Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Rejestr przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz spółek lub trustów

Kto podlega obowiązkowi wpisu do rejestru?

Wpis do rejestru mają obowiązek uzyskać podmioty, które zajmują się świadczeniem usług, w zakresie:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zakładanie spółek)
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (wirtualne biura)
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru?

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru musi spełnić następujące warunki:

 • ukończyć specjalistyczne szkolenie lub kurs z zakresu objętego rodzajem działalności objętej wpisem lub,
 • posiadać co najmniej roczne doświadczenie, w zakresie objętym rodzajem działalności objętej wpisem,
 • nie być karany za niektóre przestępstwa.

Za jakiego rodzaje przestępstw nie może być karana przedsiębiorca starający się o wpis?

Osoba taka nie może być karana za przestępstwa:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kogo dotyczy obowiązek spełnienia powyższych warunków, w przypadku gdy przedsiębiorca jest jednostką organizacyjną?

W takiej sytuacji warunki konieczne do uzyskania wpisu do rejestru muszą spełnić:

 • członkowie zarządu,
 • pełnomocnicy,
 • prokurenci,
 • osoby kierujący działalnością regulowaną,
 • wspólnicy i beneficjenci rzeczywiści jeżeli są uprawnieni do prowadzenia spraw podmiotu lub jego reprezentacji.

Jaki jest termin na uzyskanie wpisu do rejestru?

Przedsiębiorca powinien uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem wykonywania działalności regulowanej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy wykonywali już działalność regulowaną przed 31 października 2021 r., Przedsiębiorcy Ci mają czas na uzyskanie wpisu do rejestru do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek o wpis?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy epuap pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Wniosek składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który prowadzi rejestr na całą Polskę. We wniosku należy podać nazwę podmiotu, numer NIP i REGON, a w przypadku podmiotów podlegającym wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym również numer KRS. Ponadto należy podać imiona i nazwiska osób reprezentujący podmiot, w tym członków zarządu I prokurentów. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia każdej z osób reprezentującej podmiot potwierdzające spełnienie warunków koniecznych do wykonywania działalności objętej wpisem oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 616 zł. Przedsiębiorca może od razu złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie. W takim przypadku należy za zaznaczyć właściwe pole oraz dołączyć dowód wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

W jakim terminie właściwy organ dokona wpisu?

Dyrektor Izby Skarbowej ma 14 dni na dokonanie wpisu. Termin ten liczony jest od dnia złożenia kompletnie wypełnionego wniosku. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub wadliwie wypełniony organ wezwie do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, co wydłuży oczekiwanie na wpis

Co powinno zawierać oświadczenie o spełnienie warunków wykonywania działalności?

Oświadczenie to powinno mieć następującą treść:

„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis rejestru działalności …….. (Nazwa lub firma przedsiębiorcy), NIP: ……. (NIP przedsiębiorcy) na rzecz spółek lub trustów są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129b i 129c wymienionej ustawy i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Jak sprawdzić czy dany podmiot jest wpisany do rejestru?

Lista podmiotów wpisanych do rejestru znajduje się pod adresem:

https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Jakie kary grożą za brak wpisu?

Przedsiębiorca prowadzący działalność objętą obowiązkiem wpisu bez uzyskaniu wpisu do rejestru podlega karze do 100 tys zł.

Czy nasza firma jest wpisana do rejestru?

Tak, jesteśmy wpisaniu do rejestru, z uwagi na ten jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług, w zakresie wirtualnego biura i zakładania spółek. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami napisz lub zadzwoń.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas