Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek od osób duchownych

Jak rozliczać dochody duchownych? 

Osoby duchowne nie muszą opłacać podatku na zasadach ogólnych. Ze względu na zakres wykonywanych czynności jest to zrozumiałe. Nie dotyczy to oczywiście dochodów uzyskanych przez duchownych z tytułu umowy o pracę (np. pełnienie prze Księdza funkcji katechety), lecz tylko przychodu osiągane z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich. W związku z pełnieniem tych funkcji duchowni są zobowiązani do opłacenia ryczałtowego podatku od przychodów (mogą również zrezygnować z tego prawa i być opodatkowanym na zasadach ogólnych). Osoba duchowna ma 14 dni na zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji duszpasterskiej. W przypadku natomiast zmiany miejsca wykonywania funkcji należy zawiadomić Urząd Skarbowy w terminie 7 dni. Obowiązek  ten dotyczy również sytuacji zmiany pełnionej funkcji, np. awans z wikariusza na proboszcza.  Ksiądz lub inny duchowny może również skorzystać z usług biura rachunkowego co jest bardzo popularne. Nie jest więc prawdą, że osoby duchowne nie płacą podatków. Dochody osób duchownych nie muszą być ewidencjonowane. Osoby te są jednak zobowiązane do zapłaty w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym kwotę należnego podatku, natomiast za ostatni kwartał do 28 grudnia. Kwoty należnego podatku są obniżane o wartość zapłaconych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość i stawki podatku 

Wysokość podatku z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich jest uzależniona od pełnionej funkcji, np. wikariusze płacą mniej niż proboszczowie oraz wielkości parafii. Im więcej mieszkańców ma parafia tym wyższy jest podatek. Brana jest pod uwagę również ilość wyznawców, jeżeli na danym obszarze liczba wyznawców stanowi mniejszość podatek jest obniżony. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności duchownej w trakcje trwania kwartału oblicza się należny podatek w wysokości 1/90 ryczałtu za kwartał za każdy dzień trwania posługi duszpasterskiej.  Jest to niezwykle prosta metoda opodatkowania, niezależnie od tego istnieje możliwość skorzystania z usług biura rachunkowego.

Podsumowanie zasad opodatkowania duchownych

Reasumując dochody duchownym są również opodatkowane. Osoby takie nie muszą jednak prowadzić ewidencji przez co nie są zobowiązane do wykonywania formalistycznych obowiązków w zakresie księgowości, które ciążą na osobach prowadzących pozarolniczą działalności gospodarcza. W związku z tym większość duchownym nie korzysta z usług biura rachunkowego jednak jak najbardziej jest to możliwe. Zapraszamy do naszych biur w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przemyślu. Obsługujemy również firmy na terenie miasta Przemyśla.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas