Zarządzanie wierzytelnościami

  Można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach wystawienie faktury na podstawie zawartej z kontrahentem umowy jest dopiero połową sukcesu. Bardzo często, zwłaszcza podmioty gospodarcze nie realizują swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Warto pamiętać, że wierzyciel nie może bezczynnie czekać na zapłatę od dłużnika, gdyż po pewnym czasie dana wierzytelność może ulec przedawnieniu. Aby tego uniknąć należy podjąć pewne kroki w celu wyegzekwowania wierzytelności. Nie ma przy tym znaczenia, że wierzyciel może być pewien co do tego, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska sum przekraczających kosztów postępowania. Jest tak dlatego, że działania wierzyciela mają mieć na celu zawsze udaremnienie skutkom przedawnienia. Jeżeli wierzytelność się przedawni uzyskanie zapłaty od dłużnika na drodze przymusu komorniczego już nigdy nie będzie możliwe. Zgodnie z kodeksem cywilnym każda czynność przed Sądem lub organem egzekucyjnym przerywa bieg przedawnienia, co znaczy, że może ono biec na nowo. Do czynności takich należy między innymi wytoczenie powództwa czy też złożenie wniosku egzekucyjnego do komornik. O ile wytoczyć powództwo w danej konkretnej sprawie można tylko raz, to przepisy umożliwiając, aby wierzyciel udaremniał skutkom przedawnienia poprzez wytaczanie postępowanie egzekucyjnego dowolna ilość razy. W takich przypadkach bieg terminu przedawnienia zaczyna biec na nowo dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania toczącego się przed Sądem lub organem egzekucyjnym.

  Zarządzaniem wierzytelnościami zajmują się firmy windykacyjne. Te zagadnienia można też powierzyć Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Zaletą pierwszego rozwiązania jest kompleksowość świadczonych usług, firma windykacyjna zajmuje się bowiem windykacją zaległych zobowiązań zarówno na drodze formalno-prawnej jak i faktycznej, w szczególności może dzwonić do dłużnika, aby dobrowolnie spłacił zobowiązanie, czy też podejmować kroki w celu wyszukania majątku dłużnika i podania tych informacji komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Natomiast zaletą drugiego rozwiązania są koszty w przypadku skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W takim bowiem przypadku to na dłużniku ciążą koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela w postępowaniu sądowym, w tym klauzulowym, a także postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

  Jeżeli nie wiesz jaką opcję zarządzania swoimi wierzytelnościami wybrać zapraszamy do naszego biura w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Chętnie doradzamy Klientom, korzystającym z wirtualnego biura w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.