Zmiana w KRS

  Przedsiębiorcy wpisani do KRS muszą na bieżąco zmieniać dane objęte wpisem. Nie zgłoszenie takich zmian może rodzić ze sobą wyjątkowo ciężkie konsekwencje. W przeciwieństwie do zmian w zgłaszanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zmiany te podlegają opłacie. Na opłaty te składają się zarówno koszty sądowe w kwocie 100 zł, jak i koszty ogłoszenia zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku dokonania płatności w formie elektronicznej lub przelewem dochodzą również koszty obsługi transakcji. Zmian tych w niektórych przypadkach można dokonać również elektronicznie. W takiej sytuacji należy liczyć  się z dodatkową opłatą manipulacyjną za dokonanie przelewu. Zmian w KRS może dokonać uprawniony organ podmiotu, którego zmiana ta dotyczy w tym prokurent. Zmian tych może również dokonać przedstawiciel pośredni. Przed Sądem Rejestrowym podmiot może być reprezentowany co do zasady wyłącznie przesz radcę prawnego lub adwokata.

  Konieczność dokonania zmian w KRS zachodzi również wówczas gdy przedsiębiorca zmienia siedzibę swojej firmy. Dotyczy to między innymi sytuacji gdy przenosi adres siedziby z fizycznie wynajmowanego lokalu do wirtualnego biura. W takiej sytuacji wniosek o wpis zmiany w KRS może na życzenie Klienta sporządzić również pracownik wirtualnego biura. W takim przypadku po sporządzeniu ww. dokumentu osoba upoważniona do reprezentowania spółki musi go podpisać zgodnie z określonymi w umowie spółki zasadami, a następnie wnieść do właściwego Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego. Procedura wpisu zmiany w KRS nie trwa długo gdyż ma ona charakter stricte formalny. Czynności z tego zakresu oprócz sędziów wykonują również referendarze sądowi. Na odmowę wpisu danych do rejestru przysługuje zażalenie.

  Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o ustawowym obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych ujawnionych w publicznych rejestrach oraz ewidencjach. W przypadku nie dokonania zmiany danych dotyczących adresów spółki będzie to rodziło taki skutek, że doręczenie na adres wskazany w KRS będzie skuteczne nawet jeżeli spółka nie prowadzi już tam działalności. Dla przykładu w takiej sytuacji podmiot gospodarczy nie będzie mógł się zapoznać, w szczególności zaskarżanymi decyzjami Sądu. Jest to sytuacja w, których spółka nie może podjąć racjonalnej obroni. W takim przypadku nie ma również podstaw do żądania wznowienia postępowania.

  Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie, Serdecznie zapraszamy do współpracy.