Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zaległości w płatnościach

Kiedy dochodzi do zatorów płatniczych?

Zarówno w przypadku podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bardzo często dochodzi do trudności z zachowaniem płynności finansowej. Przyczyną takiej sytuacji mogą być zarówno okoliczności zawinione przez dłużnika, takie jak rażące niedbalstwo przy zaciąganiu zobowiązań, czy też zbytnia rozrzutność, jak i przyczyny, które nie było zależne od podmiotu zobowiązanego i nie mógł ich przewidzieć. Jeżeli podmiot znajdzie się w stanie niewypłacalności ważne jest, aby podjąć działania w celu naprawy zaistniałej sytuacji, gdyż dalsze zaciąganie zobowiązań może doprowadzić do wyjątkowo ciężkich skutków.

Co robić, gdy staliśmy się niewypłacalni?

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązań jest dogadanie się z wierzycielem. W takim przypadku dochodzi do zawarcia porozumienia pomiędzy dwoma stronami transakcji. Zgodnie z takim porozumieniem zazwyczaj należna zapłata jest rozkładane na możliwe do spłaty raty. Jest to korzystne również dla wierzyciela, bowiem w takim przypadku pomimo, że płatność rozłożona jest na raty to jej kwota pozostaje bez zmian lub nawet się zwiększa w skutek naliczenia karnych odsetek. Natomiast dłużnik w takim przypadku może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z procedurą sądową, które go obciążą w sytuacji gdy wierzyciel do czego ma prawo będzie żądał zaspokojenia swojej wierzytelności na drodze przymusu państwowego, w szczególności do wytoczenia  powództwo co pozwoli mu w uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji przez dowolnie wybraną, z pewnymi wyjątkami Kancelarię komorniczą.

Splata zobowiązań

Inaczej jest w przypadku gdy dana osoba dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na spłatę zaciągniętych zobowiązań, a pomimo tego ich nie spłaca w celu celowego działania na szkodę wierzyciela. Takie zachowanie w pewnych przypadkach może być również traktowane jako przestępstwo. Niezależnie od tego istnieją instytucję prawa cywilnego, które zapobiegają takim działania. Przede wszystkim jest to instytucja stosowana w toku egzekucji polegająca na możliwości poszukiwaniu przez Komornika majątku oraz dochodów dłużnika. W niektórych sytuacjach dłużnik celowo pozbywa się swojego majątku, najczęściej dokonując czynności nieodpłatnych takich jak darowizny lub fikcyjnie odpłatnych. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać, aby czynność taka w stosunku do jego osoby została uznana za bezskuteczną poprzez wytoczenia powództwa nazywanego skargą paulińską.

Skontaktuj się z wirtualnym biurem w Jarosławiu 

Jeżeli zalegasz z płatnościami za wirtualne biuro w Rzeszowie zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia dogodnego planu spłaty. Dążymy przede wszystkim do tego, aby się dogadać z naszymi kontrahentami.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas