Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wzór umowy darowizny przedsiębiorstwa

Umowa darowizny przedsiębiorstwa

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy:

………………………………. (imię i nazwisko), zam. ………………………….. PESEL: ................. zwanym dalej Darczyńcą

 ………………………………. (nazwa lub imię i nazwisko), zam./siedz.* ………………………….. PESEL/numer we właściwym rejestrze*: ………………………………………….  zwanym dalej Obdarowanym.

*niepotrzebne skreślić 

§1

 1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
 2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o przedsiębiorstwie strony mają na myśli: przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55 (1) k. c., które to przedsiębiorstwo Darczyńca prowadzi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG pod firmą: ……………………………….., o nr NIP: ………………………….., REGON: ………………………………, na które to przedsiębiorstwo składają się następujące składniki  (z wyłączeniem nieruchomości) przeznaczone do prowadzenia ww. przedsiębiorstwa:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych stosunków pracy jako pracodawca,
 • prawa i obowiązki wynikające zawartych umów cywilnoprawnych,
 • prawa do nazwy handlowej przedsiębiorstwa.
 • ................

§2

Darczyńca zbywa na rzecz Obdarowanego przedsiębiorstwo pod tytułem darmym z dniem zawarcia niniejszej umowy.

§3

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemptach po jednym dla każdej ze stron
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Spory wynikłe z zawartej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Darczyńcy.

Podpisy stron poświadczone przez notariusza:

........................................................................

KOMENTARZ:

 1. W przypadku, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości wymagana jest dla umowy forma aktu notarialnego.
 2. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie edytować.
 3. Zbywca i nabywca powinni podpisać umowę własnoręcznym podpisem. Autentyczność podpisu powinien stwierdzić notariusz. Umowa powinna być zawarta w formie notarialnie poświadczonego podpisu, inaczej jest nieważna.
 4. W przypadku osoby fizycznej należy wpisać jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej należy wpisać numer we właściwym rejestrze, najczęściej KRS oraz adres siedziby.
 5. Do umowy można wpisać dodatkowe składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas