Zasady prawa podatkowego

  Prawo podatkowe jak każda gałąź prawa posiada swoje specyficzne zasady, które obok ogólnych zasad prawa ma mają znaczenie przy jego stosowaniu. Organy podatkowe podejmując decyzję w konkretnych sprawach powinny kierować się dyrektywami wynikającymi z zasad prawa podatkowego. Podstawową zasadą prawa podatkowego jest zasada stanowienia i dostatecznej szczegółowości prawa podatkowego. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe można nałożyć wyłącznie w trybie ustawowym. Dodatkowo regulacja ta powinna określać wszystkie elementy podatku, w tym przedmiot i podmiot opodatkowania oraz podstawą opodatkowania. Gwarancję stosowania tej zasady stanowi Konstytucja RP. Kolejna zasadą, którą należy wymienić jest zasada zaufania w obywateli do władzy publicznej. Nie budzi wątpliwości, że zasada ta stanowi ogólną zasadę prawną, nie mniej w zakresie prawa podatkowego nabiera ona szczególnego rodzaju. Jej przejawem jest w szczególności to, że obywatel nie powinien ponosić konsekwencji, z tytułu uchybień władzy publicznej. Realizacją tej zasady jest, w szczególności możliwość uzyskania interpretacji podatkowych, które chronią stanowisko podatnika w danej, konkretnej sprawie. Podobną zasadą jest zakaz stanowienia prawa podatkowego wstecz. Oznacza to, że nie można nałożyć na obywateli zobowiązania podatkowego z mocą wsteczna. Z zasada tą związana jest również zasada ochrony praw nabytych. W prawie podatkowym przejawia się ona w tym, że nie można pozbawić podatnika prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, jeżeli prawo to już nabył.

  Ponadto zgodnie zasadą jawności prawa podatkowego przepisy dotyczące obowiązków powinny być łatwo dostępne, a ich zmiana poprzedzona odpowiednio kampania informacyjna. Niezależnie od tego zachowanie pewność prawa podatkowego przemawia za tym, aby przepisów tych nie zmieniać zbyt często. Zasada sprawiedliwości podatkowej przejawia się w tym, że podatnicy powinny być równo traktowanie. Nie może mieć miejsca sytuacja, że niektóra kategoria obywateli bez usprawiedliwionej przyczyny jest zwolniona z opodatkowania i przeciwnie przypadek w których jakaś kategoria podatników jest obciążona nadzwyczajnymi zobowiązaniami podatkowymi również nie jest zgodny z tą zasadą. Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, Zasada ta jest bardzo ważna i słuszna, bowiem podatnik nie powinien ponosić odpowiedzialności w przypadku niejednoznacznie kwalifikowanych sytuacji. Nie można również stosować rozszerzającej wykładni prawa podatkowego, prowadziło by to bowiem do naruszenia zasady, która polega na tym, iż treść zobowiązania podatkowego powinna zostać określona w ustawie. Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Przeworsku, Jarosławiu praz Rzeszowie. Stronę internetową naszej firmy znajdziesz w tym miejscu.