Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Waluta zobowiązania

Jak określić walutę zobowiązania?

 Określenie w jakiej walucie ma zostać spełnione zobowiązanie pieniężne jest bardzo istotne z punktu widzenia treści umowy. W poprzednim stanie prawnym istniała zasada według której każde zobowiązanie można było spełnić w walucie polskiej. W obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe, w związku z czym zobowiązanie powinno zostać spełnione w takiej walucie jak strony określiły w umowie. W przypadku gdy zajdzie konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego to wówczas organ egzekucyjny jest uprawniony do zamiany egzekwowanych środków pieniężnych na walutę, w której ma zostać spełnione takie zobowiązanie. Sąd powinien w klauzuli wykonalności zawrzeć stosowne postanowienie. Komornik przelicza kwotę zobowiązania na walutę właściwą według kursu ogłaszanego przez narodowy Bank Polski. Kurs taki nie zawsze jest w pełni miarodajny, ale najbardziej obiektywny. Oczywiście strony mogą zatrzeć w umowie inny sposób określania kursu waluty, a w takim przypadku co do zasady wola stron ma decydujące znaczenie.

Praktyka organów

  W krajach byłego Związku Radzieckiego bardzo popularnym jest określenie zobowiązań w dolarach. Wynika to z faktu, że waluta tych krajów jest stosunkowo niestabilna. W Polsce nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, dlatego też obrót gospodarczy w euro lub dolarach należy do rzadkich przypadków. Polska waluta jest stosunkowo stabilna z uwagi na siłę polskiej gospodarki. Nie każdy kraj posiada walutę narodową, gdyż wiele krajów przyjęło do obiegu walutę ogólnoeuropejską jaką jest euro. Ma to oczywiście swoje zalety, jednak należy ocenić pozytywnie fakt, ze polska nie przyjęła unijnej waluty. Strefa euro aktualnie jest niestabilna dlatego przyjęcie waluty euro mogło by się wiązać dla naszego kraju z wyjątkowo ciężkimi skutkami w sferze życia gospodarczego. Dodatkowo wprowadzenie waluty euro w krajach starej unii niejednokrotnie spowodowałoby rażący wzrost cen co nie przełożyło się w sposób całkowicie adekwatny na wzrost wynagrodzeń. Zobowiązania wynikające ze świadczenia usług w ramach wirtualnego biura można spełnić co do zasady prawie w każdej walucie. W takim przypadku zapłacona kwota zostanie przeliczona na złote według aktualnego kursu ogłaszanego przez NBP. Nie pobieramy dodatkowych opłat za usługi związane z wymianą walut. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy nie dysponują polską walutą.

Nasza pomoc

  Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podstawowych zasada prowadzenia firmy oraz skorzystać z usług wirtualnego biura serdecznie zapraszamy do kontraktu. Nasze palcówki znajdziesz w takich miastach jak Przeworsk, Jarosław oraz Rzeszów. Jesteśmy dostępni drogą telefoniczną oraz mailową.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas