Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Umowa zlecenia z wynagrodzeniem prowizyjnym

Umowa zlecenia nr ...............

zawarta dnia .......................... w ..........................,

pomiędzy

.........................., NIP: …………………….. e-mail: ……………………

adres: …………………………………..

zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez ..........................,

a Panią/Panem .........................., zwanym dalej Zleceniobiorcą, zamieszkałą/zamieszkałym .........................., legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr ..............., PESEL .........................., e-mail: ……………..

 

§1

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w formie dokumentowej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Umowa może zostać zmieniona w formie dokumentowej, a strony zobowiązują się do odbierania korespondencji mailowej.  

§2

 1. Niniejszą umową Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny bez nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy następujących czynności:    .................................................................................
 2. Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a o  miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje przyjmujący zlecenie w rozumieniu art. 8b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dlatego przepisów art. 8a-8c ww. ustawy o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się.

§3

Za wykonane czynności Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Zleceniobiorcy wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:  …………… słownie: .......................... za każda sprzedaną sztukę, o której mowa w §2 ust. 1 umowy płatne  w terminie  7 dni od przesłania na adres e-mail Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wypełnionego  rachunku do umowy zlecenia za dany miesiąc zawierającego informację określone w poniższym wzorze, nie wcześniej jednak niż w terminie do 20 każdego miesiąca z dołu.

------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek do umowy zlecenia:

 1. Data wystawienia: …………………
 2. Miejsce wystawienia: ………………
 3. Miesiąc, za który wystawiany jest rachunek: ……………………..
 4. Data zawarcia umowy: ………….
 5. Miejsce zawarcia umowy: ……………………
 6. Nazwa umowy: …………….
 7. Nazwa lub Imię i nazwisko Zleceniodawcy: ………………………………
 8. NIP lub PESEL Zleceniodawcy: ……………
 9. Nazwa lub Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: ……………………………….
 10. NIP lub PESEL Zleceniobiorcy: ……………
 11. Ilość sprzedanych sztuk, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy: ………………
 12. Wysokość należnego wynagrodzenia prowizyjnego: …………………..
 13. Termin zapłaty: ………………
 14. Nr rachunku  bankowy do zapłaty w polskim banku: …………………………          

§3

 1. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszej umowie zastosowanie  znajdują przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
 2. Strony oświadczają, że ich wolą jest nawiązanie stosunku zlecenia, a nie stosunku pracy.
 3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.
 4. Umowa liczy dwie strony.

 

Czytelne podpisy stron:

…………………………………
ZLECENIODAWCA

…………………………………
ZLECENIOBIORCA


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas