Niespłacone zobowiązania, a VAT

  W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, że nasz Kontrahent nie spłaci zobowiązania w terminie wynikającego z faktury VAT. Jednocześnie podmiot gospodarczy, który świadczy usługę lub towar jako płatnik jest zobowiązany odprowadzić wynikający z tej faktury podatek VAT. Ustawodawca podatkowy przewidział jednak instytucję, które przedsiębiorcy takiemu pozwalają na ulgę w związku z niezapłaceniem za towar bądź usługę opodatkowaną VAT.

  Aby jednak przedsiębiorca mógł skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” musi spełnić określone przesłanki. Przede wszystkim wierzytelność musi być uznana za prawdopodobnie nieściągalną, a żeby to nastąpiło musi upłynąć co najmniej 150 dni od dnia wymagalności wierzytelności wynikającego z faktury. Dodatkowo należy spełnić jeszcze inne warunki. Dostawa towaru lub usługi musi nastąpić na rzecz podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Podatnik ten nie może być w toku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Ponadto w dniu złożenia poprzedzającym złożenie korekty w związku ze skorzystaniem z tzw. „ulgi na złe długi” zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą posiadać statut czynnego podatnika VAT oraz nie mogą być w trakcje postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Możliwość skorzystania z przedmiotowej instytucji jest również ograniczona czasowo, gdyż wierzyciel ma prawo skorzystać z ulgi w terminie dwóch lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca ww. czynności.

  Obowiązki wynikające z tzw. „ulgi na złe długi” ciąża również na dłużniku. O ile jednak wierzyciel ma prawo dokonać korekty, dłużnik jest do tego zobowiązany jeżeli należność wynikająca z faktury dokumentującej czynność opodatkowaną VAT nie została spłacona w ciągu 150 dni od dnia wymagalności wynikającego z ww. faktury. W przypadku uregulowania wierzytelności natomiast to wierzyciel ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego, natomiast dłużnik ma do tego prawo.

  Instytucja „ulgi na złe długi” to szansa dla przedsiębiorców, którzy w innym przypadku byliby obciążeni obowiązkiem zapłaty VAT-u którego nie otrzymali. Jednocześnie jest wyrazem sprawiedliwości podatkowej przejawiającej się w tym, że podatek płaci podmiot, który uległ wzbogaceniu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z radcą prawnym. Natomiast nasze biuro rachunkowe oraz wirtualne biuro w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku zajmuje się kompleksową obsługą i wsparciem przedsiębiorców, w tym w zakresie prowadzenia wszelkich ewidencji dla celów podatkowych, w tym ewidencji VAT.