Wzór uchwały o powołaniu i odwołaniu członka zarządu

 Uchwała wspólników 

zmianie składu zarządu 

(miejscowość), (data)

nr uchwały:

(numer porządkowy)/ (rok podjęcia uchwały)

Wspólnicy spółki

(nazwa spółki)

(numer KRS)

(numer NIP)

z siedź. 

(adres siedziby spółki)

postanawiają:

I

odwołać:

członka zarządu/prezesa/viceprezesa

w osobie/ osobach :

 1. (Imię i nazwisko), (PESEL odwołanej osoby)
 2. (Imię i nazwisko), (PESEL odwołanej osoby)
II

powołać:

osoby/ osobę:

 1. (Imię i nazwisko), (PESEL powołanej osoby) na stanowisko członka zarządu/prezesa/viceprezesa (wykreśl niewłaściwe) 
 2. (Imię i nazwisko), (PESEL powołanej osoby) na stanowisko członka zarządu/prezesa/viceprezesa (wykreśl niewłaściwe) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem (data)

(czytelne podpisy wszystkich wspólników)


Oświadczenie 

członka zarządu o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji oraz wskazanie adresu do doręczeń

Ja,

(Imię i nazwisko powołanego członka zarządu)

(numer PESEL powołanego członka zarządu)

wyrażam zgodę na pełnienie funkcji czlonka zarządu/ prezesa/ viceprezesa spółki:

(nazwa spółki)

(numer KRS)

(numer NIP)

oraz

oświadczam, że mój adres do doręczeń to:

(Adres do doręczeń nowego członka zarządu)

(podpis nowego członka zarządu)

Komentarz:

 1. Niniejszy wzór obejmuje uchwałę wspólników podejmowaną w trybie pisemnym bez zwołania i odbycia zgromadzenia wspólników, w związku z czym na jej podjęcie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy spółki.
 2. Kursywą zaznaczono pola, które należy wypełnić danymi.
 3. W przypadku powołania nowego członka zarządu należy podać czy powołuje się go na stanowisko członka zarządu, prezesa, czy viceprezesa zarządu. 
 4. Uchwałę wspólników powinni podpisać wszyscy wspólnicy spółki.
 5. Oświadczenie członka zarządu powinien podpisać nowy członek zarządu.
 6. Zarząd spółki powinien zgłosić zmiany w składzie zarządu spółki do KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych w terminie 7 dni.
 7. Do zgłoszenia zmian w KRS należy dołączyć skan uchwały wspólników oraz oświadczenie członka zarządu.
 8. W terminie 3 dni od złożenia wniosku o zmianę danych w KRS należy przesłać do Sądu Rejestrowego orginały uchwały wspólników i oświadczenia członka zarządu.
 9. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić wzór lub zgłosić zmiany do KRS zadzwoń pod numer 724 046 783 lub napisz. Dane komtaktowe znajdziesz tutaj.