Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wzór wezwania do zapłaty

Wzór dokumentu

WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY

(Twoja miejscowość), (data)

Wzywający do zapłaty:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój adres do doręczeń)

Wezwany do zapłaty:

(Imię i nazwisko wezwanego do zapłaty)

(Adres wezwanego do zapłaty)

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Działając w imieniu własnym wzywam do zapłaty kwoty:

(kwota cyfrowo) zł, słownie: (kwota słownie) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia (wpisz datę wymagalności roszczenia) do dnia zapłaty na rachunek bankowy nr (podaj numer rachunku bankowego)

Uzasadnienie

I

Podstawą roszczenia powoda jest umowa o (podaj przedmiot umowy) z dnia (podaj datę zawarcia umowy). 

II

W przypadku gdy wezwany do zapłaty nie spełni żądania sformułowanego w niniejszym piśmie wzywający do zapłaty zamierza wytoczyć powództwo cywilne. W przypadku uwzględnienia takiego powództwa wezwany do zapłaty będzie zobowiązany do zapłaty nie tylko żądanej kwoty, ale także odsetek ustawowych za opóźnienie, a także zryczałtowanej rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych w kwocie 40 euro od każdej niezapłaconej faktury. Ponadto wezwany do zapłaty będzie musiał wówczas zwrócić na zasadzie art. 98 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego  koszty procesu, w tym opłatę sądową, opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwo, a także koszty wynagrodzenia pełnomocnika powoda w faktycznie poniesionej kwocie, kosztów jego dojazdu na rozprawę i innych uzasadnionych wydatków wskazanych w spisie kosztów. Jeżeli wezwany do zapłaty wówczas nie zaspokoi przedmiotowego roszczenia uprawniony zwróci się do Sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, której kosztami zostanie obciążony dłużnik. Następnie wzywający do zapłaty zwróci się do Komornika, w celu egzekucji tytułu wykonawczego. Dłużnika obciążą wówczas koszty egzekucji, w tym opłata egzekucyjna, koszty poszukiwania majątku dłużnika, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela, a także inne wydatki konieczne w toku egzekucji. Jeżeli komornik nie ustali majątku lub dochodów dłużnika uprawniony wystąpi do Sądu o wyjawienie majątku dłużnika, co będzie się wiązać dla dłużnika z kolejnymi kosztami.

W trosce o kształtowanie stosunków gospodarczych zgodnie z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 k. c., w nadziei na polubowne rozstrzygnięcie niniejszego sporu oraz w celu nienarażania stron na dodatkowe wydatki związane z procedurą sądową wnoszę jak w petitum niniejszego pisma.

(podpis wzywającego do zapłaty)


Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. (Kursywą) zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji.

  2. Wzywający do zapłaty może załączyć dowody na okoliczności zasadności jego roszczenia.

  3. Koniecznie podpisz wezwanie.

  4. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić wezwamnia możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas