniżej), aby przejść do następnego kroku.

KROK 10 A - okrelenie wysokoci udziaw wsplnikaPNG

KROK 12 – Decyzja o możliwości umorzenia udziałów przez spółkę

W tym etapie tworzenia umowy spółki, musisz podjąć ważną decyzję dotyczącą struktury kapitałowej firmy: czy udziały mogą być umorzone przez spółkę. Do wyboru masz dwa warianty, które fundamentalnie różnią się możliwościami związanymi z umorzeniem udziałów:

Wybierz odpowiednią opcją (strzałka nr 1 jeden na obrazku znajdującym się poniżej)

1.     Wariant Anie zezwala na umorzenie udziałów przez spółkę. Ten wybór stabilizuje strukturę udziałową, utrzymując stałą liczbę udziałów w obiegu, co może być preferowane w przypadku, gdy wspólnicy chcą zachować niezmienioną kontrolę nad firmą.

2.     Wariant Bzezwala na umorzenie udziałów poprzez ich zakup przez spółkę. Ta opcja daje zarządowi elastyczność w zarządzaniu kapitałem własnym firmy, umożliwiając adaptację do zmieniających się warunków rynkowych lub strategicznych celów firmy. Umorzenie udziałów może być użyteczne do zwiększenia wartości pozostałych udziałów, zmniejszenia liczby udziałowców, czy też akumulacji kapitału na potrzeby przyszłych inwestycji.

Decyzja o umorzeniu udziałów powinna być zgodna z celami biznesowymi spółki i przemyślana w kontekście jej przyszłego rozwoju. Oba warianty mają swoje zalety i mogą być wykorzystane w zależności od specyfiki i strategii przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Po dokonaniu wybory możesz w dolnym, prawnym roku Kliknąć przycisk  Zapisz(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

ETAP 12- wybr charateru udziawPNG

KROK 13 – Ustalenie warunków zbycia udziałów i wypłaty zaliczek na dywidendę

W tym etapie formułowania umowy spółki konieczne jest precyzyjne określenie warunków dotyczących zbycia udziałów bez zgody spółki oraz możliwości wypłaty zaliczek na dywidendę. Oto szczegółowe aspekty, które należy rozważyć:

Zbycie lub zastawienie udziałów  (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej):

 • Decyzja, czy zbycie lub zastawienie udziałów będzie wymagać zgody spółki. Jest to kluczowe dla zabezpieczenia interesów spółki i jej wspólników, zapewniając kontrolę nad tym, kto może stać się akcjonariuszem.
 • Określenie, czy zastawnik i użytkownik  będą mieli prawo głosu z udziału. Można to zezwolić, jeśli czynność prawna ustanawiająca prawo rzeczowe przewiduje taką możliwość, jest odpowiednio wpisana do księgi udziałów i udzielono stosownego upoważnienia. To decyzja, która może wpłynąć na zarządzanie spółką, szczególnie w kontekście strategicznych decyzji wymagających zgody większości udziałowców.
 1. Jeżeli chcesz, aby zbycie lub zastawienie udziałów wymagało zgody spółki i zastawnik i użytkownik nie mieli prawa głosu wybierz wariant A. 

 2. Jeżeli chcesz, aby zbycie lub zastawienie udziałów nie wymagało zgody spółki i zastawnik, ale użytkownik nie mieli prawo  głosu wybierz wariant B. 

 3. Jeżeli chcesz, aby zbycie lub zastawienie udziałów  nie wymagało zgody spółki i zastawnik i użytkownik nie mieli prawa głosu wybierz wariant C. 

 4. Jeżeli chcesz, aby zbycie lub zastawienie udziałów nie wymagało zgody spółki i zastawnik i użytkownik  mieli prawo głosu wybierz wariant D. 

Zaliczka na dywidendę (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej):

Masz do wyboru dwa warianty różnią się one tym, że wariant A wyklucza możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, a wariant B taką możliwość stwarza. 

Przyjęcie wariantu B, jakiego często dokonują nasi klienci, zakłada, że zbycie udziałów spółki nie wymaga zgody spółki, co zwiększa płynność tych udziałów na rynku. Jednocześnie zastawnik i użytkownik nie mają prawa głosu, co może zapewnić stabilność w zarządzaniu spółką przez ograniczenie wpływu osób zewnętrznych na jej operacje.

Jeśli rozważasz możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, warto rozważyć wybór wariantu B, który taką opcję przewiduje. Może się zdarzyć, że wspólnicy będą chcieli wypłacić ze spółki pieniądze w formie dywidendy, dlatego warto zapewnić im taką możliwość. Umożliwienie wypłaty zaliczek na dywidendę może zwiększyć elastyczność finansową wspólników, co jest szczególnie istotne w sytuacjach wymagających szybkiego dostępu do środków finansowych. To rozwiązanie może również przyciągnąć inwestorów, którzy cenią regularne zwroty z inwestycji, zwiększając tym samym atrakcyjność spółki na rynku.

Po dokonaniu wybory możesz w dolnym, prawnym roku Kliknąć przycisk Następny”(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

KROK 13- zgoda na zbycie udziaw i zaliczka na poczet dywidendyPNG

KROK 13A – Organy spółki

W tym etapie procesu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zdecydować o strukturze jej organów zarządzających i kontrolnych. Zarząd jest organem obowiązkowym, odpowiedzialnym za codzienne zarządzanie spółką. Kolejnym kluczowym organem jest zgromadzenie wspólników, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania spółki.

System s24 umożliwia również opcję powołania Rady Nadzorczej, która pełni funkcje kontrolne. Decyzja o jej ustanowieniu powinna być dostosowana do potrzeb i wielkości przedsiębiorstwa:

 • Dla małych spółek: Sugerujemy wybór wariantu bez Rady Nadzorczej (wariant A), co jest praktyczne i zredukuje koszty operacyjne. W takiej sytuacji, funkcje nadzorcze przejmują wspólnicy, co zwiększa ich bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką.
 • Dla większych przedsiębiorstw: Rozważenie ustanowienia Rady Nadzorczej może być korzystne dla zapewnienia dodatkowej warstwy nadzoru i kontroli, szczególnie gdy struktura wspólników jest szeroka lub gdy spółka planuje intensywny rozwój. (Wariant B lub C).
Wariant A nie przewiduje powołania Rady Nadzorczej. Wariant B przewiduje powołanie Rady Nadzorczej, natomiast wariant C dotyczy przyznania wspólnikowi prawa do indywidualnej kontroli, pomimo powołania Rady Nadzorczej. Po wybraniu odpowiedniego wariantu, wyświetlą się dodatkowe pola formularza umożliwiające określenie długości kadencji organów spółki, więcej na ten temat znajdziesz w kolejnym kroku - nr 14. 

ETAP 14- organy spkiPNG

KROK 14 – Określenie długości kadencji organów zarządzających spółką

W ramach tworzenia struktury zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jednym z kluczowych elementów jest ustalenie długości kadencji Zarządu (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Zarząd, będący głównym organem zarządzającym, wybierany jest na określony czas, co zapewnia ciągłość działania i realizację długoterminowych strategii firmy.

Po dokonaniu wyboru w poprzednim kroku, system wyświetli pole do wprowadzenia długości kadencji dla Zarządu. Zgodnie z przyjętymi założeniami w tej instrukcji, Rada Nadzorcza nie zostanie powołana, dlatego skupiamy się wyłącznie na Zarządzie.

Podczas określania długości kadencji Zarządu, warto rozważyć kilka aspektów:

 1. Stabilność zarządzania - Dłuższa kadencja może przyczynić się do stabilniejszego zarządzania spółką, umożliwiając realizację długofalowych planów i strategii.
 2. Elastyczność - Krótsze kadencje mogą z kolei oferować większą elastyczność i łatwiejsze dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego czy zmian strategicznych.
 3. Odpowiedzialność - Regularna wymiana zarządu może także wzmacniać odpowiedzialność kierownictwa i umożliwiać lepsze dostosowanie do potrzeb wspólników. 

Po wpisaniu długości kadencji Zarządu, można wcisnąć opcję „Następny krok” (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

KROK 14 A- wybr dugoci kadencjiPNG

KROK 15 – Ustalenie zasad reprezentacji spółki

W tym kroku musisz określić, jak spółka będzie reprezentowana na zewnątrz. Masz do wyboru dwa warianty, które różnią się stopniem elastyczności i kontroli nad podejmowaniem decyzji w imieniu spółki (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej):

Wariant A: Spółka może być reprezentowana przez każdego członka zarządu samodzielnie. Oznacza to, że każdy członek zarządu ma pełne prawo do składania oświadczeń woli w imieniu spółki bez konieczności konsultacji z innymi członkami zarządu. Ten wariant oferuje maksymalną elastyczność i szybkość działania, co może być korzystne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Jednakże, wiąże się to również z większym ryzykiem podejmowania decyzji bez szerszego konsensusu.

Wariant B: Wymaga współdziałania dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Ten wariant zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo operacyjne, ponieważ kluczowe decyzje muszą być zatwierdzone przez więcej niż jedną osobę. Jest to korzystne w sytuacjach, gdzie konieczne jest zabezpieczenie interesów spółki i zapobieganie podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji przez pojedynczych członków zarządu.

Podjęcie decyzji o zasadach reprezentacji spółki jest istotnym elementem jej zarządzania. Należy rozważyć, który wariant lepiej odpowiada na potrzeby Twojej spółki, biorąc pod uwagę jej strukturę, wielkość oraz specyfikę działalności. Warto również skonsultować się z doradcą prawnym, aby upewnić się, że wybrane zasady są zgodne z przepisami prawa i najlepiej chronią interesy Twojej firmy.

ETAP 15- zasady reprezentacjiPNG

KROK 15A – Dodanie członków zarządu

Po ustaleniu zasad reprezentacji spółki, musisz dodać dane pierwszych członków zarządu. Zarząd może składać się z jednej lub wielu osób. Funkcja w zarządzie może polegać na pełnieniu roli członka zarządu lub prezesa zarządu. Zasadniczo nie ma przeszkód, aby w spółce funkcjonowało dwóch członków zarządu bez prezesa zarządu, lub dwóch prezesów zarządu. W systemie s24 nie ma możliwości wprowadzenia funkcji wiceprezesa zarządu.

Różnica pomiędzy członkiem zarządu a prezesem zarządu dotyczy głównie nazwy stanowiska. Obie te osoby mają takie same uprawnienia, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy jednak pamiętać, że w systemie s24 nie można wprowadzać dodatkowych postanowień umownych dotyczących różnic w uprawnieniach członków zarządu.

Dodawanie danych członka zarządu:

 1. Lista wspólników: Domyślnie wyświetli się lista wspólników.
  • Jeśli członek zarządu jest także wspólnikiem, nie musisz ponownie wpisywać jego danych. Wystarczy wybrać jego imię i nazwisko z listy.
  • Jeśli członkiem zarządu ma być inna osoba, spoza udziałowców spółki, wybierz opcję „Inna osoba(strzałka bez numeru na obrazku znajdującym się poniżej).
 2. Wprowadzanie danych:
  • W przypadku wyboru opcji „Inna osoba (strzałka bez numeru na obrazku znajdującym się poniżej), będziesz musiał podać wszystkie dane osobowe tej osoby, w tym:
   • Imię i nazwisko
   • Adres zamieszkania
   • Numer PESEL lub dane paszportu
 3. Potwierdzenie: Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, potwierdź wybory i przejdź do następnego kroku klikając przycisk Następny krok(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).
KROK 15 B- zapisanie czonka zarzduPNG

KROK 16 – Ograniczenie reprezentacji i rok obrotowy

Na tej stronie znajdują się dwa postanowienia umowne. W pierwszym z nich podejmujesz decyzję, czy rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego dwukrotną wartość kapitału zakładowego będzie wymagać zgody wspólników.

Ograniczenie reprezentacji (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej):

 • Wariant A: Zgoda wspólników będzie wymagana. Przykładowo, jeśli członek zarządu będzie chciał zaciągnąć w imieniu spółki pożyczkę na kwotę 11 tys. zł, będzie musiał uzyskać zgodę wspólników, co oznacza, że wspólnicy muszą podjąć stosowną uchwałę. Ważne jest, że zgoda ta ma znaczenie tylko w stosunkach wewnętrznych, co oznacza, że nawet pomimo braku zgody, umowa zawarta przez członka zarządu będzie ważna. Jest to zrozumiałe, ponieważ informacja o tym postanowieniu nie jest ujawniona w odpisie spółki dostępnym przez Internet, a więc potencjalna druga strona umowy nie musi o nim wiedzieć.
 • Wariant B: Zgoda wspólników nie będzie wymagana, także w stosunkach wewnętrznych w spółce. Oznacza to, że członek zarządu będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje dotyczące zobowiązań, nawet jeśli przekraczają one dwukrotną wartość kapitału zakładowego.

Określenie końca roku obrotowego (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej) :

 • Jeżeli spółka zostanie zarejestrowana w drugiej połowie roku, jako koniec roku obrotowego możesz zaznaczyć 31 grudnia roku następnego. Oznacza to, że nie będziesz musiał składać sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności spółki.
 • Jeżeli natomiast spółka zostanie zarejestrowana w pierwszej połowie roku, koniec roku obrotowego przypada na 31 grudnia tego samego roku, w którym zawarta została umowa spółki, a zatem spółka będzie musiała za ten rok także złożyć sprawozdanie finansowe. W systemie s24 nie ma innej opcji do wyboru.

Po wybraniu preferowanej opcji, kliknij przycisk "Podpisy" znajdujący się w prawym dolnym rogu, aby przejść dalej (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

KROK 16- ograniczenie reprezentacji i rok obrotowyPNG

KROK 17- podpisanie umowy spółki

W tym kroku na ekranie wyświetli się lista dokumentów, w tym umowa spółki.  Po prawej stronie będzie znajdować się przycisk "Podpisz" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej). Kliknij ten przycisk, aby podpisać dokument.

KROK 17 - podpisanie umowyPNG

KROK 17A – wybór rodzaju podpisu

Na tym etapie musisz wybrać, czy chcesz podpisać umowę profilem zaufanym (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej) zaufanym czy też kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Lista akceptowanych podpisów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://www.nccert.pl/

KROK 17 - wybr rodzaju podpisuPNG

Każdy ze wspólników musi posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będzie mógł podpisać umowy w systemie s24. Bez tego spółka nie zostanie założona. Jeżeli wspólnik nie posiada profilu zaufanego tutaj znajdziesz instrukcję jak go założyć.

KROK 18 – podpisanie umowy

Po wybraniu formy złożenia podpisu zostaniesz przekierowany:

 • Jeśli wybrałeś profil zaufany, zostaniesz przekierowany na stronę rządową, gdzie będziesz mógł się zalogować i zatwierdzić dokument za pomocą narzędzia autoryzacyjnego.
 • Jeśli wybrałeś kwalifikowany podpis elektroniczny, zostaniesz przekierowany do strony internetowej dostawcy podpisu, gdzie również będziesz mógł się zalogować i zatwierdzić dokument za pomocą narzędzia autoryzacyjnego.

Umowę spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Po podpisaniu przez pierwszego wspólnika należy powrócić do zakładki "Moje przedsiębiorstwa":

 1. Wybrać z listy odpowiednią spółkę.
 2. Zaznaczyć opcję "Wybierz przedsiębiorstwo".
 3. W lewym panelu wybrać zakładkę "Dokumenty".
 4. Wybrać umowę spółki z listy dokumentów.
 5. Nacisnąć przycisk "Podpisz".

W przypadku kolejnego wspólnika proces też należy powtarzać ponownie, aż do momentu gdy wszyscy wspólnicy podpiszą dokument.

KROK 18- podpisanie umowyPNG


Jeżeli zrealizowałeś wszystkie kroki, gratuluję!

Udało Ci się skutecznie zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym momencie powstała spółka, która może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Teraz należy niezwłocznie (w terminie 7 dni) podjąć czynności w celu zarejestrowania tej spółki. Powinieneś rozpocząć od przygotowania pozostałych dokumentów w systemie s24.

wybierz-przedsibiorstwopng

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas