Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wzór wezwania do zapłaty

Wzór dokumentu

WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY

(Twoja miejscowość), (data)

Wzywający do zapłaty:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój adres do doręczeń)

Wezwany do zapłaty:

(Imię i nazwisko wezwanego do zapłaty)

(Adres wezwanego do zapłaty)

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Działając w imieniu własnym wzywam do zapłaty kwoty:

(kwota cyfrowo) zł, słownie: (kwota słownie) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia (wpisz datę wymagalności roszczenia) do dnia zapłaty na rachunek bankowy nr (podaj numer rachunku bankowego)

Uzasadnienie

I

Podstawą roszczenia powoda jest umowa o (podaj przedmiot umowy) z dnia (podaj datę zawarcia umowy). 

II

W przypadku gdy wezwany do zapłaty nie spełni żądania sformułowanego w niniejszym piśmie wzywający do zapłaty zamierza wytoczyć powództwo cywilne. W przypadku uwzględnienia takiego powództwa wezwany do zapłaty będzie zobowiązany do zapłaty nie tylko żądanej kwoty, ale także odsetek ustawowych za opóźnienie, a także zryczałtowanej rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych w kwocie 40 euro od każdej niezapłaconej faktury. Ponadto wezwany do zapłaty będzie musiał wówczas zwrócić na zasadzie art. 98 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego  koszty procesu, w tym opłatę sądową, opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwo, a także koszty wynagrodzenia pełnomocnika powoda w faktycznie poniesionej kwocie, kosztów jego dojazdu na rozprawę i innych uzasadnionych wydatków wskazanych w spisie kosztów. Jeżeli wezwany do zapłaty wówczas nie zaspokoi przedmiotowego roszczenia uprawniony zwróci się do Sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, której kosztami zostanie obciążony dłużnik. Następnie wzywający do zapłaty zwróci się do Komornika, w celu egzekucji tytułu wykonawczego. Dłużnika obciążą wówczas koszty egzekucji, w tym opłata egzekucyjna, koszty poszukiwania majątku dłużnika, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela, a także inne wydatki konieczne w toku egzekucji. Jeżeli komornik nie ustali majątku lub dochodów dłużnika uprawniony wystąpi do Sądu o wyjawienie majątku dłużnika, co będzie się wiązać dla dłużnika z kolejnymi kosztami.

W trosce o kształtowanie stosunków gospodarczych zgodnie z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 k. c., w nadziei na polubowne rozstrzygnięcie niniejszego sporu oraz w celu nienarażania stron na dodatkowe wydatki związane z procedurą sądową wnoszę jak w petitum niniejszego pisma.

(podpis wzywającego do zapłaty)


Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. (Kursywą) zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji.

  2. Wzywający do zapłaty może załączyć dowody na okoliczności zasadności jego roszczenia.

  3. Koniecznie podpisz wezwanie.

  4. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić wezwamnia możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas