Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wzór przedwstępnej umowy najmu lokalu użytkowego

WZÓR DOKUMENTU

Umowa przedwstępna najmu lokalu/lokali

zawarta w dniu ........................

pomiędzy:

......................................................................................................,

zwanym dalej Wynajmującym

a

......................................................................................................,

zwanym dalej Najemcą.

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości oznaczonej poniżej: ……………………………………………………., zwanej w dalszej części umowy nieruchomością.
 2.  Przeznaczenie nieruchomości, o której mowa w pkt 1 na potrzeby niniejszej umowy jest następujące: …………………………………

§2

 1. Najemca i Wynajmujący zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej najmu nieruchomości, o której mowa w §1 na czas określony trwający 5 lat bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia lub rozwiązania przez Najemcę za czynsz w kwocie: ........................................................... (słownie: ............................................) miesięcznie płatny z góry do 5 dnia każdego miesiąca, a w przypadku płatności za pierwszy miesiąc w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku rozwiązania umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Najemcy Wynajmujący będzie miał prawo żądać od Najemcy zapłaty kary umownej wysokości określonej w ust. 6, to jest takiej jak w przypadku, gdy Najemca odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej ze względu na poniesione przez Wynajmującego koszty na adaptację nieruchomości.
 2. Przedmiotem umowy przyrzeczonej będzie najem lokalu, o którym mowa w §1 pkt 1 z przeznaczeniem określonym w §1 ust. 2.
 3. Najemca oraz Wynajmujący ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, która będzie obowiązywać od nią następującego po dniu, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 5, tj. termin na wykonanie prac adaptacyjnych nieruchomości.
 4. Prace adaptacyjne, o których mowa w ust. 3 polegają na:      ................................................................... 
 5. Pracę adaptacyjne, o których mowa w ust. 3 Wynajmujący powinien wykonać w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku gdy wykonanie tych prac jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wynajmującego.
 6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez Najemcę Wynajmującemu ze względu na wykonane pracę adaptacyjne ma prawo żądać od Najemcy kary umownej w wysokości: ……… zł (słownie: ………………..) albo zawarcia umowy przyrzeczonej, z tym, że wybór żądania zależy od decyzji Wynajmującego. Powyższa kara umowna nie wyłącza uprawień Wynajmującego do żądania zwrotu zadatku, w przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez Najemcę, a także odpowiedzialności Najemcy za szkodę przekraczającą wysokość ww. kary umownej.
 7. Na poczet zawarcia niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości …………………. Zadatek nie podlega zwróceniu po zawarciu umowy przyrzeczonej, gdyż Wynajmujący zalicza całość otrzymanego zadatku, o którym mowa powyżej na poczet kaucji zabezpieczającej wszelkie należności Wynajmującego przysługujących względem Najemcy, z tytułu umowy przyrzeczonej, które to należności mogą zostać przez Wynajmującego z kaucją potrącone.  

§3

 1. W przypadku sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy będzie Sąd okręgu, w którym znajduje się nieruchomości, o której mowa w §1 pkt 1, to samo dotyczy umowy przyrzeczonej.
 2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:         

Najemca:
......................................................

                                                                           

Wynajmujący:
.......................................................
                                                     
                    


Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem.

 3. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas