Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Spory gospodarcze

Kiedy dochodzi do sporów? 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej musimy liczyć się z tym, że może dojść do sporów zarówno z Klientami, jak i kontrahentami oraz dostawcami towarów i usług dla naszej firmy. W takim przypadku najlepiej zwrócić się do adwokata, lub radcy prawnego, który objaśni nam sytuację prawną w której się znaleźliśmy. Jeżeli to my chcemy wystąpić z roszczeniem prawnik sporządzi stosowne wezwanie do zapłaty. Takie sytuację mają miejsce w szczególności, gdy podmiot gospodarczy zalega nam z zapłatą faktury, lub gdy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponieśliśmy szkodę. Odpowiedzialność ta może również mieć charakter deliktowy w przypadku gdy przez działanie Klienta lub Kontrahenta ponieśliśmy szkodę majątkową. Ważne jest również to, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy gospodarczej skonsultować jej treść z prawnikiem, ewentualnie powierzyć mu jej sporządzenie. Takie rozwiązanie może w sposób należy zabezpieczyć nasze interesy i uchronić przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Wezwanie do dobrowolnej zapłaty

W pierwszej kolejności powinniśmy wezwać zobowiązanego do dobrowolnego uiszczenia przysługującego nam roszczenia określając na tę czynność stosowny termin. Jeżeli w zakreślonym terminie zobowiązany nie spełni świadczenia należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, oczywiście po wcześniejszym skonsultowaniu sprawy z prawnikiem, który określi nasze szansę na wygraną. Jeżeli natomiast to przeciwko nam kierowane jest roszczenie po ocenie jego zasadności możemy złożyć odpowiednio w zależności od rodzaju postępowania odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty. Oczywiście w przypadku gdy uznany żądanie co do istoty i wysokości za w pełni uzasadnione należy spełnić roszczenie powoda, aby nie narażać się na dalsze koszty. W przypadku gdy to my skierujemy powództwo i zostanie ono uwzględnione przez Sąd po przeprowadzeniu rozprawy, lub gdy zostanie wydany wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty od którego strona pozwana nie wniesie w terminie sprzeciwu lub zarzutów w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwanego obciążą dodatkowo należności uboczne takie jak odsetki, a także koszty procesu, w tym koszty wynagrodzenia naszego radcy prawnego. W skutek tego to nierzetelny Kontrahent ponosi koszty procedury sądowej, w związku z czym to jemu powinno w największej mierze zależeć na tym aby spełniać swoje zobowiązania w terminie. Dodatkowo w przypadku zwłoki w zapłacie transakcji w obrocie profesjonalnym wierzyciel może naliczyć zryczałtowany zwrot wydatków w kwocie 40 euro. Jeżeli chodzi o egzekucje należności polecamy Kancelarie Radcy Prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Informację na temat członków jej zespołu znajdziesz tutaj. Natomiast dane kontaktowe, w tym adres i numer telefonu jest tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas