Opodatkowanie VAT konsoli do gier

Nabycie konsoli, a podatek VAT

Nabycie konsoli do gier jest opodatkowane podatkiem VAT na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia. Zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 lipca 2015 r. Warto zapoznać się z ich treścią, w przypadku gdy nasza firma zajmuje się sprzedażą tego rodzaju towarów. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku usług budowlanych podwykonawstwa to nabywca towaru, a nie zbywca jest zobowiązany naliczenia i odprowadzenia jako podatek należny kwoty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Faktura, na podstawie której następuje nabycie konsoli do gier powinna zatem zawierać wzmiankę „odwrotne obciążenie” . Jednocześnie należy zaznaczyć, że przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT z tytułu nabycia konsoli do gier nie zawsze znajdują zastosowanie. Stosuje się je tylko wówczas gdy kwota transakcji netto przekracza dwadzieścia tysięcy złotych. Do kwoty tej zalicza się wszystkie towary objęte jednolitą transakcją gospodarzą.

Jednolita transakcja gospodarcza

Za jednolitą transakcję gospodarczą uznaje się zarówno kilka dostaw towarów dokonywanych na podstawie jednej umowy nawet jeżeli są one rozliczane na podstawie odrębnych faktur i wystawionych zamówień, a w niektórych przypadkach również gdy wynikają z różnych umów. Oczywiście dostarczane towary muszą być objęte odwróconym obciążeniem, aby znalazły zastosowanie ww. przepisy. Oczywiście odwrotne obciążenie co oczywiste nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bowiem aby ta instytucja znalazła zastosowanie muszą być spełnione dodatkowe przesłanki. Przede wszystkim zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą posiadać status czynnych podatników VAT. Dla przykładu odwrotne obciążenie podatkiem VAT nie dotyczy Jana Kowalskiego, który kupuje konsole Playstation4 dla swojego syna. W takim przypadku kwota podatku VAT zostanie doliczona do ceny produktu. Wynika z tego, że w przypadku przedsiębiorców nabywających ww. towary sprzedawcy będą musieli ustalić czy posiadają oni status czynnych podatników w zakresie podarku VAT, od tego jest bowiem uzależniona możliwość zastosowania przepisów o odwrotnych obciążeniu. W sprawach budzących wątpliwości należy skonsultować się z adwokatem, radcą prawnym, ewentualnie doradca podatkowych lub też biegłym rewidentem. Istnieje możliwość umówienia się ze specjalistą w naszym wirtualnym biurze zarówno w Rzeszowie, Jarosławiu, a także Przeworsku. Jest to doskonałe miejsce na spotkanie z prawnikiem.

Kontakt z Nami 

Aktualnie znajdujesz się na blogu wirtualnego biura i biura rachunkowego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie oferowanych przez nas usług, których specyfikację znajdziesz na naszej stronie internetowej.