Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek rolny

Co jest opodatkowana podatkiem rolnym?  

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych. Podatnikami tego podatku są zarówno właściciele tych gruntów, jak i osoby niebędące właścicielami gruntów rolnych jeżeli są ich samoistnymi posiadaczami, a także użytkownicy wieczyści oraz posiadacze gruntów należących do skarbu państwa po spełnieniu pewnych warunków. Nie są natomiast podatnikami posiadacze zależni (najem lub dzierżawa). Nie są również opodatkowane grunty rolne przeznaczone do wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy w przypadku podatku rolnego powstaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik nabył nieruchomość rolną bądź objął ją w posiadanie (dotyczy posiadaczy samoistnych oraz posiadaczy gruntów stanowiących własność skarbu państwa). Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym podatnik ww. nieruchomość lub nastąpiło przekazanie jej posiadania osobie trzeciej. Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo o powierzchni równej bądź większej niż 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.  

Pobór podatku rolnego 

Poborcą podatku rolnego jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, defakto właściwy jej organ czyli Wójt, Burmistrz lub też Prezydent w przypadku większych miast. Również do budżetu tej jednostki trafia podatek rolny. Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia do właściwego organu stosownej deklaracji w zakresie podatku rolnego. Deklaracje tę może sporządzić również biuro rachunkowe, w tym nasze które jest położone w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli natomiast podatnik ma wątpliwości w zakresie prawa podatkowego może skorzystać z usług doradczych adwokatów, radców prawnych lub też doradców podatkowych. Dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego posiadają też biegli rewidenci.

Stawka podatku 

Stawki podatku rolnego są ustalane przez właściwy organ państwowy. Rada Gminy może je obniżyć, jednak ze względu na to, że w związku z tym zrzekłaby się części dochodu w praktyce bardzo rzadko ma to miejsce. Stawka podatku jest uzależniona od cen żyta. Przepisy przewidują także szereg zwolnień w zakresie podatku rolnego, w szczególności zwolnione z opodatkowania są niektóre (najgorsze) klasy gruntów. Rada Gminy może wprowadzić dodatkowe zwolnienia w zakresie tego podatku, które nie są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podatek rolny w innych przypadkach jest płatny w czterech rocznych ratach, jeżeli wartość należnego  podatku przekracza 100 zł, w przeciwnym przypadku podatek jest płatny w całości do 15 marca każdego roku podatkowego.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas