Podatek od gier hazardowych

Regulacje dotyczące podatku od gier hazardowych 

Podatek od gier hazardowych jak każda należność publicznoprawna wymaga regulacji ustawowej. Kwestie dotyczące tego podatku znajdują się w ustawie o grach hazardowych. Podatnikami tego podatku są zakłady zajmujące się organizowaniem gier, a także zakładów wzajemnych. Podatnik jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty ww. należności publicznoprawnej począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy natomiast ustaje z chwilą zakończenia działalności podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo podatek od gier obciąża osoby, które wygrały w konkursach, grach lub loteriach wzajemnych, z wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie. Organem właściwym do poboru przedmiotowego podatku jest właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Urząd Celny. Należny podatek wpłaca się na rachunek właściwego organu celnego do dnia 10 każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Jakie czynności są opodatkowane? 

Podatek ten dotyczy działalności mającej wyłącznie charakter stały, ewentualnie periodyczny, jeżeli zatem zorganizowanie gry lub zakładu wzajemnego posiada przymiot okazjonalności podatek nie jest należny. Wyjątek ten nie dotyczy jednak wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych czy też loteriach jeżeli wartość wygranej przekracza określoną w przepisach prawa kwotę. Ponadto zwolnione z opodatkowania są wygrane w loteriach organizowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, jak i w konkursach z zakresu dziedziny nauki lub sztuki jeżeli wartość wygranych nie przekracza progu ustawowego.

Stawki podatku 

Stawki podatku są uzależnione od rodzaju gry lub zakładu wzajemnego (np. gry liczbowe, loterie pieniężne), określone są procentowo i wynoszą od 10 % do 12 %. Nie dotyczy to podmiotów gospodarczych, które organizują gry na automatach o niskich wygranych (tzw. automaty do gry), bowiem w takim przypadku podatek ma charakter zryczałtowanego świadczenia pieniężnego. W przypadku gdy podatnikiem jest zwycięzca gry, loterii itp. nie musi on składać stosownej deklaracji do US czy UC, oraz wpłacać należnego podatku. W tym zakresie ciąży bowiem obowiązek na podmiocie, który organizuje grę, konkurs itp., to właśnie ten podmiot musi odprowadzić podatek na rachunek właściwego organu skarbowego oraz odprowadzić stosowaną daninę publiczną.

Pomoc Kancelarii, w sprawach, z zakresu prawa podatkowego 

Jeżeli masz wątpliwości w zakresie podatku od gier hazardowych warto zasięgnąć opinii adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. My również współpracujemy z najlepszymi Prawnikami. Natomiast nasze biuro zajmuje się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do Jarosławia, Przeworska oraz Rzeszowa.