Dokument księgowy

  Dokumenty księgowe mają za zadanie dokumentować treść transakcji gospodarczych uwzględnianych w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych. Dokumenty te można podzielić na dokumenty księgowe zewnętrzne obce i dokumenty księgowe zewnętrzne własne. Ten pierwszy rodzaj dokumentów pochodzi od Kontrahentów przedsiębiorcy, mogą to być, w szczególności wszelkiego rodzaju rachunki i faktury wystawione przez podmioty zewnętrzne względem jednostki. Dla przykładu faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę jednostki dokumentującą usługi świadczone na jej rzecz będzie dokumentem obcym dla jednostki, natomiast dla tego Kontrahenta będzie dokumentem własnym. Dokumenty obce zwykle mają formę papierowego wydruku natomiast dokumenty własne w związku z faktem, iż aktualnie praktycznie wszystkie jednostki prowadzą księgowość za pomocą programu komputerowego (elektronicznie) mają zwykle formę zapisu na nośniku informatycznych. Do dokumentów księgowych należą również dowody wewnętrzne. Dokumenty takie nie są co do zasady przekazywane podmiotom trzecim, a służą prowadzeniu rachunkowości i obsługi kadrowo-płacowej pracowników. Do dokumentów takich należą, w szczególności listy płac. Wyróżniamy także dowody zbiorcze jakimi są raporty z kasy fiskalnej. Również te dokumenty nie mają charakteru zewnętrznego, bowiem nie są przekazywane Kontrahentom. W przypadku podjęcia kontroli skarbowej są one natomiast udostępnianie upoważnionym pracownikom Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej.

  Dokument księgowy musi zawierać określone zarówno przez prawo jak i zasady rachunkowości elementy. Przede wszystkim należy określić rodzaj dokumentu księgowego. Najczęściej informacja ta znajduje się w nagłówku dokumentu. Należy także określić dane identyfikujące strony dokumentowanego zdarzenia gospodarczego. W przypadku faktury VAT będą to dokumenty dotyczące podatnika i płatnika tego podatku. Oczywiście istotą dokumenty księgowego jest również określenie treści dokumentowanej czynności oraz jej wartości, a w miarę możliwości podanie także ceny jednostkowej (w przypadku, gdy np. zdarzenie gospodarcze prowadzi do nabycie kilku towarów). Należy także określić datę zarówno zdarzenia, które zostało udokumentowane jak i datę sporządzenia ww. dokumentu. W dowodzie księgowym powinna znajdować się również informacja o sprawdzeniu jego treści oraz sposobu dekretacji. Na końcu musi się znajdować podpis osoby sporządzającej ww. dokument.

  Nasze biuro rachunkowe i wirtualne biura w Rzeszowie zajmuje się zarówno usługami co-workingowymi jak i prowadzeniem księgowości. Serdecznie zapraszamy do współpracy.