Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Odpowiedzialność prokurenta

Czy prokurent ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Nie. Prokurent nie odpowiada za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, także w przypadku, gdy wierzyciele spółki ponieśli szkodę wskutek braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie. Prokurent nie odpowiada także za zobowiązania podatkowe spółki, w przeciwieństwie do członków zarządu

Jaki jest warunek braku odpowiedzialności prokurenta względem podmiotów trzecich?

Warunkiem braku tej odpowiedzialności jest działania przez prokurenta na podstawie umocowania i w jego granicach. W przypadku przekroczenia zakresu umocowania prokurent jest odpowiedzialny za szkodę powstałą z tego tytułu.

W jaki sposób można pociągnąć prokurenta do odpowiedzialności względem podmiotów trzecich?

Teoretycznie prokurenta można pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem podmiotów trzecich na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, jednak jest to bardzo trudne i w praktyce bardzo rzadko możliwe do zrealizowania. Istnieje także możliwość orzeczenia w stosunku do prokurenta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi znacznie lepsze rozwiązanie dyscyplinujące nierzetelnego prokurenta.

Czy prokurent odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce?

Tak, brak odpowiedzialności prokurenta dotyczy zobowiązań spółki wobec osób trzecich. W przypadku, gdy spółka poniosła szkodę w wyniku działań prokurenta jest on zobowiązany do jej naprawienia. 

Czy dla odpowiedzialności prokurenta ma znaczenie rodzaj prokury?

Nie, okoliczność, czy prokura ma charakter samoistny i prokurent może działać samodzielnie lub prokura na charakter niesamoistny i dla skuteczności czynności prawnych przy składaniu oświadczeń prokurent musi współdziałać z innym prokurentem lub członkiem zarządu nie ma znaczenia dla jego odpowiedzialności.

Czy prokurent może odpowiadać karnie?

Tak, w przypadku działania na szkodę reprezentowanej spółki lub świadomego wprowadzenia kontrahentów lub klientów spółki w błąd lub wykorzystaniu tego błędu, w celu uzyskania korzyści majątkowej prokurent może odpowiadać karnie.

Jak walczyć z nadużyciami?

Niestety bardzo często brak odpowiedzialności prokurentów za zobowiązania spółki jest wykorzystywany przez nierzetelnych przedsiębiorców. Ponadto bardzo trudno udowodnić przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej prokurenta, dlatego najskuteczniejszą metodą walki jest składanie w takim sytuacjach wniosku o orzeczenie w stosunku do prokurenta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu najlepiej zasięgnąć opinii adwokata lub radcy prawnego.

Na co warto uważać?

Przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych warto ustalić kto rzeczywiście kieruje spółką. Jest to istotne zwłaszcza, w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy I finansowaniu terroryzmu. Prokura nie powinna być w żadnym przypadku wykorzystywana do unikania odpowiedzialności za zobowiązania spółki, tym bardziej, że członkowie zarządu mogą się od niej uwolnić działając zgodnie z prawem. W przypadku faktycznego kierowania spółką najlepszym rozwiązaniem jest pełnienie funkcji członka jej zarządu.

Potrzebujesz wirtualnego biura w Rzeszowie?

Założenie nowej spółki łączy się z koniecznością wynajmu biura, tradycyjnego lub wirtualnego. Jeżeli chcesz się z Nami skontaktować zapraszamy do zakładki kontakt.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas