Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Prokurent przedsiębiorcy

Kim jest prokurent?

Prokurent to szczególnego rodzaju pełnomocnik, który jest uprawniony do dokonywania sądowych oraz pozasądowych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa swojego mocodawcy.

Kto może ustanowić prokurenta?

Prokurenta może ustawić zarówno podmiot wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jak i osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możliwość ustawienia prokurenta przez jednoosobowego przedsiębiorcę istnieje od niedawna.

Do jakich czynności jest upoważniony prokurent?

Prokurent może reprezentować swojego mocodawcę przy zawieraniu umów, a także w postępowaniu sądowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przykładu prokurent może założyć dla swojego mocodawcy rachunek bankowy oraz wnieść do Sądu pozew o zapłatę.

Jakich czynności nie może dokonywać prokurent?

Prokurent nie może zbyć lub obciążyć przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Dla przykładu prokurent nie może sprzedać wchodzącej w skład przedsiębiorstwa fabryki bez dodatkowego, szczególnego pełnomocnictwa.

Jak ustanowić prokurenta?

W celu ustanowienia prokurenta, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebna jest stosowna uchwała zarządu spółki. W przypadku natomiast indywidualnego przedsiębiorcy musi on złożyć na piśmie oświadczenie o ustanowieniu prokurenta.

Od kiedy prokurent może działać?

Wpis danych prokurenta do KRS lub CEIDG ma charakter deklaratoryjny czyli inaczej potwierdzający. Oznacza to, że prokurent może działać w imieniu swojego mocodawcy już od dnia ustanowienia, a nie ujawnienia jego danych w rejestrze lub ewidencji. Nie mniej jednak w praktyce obrotu bardzo często zdarza się, że kontrahenci lub urzędnicy nie uznają prokury, która nie została jeszcze ujawniona w rejestrze lub ewidencji ze względu na brak świadomości prawnej.

W jaki sposób zgłosić dane prokurenta?

W tym celu należy złożyć wniosek odpowiednio do KRS lub CEIDG, załączając dokument stanowiący podstawę powołania, odpowiednio uchwałę zarządu lub oświadczenie przedsiębiorcy, a także oświadczenie prokurenta o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji. Pamiętaj, że zgłoszenie prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać w systemie s-24 lub Portalu Rejestrów Sądowych. Nie ma możliwości, aby zgłosić dane prokurenta na papierowym wniosku. Zgłoszenie prokurenta powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia jego powołania.

Kto może pełnić funkcję prokurenta?

Funkcję prokurenta może pełnić w zasadzie każdy kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest karany za niektóre przestępstwa związane z obrotem gospodarczym oraz nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcję tę może pełnić pracownik wirtualnego biura na podstawie odrębnej umowy.

Czy ustanowienie prokurenta jest potrzebne?

To zależy od tego czy potrzebujemy osoby, która będzie mogła działać w naszym imieniu w sprawach dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa. Ustanowienie prokurenta jest wskazane zwłaszcza, w sytuacji gdy przedsiębiorca na stałe przebywa za granicą. W takim przypadku dobrze korzystać z pomocy zaufanej osoby, która przebywa w Polsce.

Czy prokurentowi należy się wynagrodzenie?

Prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług albo też wykonywać swoją funkcję na podstawie powołania. W przypadku pełnienia funkcji na podstawie ww. umów prokurentowi należy się wynagrodzenie, które jest oskładkowane. W przypadku natomiast gdy wykonuje on czynności wyłącznie na podstawie powołania wynagrodzenie jest mu należne tylko wtedy gdy podmiot, który go ustanowił przyzna mu je w stosownej uchwale lub oświadczeniu. Takie wynagrodzenie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego.

Czy prokurenta można odwołać?

Tak, w każdej chwili można odwołać prokurenta. Odwołać prokurenta może każdy z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub indywidualny przedsiębiorca. Prokurent może również sam zrezygnować z pełnionej funkcji. Fakt ten należy zgłosić do rejestru lub ewidencji.

Potrzebujesz usług wirtualnego biura w Rzeszowie?

Zadzwoń lub napisz. Dane do kontaktu znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas