Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wykreślenie z KRS

Powody wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 

 W niektórych przypadkach podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym może zostać wykreślony z tego rejestru. Dotyczy to również przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykreślenie takie może nastąpić również z urzędu. Z urzędu dane przedsiębiorcy są wykreślane najczęściej z powodu negatywnego zachowania podmiotu gospodarczego. Dla przykładu brak tytułu prawnego do zajmowanego na siedzibę spółki lokalu może prowadzić do jej wykreślenia z rejestru. Dotyczy to również sytuacji gdy spółka pierwotnie posiadała tytuł prawny do lokalu, ale w skutek zdarzeń następczych taki tytuł utraciła. Dotyczy to, w szczególności sytuacji gdy wynajmujący wypowiedział umowę najmu i upłynął okres wypowiedzenia, upłynął okres obowiązywania umowy na czas określony, czy też wynajmujący rozwiązał stosunek najmu w trybie natychmiastowym.

Wywiązywanie się z płatności za wirtualne biuro 

  Z uwagi na możliwość wykreślenia podmiotu w KRS warto zwracać uwagę na terminowe płatności za wirtualne biuro. Wirtualne biuro stanowi tytuł prawny do lokalu, a jego wypowiedzenie przez Zleceniobiorcę powoduje, ze Zleceniodawca nie może korzystać z adresu do rejestracji. Dodatkowo brak adresu powoduje brak możliwości doręczenia korespondencji do przedsiębiorcy. Dla przykładu inna firma wytoczyła przeciwko przedsiębiorcy korzystającego z usług wirtualnego biura powództwo. Przedsiębiorca utracił prawo do korzystania z wirtualnego biura, ale nie zaktualizował danych w KRS. W takim przypadku powództwo czy nakaz zapłaty wysłany na stary adres przedsiębiorcy będzie uważane za skuteczne doręczene, bez względu na to, że powód nie będzie się mógł z nim zapoznać.

Skutki wykreślenia z KRS

  Wykreślenie podmiotu z KRS powoduje wyjątkowo ciężkie skutki gdy następuje z urzędu. W takim przypadku, aby reaktywować firmę należy dokonać powtórnej rejestracji co wiąże się z kosztami i przerwą w wykonywaniu działalności gospodarczej. Oczywiście postanowienie w tym zakresie będzie stronie doręczone z pouczeniem o możliwości złożenia środka zaskarżenia. Jeżeli jednak zainteresowany nie wskaże na konkretne zarzuty decyzja o wykreśleniu pozostanie w mocy. Warto kontrolować dane zawarte w krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje te służą identyfikacji przedsiębiorców i mają dostarczyć niezbędnych danych jego kontrahentom. W wirtualnym biurze istnieje możliwość sprawdzenia treści wpisu w KRS, gdyż jest ogólnodostępny w Internecie.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Rzeszowie jest zlokalizowane w mieście, gdzie znajduje się jeden z Sądów Rejestrowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy spółki oraz indywidualne działalności gospodarcze.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas