Umowa o pracę, czy umowa zlecenie?

Podstawowe formy zatrudnienia 

Forma nawiązania z pracownikiem współpracy jest niezwykle ważna. Należy jednak znaczyć, że przedsiębiorca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. Co prawda przy ustaleniu rodzaju stosunku prawnego łączącego go z pracownikiem, zleceniobiorca, czy tez wykonawcą brana jest pod uwagę zgodna wola oraz zamiar stron umowy, jednak najistotniejszym czynnikiem są cechy danego stosunku pracy. Jeżeli umowa spełnia przesłanki stosunku pracy, to niezależnie od woli stron nie można jej zastąpić stosunkiem zlecenia. Takie działania są jednak nagminne, nie mniej jednak w przypadku przeprowadzenia kontroli i wykazania, iż pracodawca stosuje umowę zlecenia do stosunku pracy należy się liczyć z karami nałożonymi przez Państwową Inspekcje Pracy. Niezależnie od tego to sam pracownik może wytoczyć powództwo przed Sadem Pracy (Sądem Rejonowym, Wydziałem Pracy) o ustalenie istnienia stosunku pracy. W przypadku uwzględnienia takiego powództw pracownikowi będą przysługiwać wszelkie świadczenia związane ze stosunkiem pracy.

Oskładkowanie umów zlecenia 

Zarówno umowa o pracę jak i umowa zlecenie podlega pełnemu składkowaniu. W przypadku umowy zlecenia nie opłaca się jednak Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca podlega natomiast, podobnie jak pracownik ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu, oraz wypadkowemu. W przypadku umowy o pracę obowiązkowe jest również ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku zlecenia ma charakter fakultatywny. W przypadku umowy o pracę obowiązki pracodawcy są jednak znacznie większe niż w przypadku zlecenia przede wszystkim pracodawca musi prowadzić akta osobowe pracownika oraz kierować pracownika na obowiązkowe badania lekarskie określające do zdolność zatrudnionego do wykonywania pracy na zajmowanych stanowisku. W przypadku natomiast umowy o dzieło wykonawca nie podlega co do zasady ubezpieczeniu zdrowotnemu, ani społecznemu. Zamawiający jest jednak zobowiązany do odprowadzania od wynagrodzenia wykonawcy należną zaliczkę na podatek dochodowy, jeżeli jest przedsiębiorcą. Jeszcze inną formą nawiązania współpracy z podwładnym jest umowa o świadczenie usług w takim przypadku podwładny zakłada własną firmę, czyli podlega tak zwanemu samo-zatrudnieniu. Wówczas pracownik podlega ubezpieczeniom od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru. 

Obsługa księgowa pracowników 

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się zarówno przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników oraz nawiązywania współpracy na podstawie umowy zlecenia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami rachunkowymi w Jarosławiu, Przeworsku albo Rzeszowie. jesteśmy gotowi do współpracy.