Amortyzacja środków trwałych

Na czym polega amortyzacja środków trwałych   

Amortyzacja podatkowa polega na tym, że podatnik wlicza w koszty uzyskania przychodu cząstkową wartość danego środka trwałego, która co do zasady odpowiada wartości jego zużycia. Z punktu widzenia ekonomicznego jest to korzystne rozwiązanie pozwalające na bardziej adekwatną identyfikację kosztów niż ma to miejsce przy jednorazowym odliczeniu od dochodu całej wartości nabywanego środka trwałego. Podatnik ma kilka możliwości w zakresie wyboru sposobu amortyzacji. Nie zawsze jednak z wszystkich tych możliwości może skorzystać.

Amortyzacja liniowa 

Amortyzacja liniowa polega na tym, że każdego roku podatnik dokonuje odpisu amortyzacyjnego w tej samej kwocie. Oznacza to, że wysokość rocznej amortyzacji stanowi iloraz wartość danego składnika trwałego oraz liczby lat, po których upłynięciu kwoty odpisów amortyzacyjnych zrównają się z kwotą wartości środka trwałego. Podatnik nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności, bowiem przepisy prawa regulują kwoty amortyzacji, a tym samym okres czasu w którym środek trwały będzie amortyzowany.

Amortyzacja degresywna 

Kolejna metodą amortyzacji jest metoda degresywna. Jak sama nazwa mówi polega ona na tym, że odpisy kolejne odpisy amortyzacyjne są od siebie niższe. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku środków trwałych będących określonymi maszynami i urządzeniami. Jest zastosowanie jest zatem ograniczone wyłącznie do tych przedmiotów. Malejąca stawka amortyzacyjna wynika z tego, że ww. maszyny i urządzenia zbiegiem czasu ulegają zużyciu, dlatego ich wydajność spada. Z uwagi na ten fakt, aby w sposób adekwatny zidentyfikować koszty z okresem ich ponoszenia w odpisy amortyzacyjne ulegają zmniejszeniu w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jaką metodę wybrać? Amortyzacja jednorazowa

Nie budzi wątpliwości, że najprostszą metodą amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Polega ona na tym, że koszt nabycia środka trwałego jest zaliczony w całości do kosztów uzyskania przychodu w okresie jego faktycznego poniesienia. Takie rozwiązanie jest ograniczone jednak wyłącznie do małych podatników lub tych którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Nie mogą tej metody zatem zastosować przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza na dużą skalę. Poza tym ten rodzaj odpisu amortyzacyjnego jest ograniczony do pewnej kwoty.

Kontakt z Nami 

Nasze biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową oraz księgową firm. Pomagamy również spółką. Więcej informacji o spółkach znajdziesz tutaj.