Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Umowa zlecenia z wynagrodzeniem prowizyjnym

Umowa zlecenia nr ...............

zawarta dnia .......................... w ..........................,

pomiędzy

.........................., NIP: …………………….. e-mail: ……………………

adres: …………………………………..

zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez ..........................,

a Panią/Panem .........................., zwanym dalej Zleceniobiorcą, zamieszkałą/zamieszkałym .........................., legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr ..............., PESEL .........................., e-mail: ……………..

 

§1

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w formie dokumentowej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Umowa może zostać zmieniona w formie dokumentowej, a strony zobowiązują się do odbierania korespondencji mailowej.  

§2

 1. Niniejszą umową Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny bez nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy następujących czynności:    .................................................................................
 2. Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a o  miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje przyjmujący zlecenie w rozumieniu art. 8b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dlatego przepisów art. 8a-8c ww. ustawy o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się.

§3

Za wykonane czynności Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Zleceniobiorcy wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:  …………… słownie: .......................... za każda sprzedaną sztukę, o której mowa w §2 ust. 1 umowy płatne  w terminie  7 dni od przesłania na adres e-mail Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wypełnionego  rachunku do umowy zlecenia za dany miesiąc zawierającego informację określone w poniższym wzorze, nie wcześniej jednak niż w terminie do 20 każdego miesiąca z dołu.

------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek do umowy zlecenia:

 1. Data wystawienia: …………………
 2. Miejsce wystawienia: ………………
 3. Miesiąc, za który wystawiany jest rachunek: ……………………..
 4. Data zawarcia umowy: ………….
 5. Miejsce zawarcia umowy: ……………………
 6. Nazwa umowy: …………….
 7. Nazwa lub Imię i nazwisko Zleceniodawcy: ………………………………
 8. NIP lub PESEL Zleceniodawcy: ……………
 9. Nazwa lub Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: ……………………………….
 10. NIP lub PESEL Zleceniobiorcy: ……………
 11. Ilość sprzedanych sztuk, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy: ………………
 12. Wysokość należnego wynagrodzenia prowizyjnego: …………………..
 13. Termin zapłaty: ………………
 14. Nr rachunku  bankowy do zapłaty w polskim banku: …………………………          

§3

 1. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszej umowie zastosowanie  znajdują przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
 2. Strony oświadczają, że ich wolą jest nawiązanie stosunku zlecenia, a nie stosunku pracy.
 3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egz. po jednym dla każdej ze stron.
 4. Umowa liczy dwie strony.

 

Czytelne podpisy stron:

…………………………………
ZLECENIODAWCA

…………………………………
ZLECENIOBIORCA

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas