Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Odpowiedzialność osobista członka zarządu za zobowiązania spółki?

Czy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki? 

Nie, co do zasady. W niektórych jednak sytuacjach może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Na jakiej podstawie członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania spółki?

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki przewiduje art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki?

W celu aktualizacji odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • bezskuteczność egzekucji z majątku spółki,
  • brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie,
  • wina członka zarządu,
  • szkoda po stronie wierzyciela, w związku z brakiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie.

Jak wykazać bezskuteczność egzekucji z majątku spółki?

W praktyce najczęściej takim dowodem jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec spółki z powodu braku majątku. Nie musi być to postępowanie egzekucyjne dotyczące danej wierzytelności. Dowodem takim może być też postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu przez spółkę upadłości z powodu braku majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Można również przed wytoczeniem powództwa wezwać członków zarządu spółki do wskazania majątku spółki pozwalającego na zaspokojenie wierzytelności.

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości złożony jest po terminie?

Na równi ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki po terminie należy traktować sytuację, gdy wniosek ten w ogóle nie został złożony. Członek zarządu ma 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, która stała się niewypłacalna. Spółka jest niewypłacalna, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Oznacza to, że ww. termin liczony jest od dnia, w którym zobowiązanie powodujące, że spółka stała się niewypłacalna stało się wymagalne. W przypadku powołania nowego członka zarządu po powstaniu stanu niewypłacalności, termin ten biegnie natomiast od dnia powołania do funkcji członka zarządu, a nie wpisania nowego członka zarządu do KRS, gdyż wpis ma ten ma charakter potwierdzający, a nie kształtujący.

Kiedy zachodzi wina członka zarządu?

To członek zarządu musi wykazać, że brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpił bez jego winy. Brak winy członka zarządu zachodzi między innymi, w przypadku gdy w terminie na złożeniu ww. wniosku członek zarządu chorował lub był odsunięty od prowadzenia spraw spółki.

Kiedy powstanie szkoda po stronie wierzycieli? 

Szkoda po stronie wierzycieli w wyniku niezłożenia przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpi, gdy jeden z wierzycieli zostanie zaspokojony z pominięciem pozostałych. Celem postępowania upadłościowego jest równy podział masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli, jeżeli zatem jeden z nich zostanie zaspokojony poza procedurą upadłościową to wówczas po jego stronie powstanie szkoda.

Czy można wyłączyć odpowiedzialność niektórych członków zarządu?

Nie, każdy z członków zarządu jest odpowiedzialny na zasadzie art. 299 kodeksu spółek handlowych solidarnie. Nawet jeżeli dany członek zarządu nie zajmuje się sprawami finansowymi spółki odpowiada na gruncie tego przepisu

Jak jeszcze członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Członek zarządu może wskazać majątek spółki wystarczający do zaspokojenia dochodzonej wierzytelności. Wtedy powództwo przeciwko członkowi zarządu zostanie oddalone, a wierzyciel zostaje zaspokojony z majątku spółki.

Potrzebujesz założyć spółkę?

Napisz do nas. Dane kontaktowe znajdziesz w tym miejscu.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas