Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wzór przedwstępnej umowy najmu lokalu użytkowego

WZÓR DOKUMENTU

Umowa przedwstępna najmu lokalu/lokali

zawarta w dniu ........................

pomiędzy:

......................................................................................................,

zwanym dalej Wynajmującym

a

......................................................................................................,

zwanym dalej Najemcą.

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości oznaczonej poniżej: ……………………………………………………., zwanej w dalszej części umowy nieruchomością.
 2.  Przeznaczenie nieruchomości, o której mowa w pkt 1 na potrzeby niniejszej umowy jest następujące: …………………………………

§2

 1. Najemca i Wynajmujący zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej najmu nieruchomości, o której mowa w §1 na czas określony trwający 5 lat bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia lub rozwiązania przez Najemcę za czynsz w kwocie: ........................................................... (słownie: ............................................) miesięcznie płatny z góry do 5 dnia każdego miesiąca, a w przypadku płatności za pierwszy miesiąc w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku rozwiązania umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Najemcy Wynajmujący będzie miał prawo żądać od Najemcy zapłaty kary umownej wysokości określonej w ust. 6, to jest takiej jak w przypadku, gdy Najemca odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej ze względu na poniesione przez Wynajmującego koszty na adaptację nieruchomości.
 2. Przedmiotem umowy przyrzeczonej będzie najem lokalu, o którym mowa w §1 pkt 1 z przeznaczeniem określonym w §1 ust. 2.
 3. Najemca oraz Wynajmujący ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, która będzie obowiązywać od nią następującego po dniu, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 5, tj. termin na wykonanie prac adaptacyjnych nieruchomości.
 4. Prace adaptacyjne, o których mowa w ust. 3 polegają na:      ................................................................... 
 5. Pracę adaptacyjne, o których mowa w ust. 3 Wynajmujący powinien wykonać w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku gdy wykonanie tych prac jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego.
 6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez Najemcę Wynajmującemu ze względu na wykonane pracę adaptacyjne ma prawo żądać od Najemcy kary umownej w wysokości: ……… zł (słownie: ………………..) albo zawarcia umowy przyrzeczonej, z tym, że wybór żądania zależy od decyzji Wynajmującego. Powyższa kara umowna nie wyłącza uprawień Wynajmującego do żądania zwrotu zadatku, w przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez Najemcę, a także odpowiedzialności Najemcy za szkodę przekraczającą wysokość ww. kary umownej.
 7. Na poczet zawarcia niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości …………………. Zadatek nie podlega zwróceniu po zawarciu umowy przyrzeczonej, gdyż Wynajmujący zalicza całość otrzymanego zadatku, o którym mowa powyżej na poczet kaucji zabezpieczającej wszelkie należności Wynajmującego przysługujących względem Najemcy, z tytułu umowy przyrzeczonej, które to należności mogą zostać przez Wynajmującego z kaucją potrącone.  

§3

 1. W przypadku sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy będzie Sąd okręgu, w którym znajduje się nieruchomości, o której mowa w §1 pkt 1, to samo dotyczy umowy przyrzeczonej.
 2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:         

Najemca:
......................................................

                                                                           

Wynajmujący:
.......................................................
                                                     
                    


Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem.

 3. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. 


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas