Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zaległości w płatnościach

Kiedy dochodzi do zatorów płatniczych?

Zarówno w przypadku podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bardzo często dochodzi do trudności z zachowaniem płynności finansowej. Przyczyną takiej sytuacji mogą być zarówno okoliczności zawinione przez dłużnika, takie jak rażące niedbalstwo przy zaciąganiu zobowiązań, czy też zbytnia rozrzutność, jak i przyczyny, które nie było zależne od podmiotu zobowiązanego i nie mógł ich przewidzieć. Jeżeli podmiot znajdzie się w stanie niewypłacalności ważne jest, aby podjąć działania w celu naprawy zaistniałej sytuacji, gdyż dalsze zaciąganie zobowiązań może doprowadzić do wyjątkowo ciężkich skutków.

Co robić, gdy staliśmy się niewypłacalni?

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązań jest dogadanie się z wierzycielem. W takim przypadku dochodzi do zawarcia porozumienia pomiędzy dwoma stronami transakcji. Zgodnie z takim porozumieniem zazwyczaj należna zapłata jest rozkładane na możliwe do spłaty raty. Jest to korzystne również dla wierzyciela, bowiem w takim przypadku pomimo, że płatność rozłożona jest na raty to jej kwota pozostaje bez zmian lub nawet się zwiększa w skutek naliczenia karnych odsetek. Natomiast dłużnik w takim przypadku może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z procedurą sądową, które go obciążą w sytuacji gdy wierzyciel do czego ma prawo będzie żądał zaspokojenia swojej wierzytelności na drodze przymusu państwowego, w szczególności do wytoczenia  powództwo co pozwoli mu w uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji przez dowolnie wybraną, z pewnymi wyjątkami Kancelarię komorniczą.

Splata zobowiązań

Inaczej jest w przypadku gdy dana osoba dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na spłatę zaciągniętych zobowiązań, a pomimo tego ich nie spłaca w celu celowego działania na szkodę wierzyciela. Takie zachowanie w pewnych przypadkach może być również traktowane jako przestępstwo. Niezależnie od tego istnieją instytucję prawa cywilnego, które zapobiegają takim działania. Przede wszystkim jest to instytucja stosowana w toku egzekucji polegająca na możliwości poszukiwaniu przez Komornika majątku oraz dochodów dłużnika. W niektórych sytuacjach dłużnik celowo pozbywa się swojego majątku, najczęściej dokonując czynności nieodpłatnych takich jak darowizny lub fikcyjnie odpłatnych. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać, aby czynność taka w stosunku do jego osoby została uznana za bezskuteczną poprzez wytoczenia powództwa nazywanego skargą paulińską.

Skontaktuj się z wirtualnym biurem w Jarosławiu 

Jeżeli zalegasz z płatnościami za wirtualne biuro w Rzeszowie zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia dogodnego planu spłaty. Dążymy przede wszystkim do tego, aby się dogadać z naszymi kontrahentami.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas