Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wniosek o wpis spółki z o.o. do rejestru w PRS - szczegółowa instrukcja

W niniejszej publikacji przedstawimy krok po kroku jak przygotować wniosek o wpis spółki do rejestru w systemie Portalu Rejestrów Sądowych.

W pierwszej kolejności musisz utworzyć nowy wniosek. Jak to zrobić znajdziesz w naszym artykule.
➔ przejdź do artykułu na temat utworzenia nowego wniosku w systemie PRS

Gdy już utworzysz nowy wniosek możesz przystąpić do jego wypełnienia. 

ETAP 1 - nazwa wniosku

Nazwa wniosku generowana jest automatycznie, jednak można ją zmienić klikając w białe pole (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).
Nazwa wnioskupng

ETA 2 - wybór osoby składającej wniosek

W celu przejścia do zakładki "Wnioskodawca pełnomocnik" należy w nią kliknąć (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

Wniosek o wpis spółki z o. o. do rejestru może złożyć sama spółka reprezentowana przez zarząd lub też pełnomocnik procesowy. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik procesowy należy to zaznaczyć (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wpisać dane pełnomocnika procesowego (Imię i nazwisko). Pełnomocnikiem procesowym może być co do zasady wyłącznie adwokat lub radca prawny.


Penomocnikpng

ETAP 3- oświadczenie, czy spółka jest Cudzoziemcem

W celu przejścia tego etapu należy:

W prawnym panelu bocznym wybrać sekcje sekcję "Oświadczenie spółki" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

Następnie  należy wypełnić oświadczenie czy spółka jest Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zaznaczając opcję "TAK" lub "NIE" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

Jeżeli nie wiesz czy spółka jest Cudzoziemcem zapoznaj się z publikacja na naszym blogu.
➔ przejdź do artykułu na temat tego, kiedy spółka posiada status Cudzoziemca 

W przypadku zaznaczenia opcji "TAK" pojawi się kolejna sekcja do uzupełnienia (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej). W sekcji tej należy odpowiedzieć na pytanie, czy spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wyboru są dwie opcje: "TAK" lub "NIE". W przypadku gdy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem takiej nieruchomości, nie musi jednak wskazywać, jaka jest to dokładnie nieruchomość.
Owiadczenie splkipng


ETAP 4 - treść wniosku

KROK 1 - dane spółki

W celu przejścia do zakładki "Treść wniosku - podstawowa" należy w nią kliknąć (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać sekcję "Dane podmiotu"  (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej)

W tej sekcji należy podać podstawowe informacje dotyczące spółki, takie jak nazwa lub firma oraz forma prawna (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

 1. Nazwa lub firma: Wpisz pełną nazwę spółki.
 2. Forma prawna: Wybierz z listy formę prawną spółki, w tym przypadku "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

Dane te muszą być zgodne z informacjami zawartymi w umowie spółki. 

Następnie wprowadź numer NIP oraz REGON spółki. Jeśli spółka nie posiada numeru NIP lub REGON, zaznacz odpowiednie pole (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). W praktyce oczywiście najczęściej nowo założona spółka takich numerów nie posiada przed rejestracja w KRS, ale prawo na to pozwala. Numer NIP i REGON mogą bowiem uzyskać spółki z o. o. w organizacji, a więc takie których umowa spółki została już zawarta, ale nie zostały zgłoszone do rejestru. 

Siedziba i adres spółki: W tej sekcji należy podać szczegółowe dane adresowe spółki, w tym województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej)

Miejscowość siedziby spółki musi być zgodna z informacją podaną w akcie notarialnym zawierającym umowę spółki. Adres można wskazać dowolnie. Jeżeli  nie posiadasz jeszcze adresu siedziby możemy zaoferować Ci usługę wirtualnego biura w Warszawie

Dodatkowe informacje: Tutaj możesz podać dodatkowe informacje, takie jak adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej (strzałka nr 6 na obrazku znajdującym się poniżej) oraz adres strony internetowej (strzałka nr 7 na obrazku znajdującym się poniżej). Nie musisz ich podawać, ale warto je podać, zwłaszcza adres strony internetowej.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, możesz sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji klikając przycisk "Sprawdź poprawność". Możesz także wyczyścić ekran, zobaczyć podgląd wniosku, zrezygnować z wniosku lub zapisać wersję roboczą wniosku.

Nazwa i dane spkipng


KROK 2 - wybór Sądu

W celu przejścia do zakładki "Sąd" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Sąd" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji należy wybrać sąd, do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru.

 1. Nazwa sądu: Aby wybrać właściwy sąd, kliknij na pole "Wybierz" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej). Pojawi się lista rozwijana z nazwami sądów.

 2. Wybór sądu: Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni sąd. Jeżeli siedziba spółki będzie znajdować się w Warszawie, właściwy do rozpoznawania wniosku będzie "SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej).

Wybr Sdupng

KROK 3 - Informacje o umowie

W celu przejścia do zakładki "Informacje o umowie" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Informacje o umowie" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji należy podać szczegółowe informacje dotyczące umowy spółki.

 1. Data sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium: Wpisz wszystkie wymagane informacje dotyczące aktu notarialnego, jak wskazuje strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej.

Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z dokumentami notarialnymi.

Informacje o umowiepng

KROK 4 - Pozostałe informacje

W celu przejścia do zakładki "Pozostałe informacje" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Pozostałe informacje" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji należy podać dodatkowe informacje dotyczące spółki.

 1. Informacja o czasie, na jaki utworzona jest spółka: Wybierz odpowiednią opcję, czy spółka jest utworzona na czas nieoznaczony, czy oznaczony (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

 2. Informacja ile udziałów może mieć wspólnik: Wybierz, czy wspólnik może mieć jeden udział lub większą liczbę udziałów (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej).

 3. Informacja o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innych niż "Monitor Sądowy i Gospodarczy": Wpisz pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, jeśli nie jest to Monitor Sądowy i Gospodarczy (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).

 4. Dane o wcześniejszej rejestracji spółki: Zaznacz, jeśli podmiot był wcześniej zarejestrowany w innym rejestrze (strzałka nr 6 na obrazku znajdującym się poniżej).

 5. Informacja o dniu kończącym pierwszy rok obrotowy: Wybierz datę kończącą pierwszy rok obrotowy spółki (strzałka nr 7 na obrazku znajdującym się poniżej).

 6. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej: Zaznacz, jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej (strzałka nr 8 na obrazku znajdującym się poniżej).

Zapisy umowy splkipng

KROK 5 - Informacja o kapitale

W celu przejścia do zakładki "Informacja o kapitale" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Informacja o kapitale" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji należy podać szczegółowe informacje dotyczące kapitału zakładowego spółki.

 1. Informacja o kapitale zakładowym spółki: Wpisz wysokość kapitału zakładowego oraz jego wartość słownie (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

 2. Informacja o wartości udziałów objętych za aport: Wpisz wartość udziałów objętych za aport, jeśli dotyczy, oraz ich wartość słownie (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej).

Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z dokumentacją spółki.

Informacje o kapitalepng

KROK 6 - informacje o zarządzie

W celu przejścia do zakładki "Organ reprezentacji", należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Organ reprezentacji" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). 

W sekcji danych osób wchodzących w skład organu reprezentacji należy kliknąć przycisk "Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej),  aby wyświetliło się okienko umożliwiające wpisanie danych członka zarządu. Należy też proces powtarzać, aż zostną dodani wszyscy członkowie zarządu. 

Dodanie zarzdu- PRSpng

W okienku "Dane członka organu reprezentacji" należy:

 1. Wprowadzić numer PESEL członka organu reprezentacji lub zaznaczyć opcję "Brak numeru PESEL" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).
 2. Wprowadzić datę urodzenia w odpowiednie pole (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), w przypadku braku numeru PESEL. 
 3. Wpisać
 4. pierwsze imię, drugie imię (opcjonalnie),nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego oraz drugi człon nazwiska złożonego (opcjonalnie) w odpowiednich polach (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).
 5. Wprowadzić funkcję pełnioną w organie reprezentacji w odpowiednie pole (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej).
 6. Zaznaczyć, jeśli osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).
 7. Kliknąć przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić wprowadzone dane (strzałka nr 6 na obrazku znajdującym się poniżej).

Należy powtarzać proces, aż zostaną dodani wszyscy członkowie zarządu. Upewnij się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne i zgodne z dokumentacją spółki.

Dane czonka zarzdupng

KROK 7 - Przedmiot działalności

W celu przejścia do zakładki "Przedmiot działalności" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - podstawowa" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Przedmiot działalności" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji należy podać kody PKD określające przedmiot działalności spółki.

 1. Przedmiot przeważającej działalności: Wybierz odpowiedni kod PKD oraz wpisz opis przedmiotu działalności (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej). Przedmiot przeważającej działalności musi być wskazany na poziomie podklasy (5 cyfr).

 2. Przedmiot pozostałej działalności: Wybierz odpowiednie kody PKD oraz wpisz opisy przedmiotów działalności (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Można wskazać dowolną liczbę kodów PKD na poziomie klasy (4 cyfry) lub nawet na niższym poziomie (mniej cyfr) . Aby dodać kolejny kod, kliknij przycisk "Dodaj" (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).

Liczba kodów PKD:

 • Możesz wskazać jeden główny kod PKD na poziomie podklasy (5 cyfr).
 • Możesz dodać dowolną liczbę kodów uzupełniających na poziomie klasy (4 cyfry) lub nawet na niższym poziomie (mniej cyfr)

Upewnij się, że wszystkie kody PKD są poprawne i zgodne z zakresem działalności spółki wskazanym w umowie. Jeżeli podasz kody PKD, które nie znajdują się w umowie spółka nie zostanie skutecznie zarejestrowana. 

Kody PKDpng

ETAP 5 - Informacje uzupełniające

KROK 1 - Dodanie wspólnika

W celu przejścia do zakładki "Wspólnicy (opcjonalnie)" należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - uzupełnienie" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Wspólnicy (opcjonalnie)" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W tej sekcji możesz dodać wspólników spółki.

Dodawanie wspólnika:

 1. Kliknij przycisk "Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).
 2. Wypełnij wymagane informacje o wspólniku, takie jak imię, nazwisko, oraz inne dane identyfikacyjne.
 3. Powtórz proces, aby dodać kolejnych wspólników.

Liczba wspólników:

 • Możesz dodać dowolną liczbę wspólników.
 • Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z umową spółki.
Dodaj wsplnikapng

W celu wypełnienia danych wspólnika należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybór rodzaju wspólnika: Domyślnie zaznaczona jest opcja "Osoba fizyczna". Jeśli wspólnik nie jest osobą fizyczną, wybierz opcję "Podmiot niebędący osobą fizyczną" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

 2. Numer PESEL: Wprowadź numer PESEL wspólnika w odpowiednie pole. Jeśli wspólnik nie posiada numeru PESEL, zaznacz pole "Brak numeru PESEL" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

 3. Data urodzenia: W przypadku braku numeru PESEL, należy wpisać datę urodzenia wspólnika (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

 4. Dane osobowe: Wprowadź wymagane dane osobowe wspólnika (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej), takie jak:

  • Pierwsze imię
  • Drugie imię (opcjonalnie)
  • Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
  • Drugi człon nazwiska złożonego (opcjonalnie) Informacje o udziale: Jeśli wspólnik posiada całość udziałów, zaznacz odpowiednie pole i wprowadź liczbę oraz łączną wartość udziałów (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).
 5. Informacje o udziale: Jeśli wspólnik posiada całość udziałów, zaznacz odpowiednie pole i wprowadź liczbę oraz łączną wartość udziałów (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).

Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z umową spółki.

KROK 2 - dodanie Prokurentów (opcjonalnie) - krok dotyczy sytuacji gdy zarząd powołał Prokurę

W celu przejścia do zakładki " Prokurenci (opcjonalnie)", należy najpierw kliknąć w zakładkę "Treść wniosku - uzupełnienie" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie wybrać "Prokurenci (opcjonalnie)" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). W sekcji danych osób powołanych na stanowisko Prokurenta  należy kliknąć przycisk "Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej) , aby wyświetliło się okienko umożliwiające wpisanie danych prokurenta. Należy też proces powtarzać, aż zostaną dodani wszyscy Prokurenci.

Dodaj Prokurentapng


Należy powtarzać proces, aż zostaną dodani wszyscy Prokurenci. Upewnij się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne i zgodne z dokumentacją spółki.

W okienku "Dane członka organu reprezentacji" należy:

 1. Wprowadzić numer PESEL Prokurenta lub zaznaczyć opcję "Brak numeru PESEL" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).
 2. Wprowadzić datę urodzenia w odpowiednie pole (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), w przypadku braku numeru PESEL.
 3. Wpisać pierwsze imię, drugie imię (opcjonalnie) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego oraz drugi człon nazwiska złożonego (opcjonalnie) w odpowiednich polach (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).
 4. Wprowadzić rodzaj Prokury w odpowiednie pole (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Możesz wybrać prokurę samoistną albo łączną. Prokura samoistna oznacza, że Prokurent może działać samodzielnie, sam składać  oświadczenia w imieniu spółki, a prokura łączna oznacza, że do złożenia oświadczenia woli w imieniu spółki będzie wymagał współdziałania z członkiem zarządu. 
 5. Kliknąć przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić wprowadzone dane (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).

Dane Prokurentapng

ETAP 5 - dodanie załączników 

Listę dokumentów shakiem należy dołączyć do wniosku jako załączniku zamieszczaliśmy w osobnym artykule. W artykule tym znajdziesz także wzory wymaganych dokumentów oraz instrukcję jak je dodać do systemu.

➔ przejdź do artykułu na temat dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki w systemie s24


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas