Jak zwolnić pracownika?

Kiedy zachodzi konieczność zwolnienia pracownika? 

W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność zwolnienie pracownika. Może to wynikać z tego, że pracodawca jest zmuszony do redukcji etatów, ale także z winy pracownika. Pracownik, który nie wykonuje w sposób należyty swoich obowiązków powinien zostać zwolniony. W takim przypadku pracownika należy wyrejestrować również z ubezpieczeń w ZUS. Pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy, a także inne dokumenty, które pracownik przedłożył w celu nawiązania stosunku pracy, np. dyplomy. W niektórych przypadkach (zwolnienia grupowe) pracownikowi należy się odprawa, tak jest również w sytuacjach gdy obowiązek wypłaty takiego świadczenia przewiduje umowa o prace lub wewnętrzne źródła prawa pracy, w szczególności układy zbiorowe pracy. Nie zawsze jednak to pracownik ponosi odpowiedzialność za zwolnienie. Czasami jest tak, że strony stosunku pracy popadają w konflikt, nie ważne jest przy tym kto w większym stopniu zawinił, ale stosunek pracy wobec utraty zaufania do pracodawcy i odwrotnie nie może nadal trwać. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia obu stron jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Istnieją dwa podstawowe sposoby rozwiązania stosunku pracy. Po pierwsze, najpopularniejszą, zwykłą metodą rozwiązania stosunku pracy jest jej wypowiedzenie, które charakteryzuje się tym, że po upływie pewnego okresu, który zależy co do zasady od czasu jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy. W przypadku gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony wypowiedzenie podlega opinii zakładowej organizacja związkowej oraz pracodawca musi podać powód zwolnienia. Kolejnym rozwiązaniem prowadzącym do wygaśnięcia stosunku pracy jest zwolnienie w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Może ono być stosowane gdy pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki, zostanie skazany za określone przestępstwo lub utraci konieczne do wykonywania zawodu uprawnienia. W niektórych przypadkach zwolnienie w takim trybie jest również możliwe bez winy pracownika, a dotyczy to sytuacji usprawiedliwionej nieobecności pracownika, która trwa przez pewien wskazany w przepisach prawa pracy okres.

Pomoc Prawnika

W przypadku zwolnienia pracownika warto najpierw zasięgnąć opinii adwokata, radcy prawnego lub zakładowego prawnika. Konsultacja z osoba posiadająca wykształcenie prawnicze i doświadczenie w zakresie prawa pracy jest przydatna bowiem z konkretnym sposobem rozwiązania stosunku pracy łączą się określone roszczenia odszkodowawcze pracownika, przed którymi warto się zabezpieczyć. Pomoc prawna świadczy między innymi Kancelaria Radcy Prawnego. Pomaga ona również osobom anglojęzycznym. Informację na ten temat znajdziesz tutaj. Natomiast nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Oferujemy również obsługę firm z Przemyśla.