Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założenie spółki zoo - krok po kroku

Zawarcie umowy spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie s-24. W umowie spółki wspólnicy ustalają wysokość kapitału zakładowego oraz to, ile udziałów w spółce będzie przysługiwać poszczególnym wspólnikom. Zgodnie z art. 157 kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 

Po zawarciu umowy spółki powstaje spółka zoo w organizacji, która posiada zdolność prawną.

Wybór członków zarządu

Po zawarciu umowy spółki w formie uchwały lub w samej umowie spółki wspólnicy muszą wybrać zarząd spółki. Uchwała o wyborze członków zarządu nie musi mieć formy aktu notarialnego. Członkiem zarządu może być wspólnik lub osoba spoza grona wspólników. Członkiem zarządu nie może być natomiast osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazaną za przestępstwa  określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 (3), art. 58, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych. 

Pokrycie kapitału zakładowego

Następnie wspólnicy są zobowiązani do pokrycia kapitału zakładowego spółki. W przypadku kapitału pieniężnego można go przelać na konto spółki lub pokryć gotówką. Członkowie zarządu są zobowiązani do złożenia oświadczenia o tym, że kapitał zakładowy został w całości pokryty. W przypadku rejestracji spółki w systemie s-24 istnieje możliwość pokrycia kapitału zakładowego w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania spółki. W praktyce jednak najczęściej kapitał zakładowy jest pokrywany zaraz po zawarciu umowy spółki. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego to 5 000 zł

Wybór adresu siedziby spółki

W umowie spółki należy podać miejscowość siedziby spółki. Dokładny adres siedziby spółki zarząd może ustanowić w formie uchwały. Uchwała ta nie wymaga formy aktu notarialnego. Na tym etapie można wybrać adres wirtualnego biura w Rzeszowie. Do KRS nie przekładamy umowy z wirtualnym biurem. Kopie umowy będzie trzeba przedłożyć w Urzędzie Skarbowym.

Rejestracja spółki

W przypadku zawarcia umowy spółki w systemie s-24 wniosek o wpis do rejestru składa się również za pośrednictwem tego systemu. W sytuacji natomiast, gdy spółka została zawarta w formie aktu notarialnego wniosek o wpis spółki do rejestru składamy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych do właściwego Sądu Rejestrowego. W przypadku skorzystania z usług wirtualnego biura w Rzeszowie właściwy będzie Sąd Rejonowy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rejestruje spółki, których umowy zostały zawarte w systemie s-24 najczęściej w ciągu 2 dni roboczych. W innych Sądach czas oczekiwania jest zwykle znacznie dłuższy. Nasza firma może Ci pomóc założyć spółkę, gdyż zajmuje się zakładaniem spółkę zoo od wielu lat. Do wniosku o wpis spółki do rejestru należy uiścić opłatę sądowa w wysokości 250 zł w przypadku korzystania z systemu s-24 i 500 zł w przypadku korzystania z Portalu Rejestrów Sądowych, którego stronę znajdziesz tutaj. Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku jak i sam wniosek muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego do wniosku dołączamy kopie dokumentów, których orginały w terminie 3 dni od złożenia wniosku musimy przesłać do Sądu zgodnie z art. 694 (4) kodeksu postępowania cywilnego

Założenie rachunku bankowego dla spółki

Każda spółka zoo musi posiadać rachunek bankowy. W tym celu należy udać się do oddziału wybranego banku i zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bankowego. 

Chcesz załatwić formalności szybko i sprawnie? 

Zadzwoń do nas na numer 724 046 783 lub 726 066 462. Założyliśmy już setki spółek. Możemy pomóc również Tobie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas