Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Pełnomocnik do doręczeń

Kim jest pełnomocnik do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń to osoba upoważniona do odbioru korespondencji w imieniu swojego mocodawcy. Pełnomocnikiem takim może być w zasadzie każdy, np. pracownik wirtualnego biura w Rzeszowie. Pełnomocnikiem takim nie musi być adwokat, ani radca prawny. Pełnomocnik taki nie jest prawnikiem i nie reprezentuje swojego mocodawcy.  

Kiedy potrzebny jest pełnomocnik do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń potrzebny jest najczęściej, w sytuacji gdy osoba zainteresowana nie posiada miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby w Polsce. W takiej sytuacji jest ona zobowiązana do wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń w kraju, którego obowiązkiem będzie odbieranie w toku prowadzonego postępowania korespondencji oraz przekazywanie jej mocodawcy. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w kraju wymagane jest w toku prowadzonego postępowania cywilnego, administracyjnego, rejestrowego, czy też podatkowego.

Czy pełnomocnik do doręczeń jest upoważniony do otwierania korespondencji?

To zależy od ustaleń pełnomocnika z jego mocodawcą. W przypadku wirtualnego biura co do zasady korespondencja jest skanowana, a zatem pełnomocnik jest upoważniony do odbioru korespondencji. Mocodawca może jednak zrezygnować z tej usługi, a wówczas korespondencja nie powinna być otwierana.  

Od kiedy biegnie termin doręczenia, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń?

Termin ten biegnie od dnia odebrania lub doręczenia pisma pełnomocnikowi. Dzień przekazania pisma mocodawcy nie ma znaczenia. Oznacza to, że właściwy organ uzna pismo za doręczone nawet jeżeli pełnomocnik do doręczeń nie przekaże go swojemu mocodawcy. Warto jednak pamiętać, że brak otrzymania pisma może stanowić podstawę do przywrócenia terminu.

Jaki jest koszt wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń?

Osoba zainteresowana ustanowieniem pełnomocnika do doręczeń może wykupić pakiet wirtualnego biura w Rzeszowie. W takim przypadku istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnikiem do doręczeń pracownika wirtualne biura w cenie usługi.  

Czy wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń wymaga sporządzenia pełnomocnictwa?

Nie. W celu wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń wystarczy przekazanie właściwemu organowi stosownej informacji, nie jest wymagane sporządzenie pełnomocnictwa, a co za tym idzie wniesienie opłaty skarbowej. Warto jednak zadbać o to, aby pełnomocnik do doręczeń wyraził ma piśmie zgodę na pełnienie funkcji, w celu uniknięcia sytuacji, w której pełnomocnika zarzuci, że został ustanowiony bez swojej wiedzy.

Czy można odwołać pełnomocnika do doręczeń?

Tak, w każdej chwili można odwołać pełnomocnika do doręczeń bez podania powodu. W przypadku gdy chodzi o pełnomocnika do doręczeń w kraju należy wówczas podać adres do doręczeń w Polsce lub wyznaczyć innego pełnomocnika do doręczeń.

Co jeżeli nie wskażę pełnomocnika do doręczeń w kraju?

W postępowaniu rejestrowym w takim przypadku Sąd wezwie do uzupełnienia braku, a po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie odrzuci wniosek. W przypadku postępowania administracyjnego lub cywilnego właściwy organ uzna w takim przypadku, że wszelkie korespondencja będzie składana do akt sprawy ze skutkiem doręczenia, co niewątpliwie jest niekorzystne dla strony i zagraża jej interesom w toczącym się postępowaniu.

Pełnomocnik do doręczeń w postępowaniu rejestrowym

W przypadku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy podać adresy do doręczeń w Polsce wspólników, członków zarządu oraz rady nadzorczej, jeżeli została ustanowioną. W przypadku, gdy osoby te nie posiadają adresu w Polsce istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura w Rzeszowie. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas