Podatek rolny

Co jest opodatkowana podatkiem rolnym?  

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych. Podatnikami tego podatku są zarówno właściciele tych gruntów, jak i osoby niebędące właścicielami gruntów rolnych jeżeli są ich samoistnymi posiadaczami, a także użytkownicy wieczyści oraz posiadacze gruntów należących do skarbu państwa po spełnieniu pewnych warunków. Nie są natomiast podatnikami posiadacze zależni (najem lub dzierżawa). Nie są również opodatkowane grunty rolne przeznaczone do wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy w przypadku podatku rolnego powstaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik nabył nieruchomość rolną bądź objął ją w posiadanie (dotyczy posiadaczy samoistnych oraz posiadaczy gruntów stanowiących własność skarbu państwa). Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym podatnik ww. nieruchomość lub nastąpiło przekazanie jej posiadania osobie trzeciej. Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo o powierzchni równej bądź większej niż 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.  

Pobór podatku rolnego 

Poborcą podatku rolnego jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, defakto właściwy jej organ czyli Wójt, Burmistrz lub też Prezydent w przypadku większych miast. Również do budżetu tej jednostki trafia podatek rolny. Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia do właściwego organu stosownej deklaracji w zakresie podatku rolnego. Deklaracje tę może sporządzić również biuro rachunkowe, w tym nasze które jest położone w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli natomiast podatnik ma wątpliwości w zakresie prawa podatkowego może skorzystać z usług doradczych adwokatów, radców prawnych lub też doradców podatkowych. Dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego posiadają też biegli rewidenci.

Stawka podatku 

Stawki podatku rolnego są ustalane przez właściwy organ państwowy. Rada Gminy może je obniżyć, jednak ze względu na to, że w związku z tym zrzekłaby się części dochodu w praktyce bardzo rzadko ma to miejsce. Stawka podatku jest uzależniona od cen żyta. Przepisy przewidują także szereg zwolnień w zakresie podatku rolnego, w szczególności zwolnione z opodatkowania są niektóre (najgorsze) klasy gruntów. Rada Gminy może wprowadzić dodatkowe zwolnienia w zakresie tego podatku, które nie są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podatek rolny w innych przypadkach jest płatny w czterech rocznych ratach, jeżeli wartość należnego  podatku przekracza 100 zł, w przeciwnym przypadku podatek jest płatny w całości do 15 marca każdego roku podatkowego.