Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zakazy konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji pracownika z pracodawcą

 Pracodawcy coraz częściej zawierają z pracownikami dodatkowe umowy na podstawie, których pracownicy nie mogą podejmować działalności konkurencyjnej w stosunku do swojego pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy. Przez działalność konkurencyjną należy rozumieć zarówno wykonywanie obowiązków na rzecz pracodawcy działającego w konkurencyjnej branży jak i też prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej na własny rachunek. W przypadku złamania takiej umowy przez pracownika grozi mu odpowiedzialność odszkodowawcza, w tym możliwość zażądania przez pracodawcę zapłaty przewidzianej w umowie kary pieniężnej.

Kiedy warto zawrzeć umowę o zakazie konkurencji? 

  Umowy o zakazie konkurencji są zawierane zarówno w ramach stosunku pracy, jak i stosunków cywilnoprawnych. Umowy takie są popularne zwłaszcza w przypadku kontraktów menadżerskich. Kontrakty takie polegają na samozatrudnieniu osoby na ważnym, odpowiedzialnym stanowisku w firmie. Kontrakty takie minimalizują koszty zatrudnienia, gdyż w takim przypadku zatrudniona osoba samodzielnie pokrywa składki na ubezpieczenie społeczne, najczęściej deklarując najniższa podstawę wymiaru. Przy wykonywaniu działalności gospodarczej pracownicy bardzo często mają dostęp do ważnych z punktu widzenia firmy informacji. Informację te dotyczą między innymi sposobu przeprowadzania transakcji. Jeszcze w większym zakresie są chronione dane osobowy Klientów.  Umowy o zakazie konkurencji mają na celu uniknięcie sytuacji, iż pracownik lub osoba świadcząca usługi na rzecz firmy wykorzysta uzyskaną w trakcie zatrudnienia wiedzę w celu otworzenia własnej firmy lub co gorsze sprzeda ją konkurencji. Takie działania są niezgodne z zasadami uczciwości, a dodatkowo godzą w zasady wolnego rynku kształtowanego przez zasadę równej, uczciwej konkurencji. Niestety jednak w dzisiejszych czasach pracownicy coraz rzadziej identyfikują się ze swoim zakładem pracy co powoduje konieczność zawierania umów o zakazie konkurencji również po zakończeniu współpracy z firmą. Budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcą, a jego pracownikami powinno być priorytetem w kształtowaniu właściwej polityki kadrowej opartej o zasady współżycia społecznego. Takie działania gwarantują zarówno wydajność pracy jak i zapobiegają nieuczciwym praktyką pracowników związanych  podejmowaniem przez byłych pracowników współpracy z podmiotami konkurencyjnymi.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie stara się być lojalne wobec swoich kontrahentów, a szczegóły zawieranych umów są znane wyłącznie ich stronom. Nasze działania są ukierunkowane na budowanie długotrwałych relacji zaufania.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas