Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wzór umowy z biurem rachunkowym

WZÓR DOKUMENTU

UMOWA Z BIUREM RACHUNKOWYM O PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI
zawarta w dniu: …...............................
w miejscowości: .................

pomiędzy:

……………………………………………………………..

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej)

zwanymi/nym dalej Klientem.

adres e-mail: ………………………….

a

………………………………………………….

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej) 
adres e-mail: ………………………….

zwanym dalej Biurem rachunkowym.

 

art. 1

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

art. 2 

 1. Biuro rachunkowe zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji i innych czynności określonych indywidualnie przez strony umowy wykazanych w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Biuro rachunkowe będzie wykonywało zlecone czynności przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników lub zleceniobiorców.
 3. Biuro rachunkowemu przysługuje od Klienta wynagrodzenie w wysokości określonej w załączonym do umowy cenniku.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 płatne jest z dołu w terminie 14 od doręczenia na adres mailowy Klienta faktury VAT.

art. 3

Klient zobowiązany jest do:  

 • właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych będących podstawą wpisów dokonywanych przez Biuro rachunkowe w księgach rachunkowych,
 • dostarczania wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi formie papierowej bądź elektronicznej w terminie do 5-ego dnia następnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego,
 • niezwłocznego informowania Biura rachunkowego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń publicznoprawnych,
 • udzielania wszelkich informacji dotyczących dokumentacji księgowej w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi,
 • wskazania pracownika odpowiedzialnego za współpracę ze Biurem rachunkowym,
 • terminowego opłacania należności za usługę.

§4 

Niewywiązywanie się przez Klienta z obowiązków określonych w § 3 zwalnia Biuro rachunkowe od odpowiedzialności za wynikłą z tego tytułu szkodę. Biuro rachunkowe  nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dostarczonych dokumentów i nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji dostarczonych przez Klienta. Ponadto Biuro rachunkowe nie odpowiada za niezaksięgowanie dokumentów niedostarczonych przez Klienta lub dostarczonych po terminie określonym w § 3 pkt 2. 

§5 

Biuro rachunkowe  zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu techniki komputerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenia ewidencji płacowej, sporządzania list płac pracowników,
 • prowadzenia ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzania i składania pliku JPK_VAT
 • sporządzania dokumentów ZUS,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Klienta,
 • przekazywania Klientowi informacji o wysokości zobowiązań podatkowych,
 • zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Klienta.

§6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc upływa z dniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia.

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………….……………………………..
podpis przedstawiciela Biura rachunkowego

……………………………………………………
podpis Klienta

Załącznik: 

cennik.

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

 3. Jeżeli prowadzisz biura rachunkowe i nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy o prowadzenie księgowości możesz skorzystać z naszego wzoru lub zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego. 


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas