Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wzór umowy z biurem rachunkowym

WZÓR DOKUMENTU

UMOWA Z BIUREM RACHUNKOWYM O PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI
zawarta w dniu: …...............................
w miejscowości: .................

pomiędzy:

……………………………………………………………..

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej)

zwanymi/nym dalej Klientem.

adres e-mail: ………………………….

a

………………………………………………….

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej) 
adres e-mail: ………………………….

zwanym dalej Biurem rachunkowym.

 

art. 1

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

art. 2 

 1. Biuro rachunkowe zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji i innych czynności określonych indywidualnie przez strony umowy wykazanych w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Biuro rachunkowe będzie wykonywało zlecone czynności przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników lub zleceniobiorców.
 3. Biuro rachunkowemu przysługuje od Klienta wynagrodzenie w wysokości określonej w załączonym do umowy cenniku.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 płatne jest z dołu w terminie 14 od doręczenia na adres mailowy Klienta faktury VAT.

art. 3

Klient zobowiązany jest do:  

 • właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych będących podstawą wpisów dokonywanych przez Biuro rachunkowe w księgach rachunkowych,
 • dostarczania wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi formie papierowej bądź elektronicznej w terminie do 5-ego dnia następnego miesiąca, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego,
 • niezwłocznego informowania Biura rachunkowego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń publicznoprawnych,
 • udzielania wszelkich informacji dotyczących dokumentacji księgowej w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi,
 • wskazania pracownika odpowiedzialnego za współpracę ze Biurem rachunkowym,
 • terminowego opłacania należności za usługę.

§4 

Niewywiązywanie się przez Klienta z obowiązków określonych w § 3 zwalnia Biuro rachunkowe od odpowiedzialności za wynikłą z tego tytułu szkodę. Biuro rachunkowe  nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dostarczonych dokumentów i nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji dostarczonych przez Klienta. Ponadto Biuro rachunkowe nie odpowiada za niezaksięgowanie dokumentów niedostarczonych przez Klienta lub dostarczonych po terminie określonym w § 3 pkt 2. 

§5 

Biuro rachunkowe  zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu techniki komputerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenia ewidencji płacowej, sporządzania list płac pracowników,
 • prowadzenia ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzania i składania pliku JPK_VAT
 • sporządzania dokumentów ZUS,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Klienta,
 • przekazywania Klientowi informacji o wysokości zobowiązań podatkowych,
 • zachowania w tajemnicy informacji przekazanych przez Klienta.

§6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc upływa z dniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia.

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………….……………………………..
podpis przedstawiciela Biura rachunkowego

……………………………………………………
podpis Klienta

Załącznik: 

cennik.

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

 3. Jeżeli prowadzisz biura rachunkowe i nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy o prowadzenie księgowości możesz skorzystać z naszego wzoru lub zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego. 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas