Pomoc dla obywateli Ukrainy

  Coraz więcej obywateli Ukrainy przebywa do Polski w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności. W związku z tym faktem pomoc wirtualnego biura w Przeworsku oraz Jarosławiu jest adresowana zwłaszcza do tych Cudzoziemców. Obywatele Ukraińcy zwykle znają język polski, jednak co oczywiste mają problemy z załatwieniem sprawa urzędowych. Podobnie jest w przypadku Polaków pracujących za granicą. W sytuacji gdy Cudzoziemiec nie zna w sposób komunikatywny języka polskiego istnieje możliwość zaangażowania tłumacza, co jednak łączy się z obowiązkiem poniesienia dodatkowych wydatków. Ewentualnie istnienie możliwości komunikowania się w języku angielskim, gdyż pracownicy wirtualnego biura posługują się tym językiem. W językiem angielskim może być również prowadzona korespondencja mailowa. Umowy o wirtualne biuro są jednak sporządzane zawsze w języku polskim, dlatego w sytuacji gdy obywatel Ukraińcy nie posługuje się językiem polskim w piśmie koniecznym wydaje się odczytanie takiej umowy. Umowy takie mają charakter szablonowy, jednak istnieje możliwość dokonywania indywidualnych zmian w drodze negocjacji i uzgodnień.

  Polska gospodarka coraz częściej cierpi na brak kadry pracowniczej. Aktualnie widoczna jest tendencja do tego, że cudzoziemcy, zwłaszcza Ukrainy traktują Polskę wyłącznie jako kraj tranzytowy. Jest to zrozumiałe, gdyż wynagrodzenia w Polsce są znacznie niższe niż te, które można uzyskać na zachodzie Europy. Polska jako kraj docelowy jest wybierana głównie przez Cudzoziemców z Ukrainy, którzy chcą być bliżej swojej ojczyzny. Niestety jednak w obecnym stanie nie istnieje możliwość, aby Obywatel Ukrainy mieszkał na terenie swojego kraju, a pracował w Polsce. Wynika to z faktu, że czas oczekiwania na przejściach granicznych jest ciągle wydłużony. Postuluje się zwiększenie liczby przejść granicznych na tej granicy oraz zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy służby celnej. Takie rozwiązania łączą się jednak z dużymi wydatkami dlatego też państwo nie może go zrealizować. Niewątpliwie jednak takie rozwiązania korzystnie wpłynęłoby na rozwój gospodarczy i wymianę handlową.  Wpływy z podatków z tego tytułu mogły by pokryć koszty funkcjonowania nowych przejść granicznych.

  Cudzoziemcy z Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Odbywa się to najczęściej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rzadziej w formie indywidualnych działalności gospodarczych. Nasza firma oferuje zapewnienie adresu w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku w celu rejestracji firmy. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub tradycyjną.