Zakres stosowania ordynacji podatkowej

  W art. 2 ordynacji podatkowej wymienione są rodzaje należności publicznoprawnych wobec których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Przede wszystkim chodzi w tym przypadku o podatki. Pojęcie podatku można zdefiniować poprzez określenie cech charakterystycznych dla tego świadczenia publicznoprawnego. Po pierwsze podatki są powszechne, a więc do ich opłacenia zobowiązani są wszyscy spełniający kryteria opodatkowania z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych. Podatek jest świadczeniem przymusowym co oznacza, że w przypadku jego nieuiszczenia znajdują zastosowanie znajdują instytucję postępowania egzekucyjnego w administracji. Podatek ma charakter pieniężny co oznacza, że nie może być uiszczony w wartościach innych niż pieniądze. Przykładem podatku jest między innymi podatek od dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne, np. spółki akcyjne. Niektóre należności podatkowe trafiają do budżetu państwa , inne zaś do jednostki samorządu terytorialnego.

  Ustawa znajduje również zastosowanie do należności podatkowych, które stanowią inne niż podatki i opłaty należności budżetu państwa lub JST. Definicja ta ma charakter negatywny, bowiem definiuje pojęcie przez określenie zakresu, którego nie obejmuje. Należności niepodatkowe wymienione są w art. 60 ustawy o finansach publicznych i należą do nich między innymi kwoty, które stanowią dotację w przypadku gdy podlegają one zwrotowi. Dotacje te wymienione są w odrębnych przepisach. Ponadto ustawa znajduje zastosowanie co do opłaty skarbowej. Kwestie związane z opłatą skarbową reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Oplata skarbowa stanowi budżet państwa lub jednostki samorządowej w przeciwieństwie jednak do podatku jest ona związana z wykonaniem pewnej usługi dla obywatela ma więc charakter wzajemny, a nie jednostronny. Opłatę skarbową pobiera się między innymi za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy czy wydania określonej decyzji w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwy organ. Ordynacja podatkowa reguluje też postępowanie w sprawie opłat lokalnych. Opłaty takiej nakładają organy jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem takiej opłaty jest opłata od posiadania psa, czy też opłata targowa. Kwestię z tym związane reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej skonsultuj się ze swoim adwokatem lub radcą prawnym. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się natomiast sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz prowadzeniu księgowej oraz kadrowo- placowej obsługi działalności gospodarczych oraz spółek. Nasze siedziby znajdują się w biurach w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.