Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zryczałtowane koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych

Skutki nieopłacenia faktury 

 W przypadku nie opłacenia faktury w terminie wierzyciel może ponieść dodatkowe koszty związane z procesem polubownego lub sądowego dochodzenia należności. Nie jest uzasadnionym, aby wierzyciel ponosił takie negatywne konsekwencje niesumiennego działania dłużnika. W związku z tym faktem kosztami tymi można obciążyć dłużnika. Koszty te mogą zostać doliczone do zaległej płatności w kwocie odpowiadającej  40 euro przeliczonym na złote. Decydujący momentem dla określenia wartości kursu jest w tym przypadku ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wierzytelność stała się wymagalna. W praktyce kwota to wynosi ok. 160 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona przez wierzyciela, w szczególności na zapłatę honorarium prawnika sporządzającego wezwanie do zapłaty, czy też reprezentującego wierzyciela w Sądzie. W przypadku gdy wierzyciel będzie reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego w toku sprawy sądowej przysługuje mu także zwrot kosztów procesu pomniejszony o kwotę otrzymaną z tytułu zryczałtowanych wydatków w kwocie 40 euro. Kwota zryczałtowanych wydatków przysługuje nawet jeżeli nie dojdzie do rozprawy sądowej. Należność ta przysługuje od każdej niezapłaconej faktury oddzielnie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 

  Niezapłacenie faktury w terminie wiąże się dla Kontrahenta również z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki te są znacznie wyższe niż w przypadku transakcji w obrocie nieprofesjonalnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy wierzyciel poniósł rzeczywistą szkodę, np. miał określoną sumę zainwestować, czy skorzystał z usług prawnika, któremu musiał zapłacić wynagrodzenie. Odsetki i kwota 40 euro ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od wysokości powstałej szkody. Nie zmienia to faktu, że w przypadku powstania szkody wierzyciel może dodatkowo żądać naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. Regulowanie płatności jest również ważne z punktu widzenia podatkowego, gdyż pomimo nieuiszczenia zapłaty wierzyciel musi odprowadzić z jej tytułu podatek VAT. Warto również zauważyć że kwota zryczałtowanych wydatków oraz odsetki jest traktowana jako przychód. Regulowanie płatności w terminie jest również sprawą honorową i wynika z realizacji zasad współżycia społecznego oraz podstawowej zasady porządku prawnego jaką jest obowiązek przestrzegania zawartych umów. Nie wykonanie umowy w terminie w sposób negatywny świadczy o danej firmie i powoduje spadek zaufania do niej pośród jej kontrahentów. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia takiej firmy po uzyskaniu wyroku sądowego w Krajowym Rejestrze Długów.

Kontakt z Nami 

  Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zaparzamy do kontaktu.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas