Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Rejestracja spółki Kraków

Biuro zakładania i rejestracji spółek w Krakowie

ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
NIP: 6762621904
KRS: 0000982529
REGON: 522590569
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
witryna:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow
tel.
+48 724 046 783
+48 726 066 462

Wybór spółki jaką chcemy założyć

Jeżeli podjąłeś decyzję o rejestracji spółki Kraków to dobry wybór na miejsce jej założenia.
Najpierw musimy wybrać jaki rodzaj spółki zakładamy. Mamy do dyspozycji:
  • spółki osobowe
  • spółki kapitałowe

Jak można załatwić wszystkie procedury?

jeżeli nie chcesz samemu przeprowadzać całego procesu możesz się zgłosić do Biura Zakładania i Rejestracji Spółek w Krakowie. Dane kontaktowe do biura znajdziesz pod tym adresem:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow

Spółki osobowe 

Osobowe spółki prawa handlowego nie posiadają osobowości prawnej, a ich wspólnicy odpowiadają subsydiarnie za zobowiązania spółki, z pewnymi wyjątkami, np. komandytariusz w spółce komandytowej odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej, a wspólnik spółki partnerskiej nie odpowiada za zobowiązania, które powstały wskutek wykonywania zawodu przez partnera lub osób, które są podporządkowane temu partnerowi, zaś akcjonariusz w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki. 

Spółki kapitałowe 

Kapitałowe spółki prawa handlowego posiadają osobowości prawną, a ich wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, z wyjątkiem tych, które zostały zaciągnięte jeszcze przed rejestracją spółki, czyli gdy spółka była jeszcze w organizacji.
Najczęściej zakładane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wybór formy zawarcia umowy spółki 

W przypadku spółek osobowych do ich zawarcia wystarczy zwykła formą pisemną, z wyjątkiem spółki komandytowej jak i spółki komandytowo-akcyjnej. Podobnie wymagana jest forma aktu notarialnego jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W przypadku jednak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość pominięcia formy aktu notarialnego i założenie spółki w formie wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - w skrócie przez Internet w systemie s24.

Sporządzenie umowy spółki 

Niezależnie od tego w jakiej formie zawieramy umowy najpierw należy ją przygotować. W przypadku formy pisemnej można sporządzić projekt umowy, najlepiej w formacie docx. Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku zawarcia umowy notarialnej. Oczywiście musi ją sporządzić notariusz, ale dobrze jest, gdy prześlemy mu wstępny projekt tak, aby notariusz wiedział jakie postanowienia chcemy w niej zawrzeć. Inaczej sytuacja wygląda w systemie s24. W systemie tym sporządzanie umowy polega na tym, że zaznaczamy dostępne warianty w formularzu elektronicznym. Oczywiście wcześniej należy zalogować się do konta, która najpierw trzeba założyć. Jeżeli chcemy założyć spółkę w Krakowie musimy podać jako miejsce siedziby spółki Kraków. Na tym etapie nie musimy podawać dokładnego adresu, gdyż wystarczy nazwa miejscowości.

Zawarcie umowy spółki w Krakowie

Umowa zostaje zawarta z momentem podpisania lub sporządzenia w przypadku aktu notarialnego. Jeżeli natomiast umowa zawierana jest w formie pisemnej, co nie jest możliwe, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wystarczy wydrukować umowę i złożyć na niej podpis. Umowę podpisują wszyscy wspólnicy spółki. Można w tym celu ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie musi mieć formę pisemną i stanowić załącznik do umowy. Jeżeli umowę zawieramy w formie aktu notarialnego należy udać się do notariusza. W Krakowie swoją praktykę prowadzi wielu notariuszy. Najlepiej wybrać notariusza, który posiada Kancelarię w centrum miasta. Notariusz to zawód zaufania publicznego, którego kwalifikacje zostały potwierdzone studiami, aplikacją i egzaminem dlatego w zasadzie każdy notariusz gwarantuje wysoką jakość usług, a jednocześnie maksymalna taksa notarialna obowiązuje wszystkich notariuszy dlatego wybór notariusza nie jest taki ważny, skoro wszyscy notariusze świadczą usługi na wysokim poziomie i pobierają w zasadzie takie samo wynagrodzenie. W przypadku systemu s24 zawarcie umowy spółki polega na jej podpisaniu w systemie informatycznym.

Podpisanie umowy spółki profilem zaufanym

Podpis pod umową można złożyć za pomocą profilu zaufanego - bezpłatnego narzędzia rządowego stanowiącego bezpłatny podpis elektroniczny, który można wykorzystać w kontaktach z administracja publiczną, Sądami administracyjnymi i w niektórych przypadkach także z Sądami powszechnymi. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy uzupełnić elektronicznie formularz wniosku, przesłać go do właściwego Urzędu, a potem potwierdzić swoją tożsamości okazując w dowolnym punkcie potwierdzającym dowód osobisty. Punkty potwierdzające znajdują się w każdym Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie zawsze jednak założenie profilu zaufanego jest możliwe, gdyż konieczne do założenia profilu zaufanego jest przebywanie w Polsce i posiadanie numeru PESEL.

Zakup podpisu elektronicznego, w celu podpisania umowy spółki

Można też wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny - ma on szersze zastosowanie, gdyż może być wykorzystany także w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, czy konsumentami gwarantując zachowanie formy pisemnej, jest jednak płatny. Koszt wyrobienia tego podpisu wynosi 300 zł netto. Najpierw trzeba zakupić podpis elektroniczny, a potem go aktywować po zweryfikowaniu tożsamości. Weryfikacja tożsamości może nastąpić w dowolnym punkcie potwierdzającym po okazaniu dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu albo też zdalnie w toku wideokonferencji. Do wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego oraz przyjazd do Polski, w celu potwierdzenia tożsamości, gdyż można to zrobić zdalnie przez Internet lub u zagranicznego notariusza.

Profil zaufany vs podpis elektroniczny

W pierwszej kolejności lepiej założyć profil zaufany, a tylko jeśli nie jest to możliwe z powodu braku numeru PESEL, względnie braku możliwości przyjazdu do Polski wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Spółka w organizacji 

Sama umowa nie wystarczy. Zawarcie umowy spółki powoduje, że powstaje spółka w organizacji. Spółka ta jest reprezentowana przez wszystkich wspólników łącznie lub przez pełnomocnika powołanego jednomyślna uchwałą wspólników.  
Osoby, które na tym etapie zaciągnęły zobowiązanie w imienia spółki ponoszą solidarną odpowiedzialnością za zaciągnięte zobowiązania, a do wysokości nie wniesionego kapitału odpowiedzialnością ponoszą ją także wspólnicy spółki. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki wygasa z chwilą rejestracji spółki i zatwierdzenia ich czynności przez wspólników w formie pisemnej lub przez Zgromadzenie Wspólników. W praktyce jednak najczęściej spółka zaczyna działać dopiero po uzyskaniu numeru NIP i VAT, gdyż dopiero wówczas może wystawiać faktury lub je otrzymywać. Szczególna sytuacja występuje w przypadku spółek zawartych w systemie s24, gdyż wówczas od zawarcia umowy spółki do jej rejestracji nie upływa więcej niż kilka dni.

Powołanie zarządu spółki i prokurenta 

Zarząd spółki najczęściej jest powoływany w samej umowie i to bez względu na to czy umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, czy też w systemie s24. Nie ma obowiązku powoływania prokurenta spółki, jednak warto go powołać jeżeli oczywiście zachodzi taka potrzeba. Jeżeli zakładamy spółkę w Krakowie, a nie mieszkamy w tym mieście warto ustanowić prokurenta, który będzie mógł na miejscu prowadzić spółkę i ją reprezentować. Zarówno członkiem zarządu jak i prokurentem może być w zasadzie każdy. Wystarczy, że osoba powołana do pełnienia tej funkcji będzie posiadała pełną zdolność do czynności prawnych, a więc nie będzie ubezwłasnowolnieni w żadnym zakresie i nie będzie osobą niepełnoletnią. Ponadto wymogiem do pełnienia tej funkcji jest brak skazania o charakterze prawomocnych za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu lub prokurent nie może też być też osobą wobec której Sąd gospodarczy orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Członka zarządu może też być wspólnikiem spółki. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosunku do członka zarządu nie obejmują wspólnika, którym może być w zasadzie każda osoba fizyczna i osoba prawna, z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o. o. (jeżeli założona spółka z o. o. również jest jednoosobowa - zakaz ten obowiązuje wyłącznie na etapie powstania spółki).  

Jak pokryć kapitał zakładowy spółki?

Przez pokrycie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się przelanie np. na rachunek bankowy spółki kwoty odpowiadającej wartości udziałów obejmowanych przez danego wspólnika. Z uwagi na fakt, że bardzo trudno jest założyć dla spółki w organizacji konto bankowe, gdyż banki są temu nieprzychylne ze względu na procedury AML najczęściej kapitał zakładowy w formie pieniężnej jest wnoszony w gotówce. W przypadku aporty czyli kapitału niepieniężnego konieczne jest przeniesienie go przez wspólnika na spółkę poprzez wydanie dokumentów umożliwiający rozporządzenie nim, wydanie samej rzeczy lub zawarcie umowy rozporządzającej

Przygotowanie pozostałych dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki

Sama umowa spółki to za mało. Do zarejestrowania spółki należy przygotować jeszcze kilka dodatkowych dokumentów taki jak:
  • lista wspólników, która jest dołączona do akt spółki prowadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym i zawiera spis wspólników w dowolnej kolejności z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, a także liczby udziałów oraz ich całkowitej wartości, lista ta najczęściej ma formę tabeli,
  • oświadczenie członków zarządu o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji w spółce, gdyż aby powołanie członka zarządu lub prokurenta było skuteczne wymagana jest jego zgoda, która należy udokumentować w formie pisemnej,
  • oświadczenie członków zarządu oraz prokurentów dotyczące ich adresu do doręczeń, gdyż w aktach postępowania musi znajdować się adres, pod którym osoby te będą odbierać korespondencji, np. z Sądu, jeżeli zaś osoby te nie posiadają adresu do doręczeń w Polsce muszą wskazać pełnomocnika do doręczeń i wskazać jego imienia i nazwisko oraz adres pod którym osoba ta będzie odbierała korespondencji dla członka zarządu lub prokurenta, w takim przypadku należy do wniosku o rejestrację spółki dołączyć także oświadczenie pełnomocnika do doręczeń, że wyraża zgodę na pełnienie takiej funkcji,
  • oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego spółki przez wspólników, 
  • oświadczenie zarządu czy spółka jest Cudzoziemcem, a w przypadku gdy spółka jest Cudzoziemcem oświadczenie zarządu czy posiada na terenie naszego kraju nieruchomości.

Przygotowanie i opłacenie wniosku o wpis do rejestru

Po zawarciu umowy spółki oraz oraz przygotowaniu pozostałych dokumentów należy je wprowadzić do systemu s24 lub Portalu Rejestrów Sądowych oraz opłacić. Opłatę wnosimy za pośrednictwem systemu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Gospodarczego Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata sądowa w systemie s24 wynosi 250 zł, a występie PRS 500 zł. Opłata za ogłoszenie wpisu jest taka sama i wynosi 100 zł.

Wysłanie dokumentów do Sądu 

Gdy wszystko jest gotowe wystarczy podpisać przesyłkę zawierającą wniosek i wysłać ją do Sądu w Krakowie

Założenie rachunku bankowego dla spółki w Krakowie

Po nadaniu numeru KRS i NIP można założyć rachunek bankowy dla spółki. Wiele banków oferuje konto za zero także dla nowych spółek. Wiele oddziałów tych banków znajduje się w Krakowie. Założenie rachunku bankowego nie jest teoretycznie wymagane, ale w praktyce jest konieczne, w celu rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Wyrobienie pieczątki

Posiadanie pieczątki przez samą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ani jej członków zarządu nigdy nie było i nie jest obowiązkiem. Koszt wyrobienia pieczątki jest jednak niewielki dlatego warto ją wyrobić. 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym 

Po rejestracji spółki numer NIP jest nadany automatycznie nadany, jednak konieczne jest zgłoszenie deklaracji identyfikacyjnej zawierającej dodatkowe dane spółki. W przypadku podatku VAT konieczne jest przesłanie do właściwego US zgłoszenia rejestracyjnego.

Ile kosztuje założenie spółki w Krakowie?

Koszt założenia spółki w Krakowie waha się od 500 do nawet 5 000 zł w zależności od wyboru danej Kancelarii lub Biura rachunkowego. Bardzo często zawarcie umowy o prowadzenie księgowości umożliwia otrzymanie rabatu na usługę założenia spółki. Koszt wirtualnego biura w Krakowie zaczyna się od kwoty 39 zł netto miesięcznie.

Jak długo czeka się na rejestrację spółki w Krakowie?

Czas oczekiwania nie jest długi, zwykle na rozpatrzenie wniosku o rejestrację spółki czeka się jeden dzień roboczy

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas