Umowa sprzedaży udziałów spółki zoo

UMOWA SPRZEDAŻY

UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O.

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Imię i nazwisko:

.................

Dane paszportu lub dowodu osobistego:

Nazwa dokumentu:

.....

Numer i seria dokumentu:

.........

Data wydania:

..........

Organ wydający:

...........

Adres zamieszkania:

........

zwanym dalej Sprzedającym,

a,

Imię i nazwisko:

.................

Dane paszportu lub dowodu osobistego:

Nazwa dokumentu:

.....

Numer i seria dokumentu:

.........

Data wydania:

..........

Organ wydający:

...........

Adres zamieszkania:

..........

zwanym dalej Kupującym,

§1

Sprzedający oświadcza, że:

jest Wspólnikiem Spółki pod firmą

..........

z siedzibą w ......

KRS: .......

i posiada .... udziałów w tej spółce o łącznej wartości .... zł.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że sprzedaje Kupującemu ... udziałów, których jest właścicielem o wartości nominalnej .... złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej ....  w Spółce o której mowa w §1 za cenę ..... zł.

§ 3

Sprzedający oświadcza, że całą cenę, o której mowa w §2 otrzymał przed podpisaniem tej umowy i niniejszym kwituje jej odbiór.

Podpisy stron notarialnie poświadczone:

..............................

Sprzedający

..........................

Kupujący

Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie edytować.

  2. Sprzedający i kupujący powinni podpisać umowę własnoręcznym podpisem. Autentyczność podpisu powinien stwierdzić notariusz. Umowa powinna być zawarta w formie notarialnie poświadczonego podpisu, inaczej jest nieważna.