Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Prokurent przedsiębiorcy

Kim jest prokurent?

Prokurent to szczególnego rodzaju pełnomocnik, który jest uprawniony do dokonywania sądowych oraz pozasądowych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa swojego mocodawcy.

Kto może ustanowić prokurenta?

Prokurenta może ustawić zarówno podmiot wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jak i osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możliwość ustawienia prokurenta przez jednoosobowego przedsiębiorcę istnieje od niedawna.

Do jakich czynności jest upoważniony prokurent?

Prokurent może reprezentować swojego mocodawcę przy zawieraniu umów, a także w postępowaniu sądowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przykładu prokurent może założyć dla swojego mocodawcy rachunek bankowy oraz wnieść do Sądu pozew o zapłatę.

Jakich czynności nie może dokonywać prokurent?

Prokurent nie może zbyć lub obciążyć przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dla przykładu prokurent nie może sprzedać wchodzącej w skład przedsiębiorstwa fabryki bez dodatkowego, szczególnego pełnomocnictwa.

Jak ustanowić prokurenta?

W celu ustanowienia prokurenta, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebna jest stosowna uchwała zarządu spółki. W przypadku natomiast indywidualnego przedsiębiorcy musi on złożyć na piśmie oświadczenie o ustanowieniu prokurenta.

Od kiedy prokurent może działać?

Wpis danych prokurenta do KRS lub CEIDG ma charakter deklaratoryjny czyli inaczej potwierdzający. Oznacza to, że prokurent może działać w imieniu swojego mocodawcy już od dnia ustanowienia, a nie ujawnienia jego danych w rejestrze lub ewidencji. Nie mniej jednak w praktyce obrotu bardzo często zdarza się, że kontrahenci lub urzędnicy nie uznają prokury, która nie została jeszcze ujawniona w rejestrze lub ewidencji ze względu na brak świadomości prawnej.

W jaki sposób zgłosić dane prokurenta?

W tym celu należy złożyć wniosek odpowiednio do KRS lub CEIDG, załączając dokument stanowiący podstawę powołania, odpowiednio uchwałę zarządu lub oświadczenie przedsiębiorcy, a także oświadczenie prokurenta o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji. Pamiętaj, że zgłoszenie prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać w systemie s-24 lub Portalu Rejestrów Sądowych. Nie ma możliwości, aby zgłosić dane prokurenta na papierowym wniosku. Zgłoszenie prokurenta powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia jego powołania.

Kto może pełnić funkcję prokurenta?

Funkcję prokurenta może pełnić w zasadzie każdy kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest karany za niektóre przestępstwa związane z obrotem gospodarczym oraz nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcję tę może pełnić pracownik wirtualnego biura na podstawie odrębnej umowy.

Czy ustanowienie prokurenta jest potrzebne?

To zależy od tego czy potrzebujemy osoby, która będzie mogła działać w naszym imieniu w sprawach dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa. Ustanowienie prokurenta jest wskazane zwłaszcza, w sytuacji gdy przedsiębiorca na stałe przebywa za granicą. W takim przypadku dobrze korzystać z pomocy zaufanej osoby, która przebywa w Polsce.

Czy prokurentowi należy się wynagrodzenie?

Prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług albo też wykonywać swoją funkcję na podstawie powołania. W przypadku pełnienia funkcji na podstawie ww. umów prokurentowi należy się wynagrodzenie, które jest oskładkowane. W przypadku natomiast gdy wykonuje on czynności wyłącznie na podstawie powołania wynagrodzenie jest mu należne tylko wtedy gdy podmiot, który go ustanowił przyzna mu je w stosownej uchwale lub oświadczeniu. Takie wynagrodzenie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego.

Czy prokurenta można odwołać?

Tak, w każdej chwili można odwołać prokurenta. Odwołać prokurenta może każdy z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub indywidualny przedsiębiorca. Prokurent może również sam zrezygnować z pełnionej funkcji. Fakt ten należy zgłosić do rejestru lub ewidencji.

Potrzebujesz usług wirtualnego biura w Rzeszowie?

Zadzwoń lub napisz. Dane do kontaktu znajdziesz tutaj.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas