Zasady rachunkowości

Zasada memoriałowa

W prowadzeniu ksiąg rachunkowych ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad rachunkowych. Zasada memoriałowa polega na tym, że w ewidencji księgowej musimy ująć przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodu w jednym okresie rozliczeniowym. Nie ma przy tym znaczenia faktyczne dokonanie zapłaty, czy poniesienie kosztu. Dla przykładu jeżeli kupiliśmy części w celu naprawy samochodu to ich koszt powinien być uwzględniony w tym samym okresie rozliczeniowym co przychód z wykonania tej usługi naprawy samochodu.  Przeciwieństwem tej zasady jest zasada kasowa, która nie znajduje zastosowania w rachunkowości i polega na tym, że ewidencjonujemy przychody i koszty w dniu ich zapłaty. Zasada współmierności polega natomiast na tym, że do przychodu musimy przyporządkować koszty jego uzyskania bez względu na to czy koszty zostały faktycznie poniesione lub zapłata dokonana. Dla przykładu jeżeli kupiliśmy materiały potrzebne  do remontu domu, który potem sprzedaliśmy, zakup ww. materiałów i sprzedaż ww. domu musimy uwzględnić w tym samym okresie rozliczeniowym. Zasady ostrożności polega na tym, że nie wolno zaniżać, ani zawyżać ich wartości.

Zasada ostrożności

Zasada ta przejawia się w tym, że zobowiązania należy szacować na jak najwyższą kwotę, natomiast przychody i środki trwałe szacować na jak najniższą wartość. Zasada kontynuacji oznacza, że zakładamy kontynuowanie działalności jednostki. Zasada ta jest istotna gdyż przepisy rachunkowe różnie traktują jednostki która mają zakończyć działalność gospodarczą, niż tę działalność będą kontynuować. Ponadto zgodnie z zasada ciągłości powinno stosować się te same sposoby prowadzenia księgowości. Zasada istotności polega na tym, że zabiegi księgowe nie mogą zaburzać rzeczywistego obrazy finansowego jednostki. Zasada rzetelności i wiarygodności obrazu oznacza, że rachunkowość jednostki powinna odzwierciedlać rzeczywisty obraz finansowy jednostki. Przy tym wszelkie dokumenty i ewidencje rachunkowe muszą być jasne, przejrzyste i zrozumiałe. Zakaz kompensaty uniemożliwia natomiast kompensowanie aktywów i pasywów różnego rodzaju. Zasada terminowości i aktualności wydaje się być oczywista i nie wymaga większych wyjaśnień. Natomiast zasada dokumentacji oznacza, że każde zdarzenie gospodarcze musi być udokumentowane.

Oferta biura rachunkowego 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej dobrze jest zapytać eksperta od rachunkowości, lub biegłego rewidenta. Nasze biura zajmuje się natomiast biuro rachunkowe się kompleksową obsługą księgową firm. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie