Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wzór umowy spółki zoo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WZÓR

z dnia (data)

§ 1

Stawający:

1. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: …………………………….

2. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: …………………………….

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi:

(nazwa spółki)

§ 3

Siedzibą Spółki jest: (nazwa miejscowości siedziby).

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. (kod PKD) (Przedmiot działalności spółki)
 2. (kod PKD) (Przedmiot działalności spółki)

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: (wysokość kapitału zakładowego w  cyfrach) (wysokość kapitału zakładowego  słownie) i dzieli się na (ilość udziałów), z których każdy ma wartość: (wartość 1 udziału) zł.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

 1. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: ……………………………. obejmuję (liczba udziałów wspólnika) udziałów o łącznej wartości nominalnej (wartość udziałów wspólnika).
 2. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: …………………………….obejmuję (liczba udziałów wspólnika) udziałów o łącznej wartości nominalnej (wartość udziałów wspólnika).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 2. Na każdy udział przypada jeden głos.
 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

§ 11

 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Organami Spółki są:

 1. Zarząd;
 2. Zgromadzenie wspólników.

§ 13

 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
 2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

 1. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: …………………………… Funkcja: prezes zarządu.
 2. (Imię i nazwisko), nr PESEL: …………….., adres: ……………………………. Funkcja: członek zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu (data kalendarzowa).

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą i "...." zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Możesz go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.
 2. Umowę spółki możesz zawrzeć w formie aktu notarialnego lub za pośrednictwem  systemu s-24.
 3. W systemie s-24 dostępnych jest kilka wariantów umowy spółki. Niniejszy wzór obejmuje jeden z wariantów umowy stworzonej w systemie s-24, który to wariant jest najczęściej stosowany. 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas