Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak założyć spółkę zoo?

Krok pierwszy - wybór formy zawarcia umowy spółki

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć w formie aktu notarialnego lub korzystając z wzorca umowy udostępnionego w systemie s-24. W przypadku, gdy kapitał spółki ma mieć charakter niepieniężny lub wspólnicy chcieliby do umowy spółki wprowadzić postanowienia, które nie są przewidziane we wzorcu umowy udostępnionym w systemie s-24 to wówczas muszą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

Krok drugi - zawarcie umowy spółki

W przypadku, gdy umowa spółki zawarta na być w formie aktu notarialnego wspólnicy spółki lub ich pełnomocnicy ustanowieni w akcie notarialnym powinni udać się do dowolnie wybranego notariusza, który sporządzi umowę. Jeżeli natomiast umowa ma zostać zawarta z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie s-24 w pierwszej kolejności należy założyć konto w tym systemie, wpisać do umowy dane spółki oraz jej wspólników, następnie wybrać dostępne warianty postanowień umowy oraz podpisać dokument profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na tym etapie konieczne jest też zawarcie umowy o wirtualne biuro w Rzeszowie

Krok trzeci - sporządzenie dodatkowych dokumentów

Oprócz umowy spółki, w celu rejestracji spółki w KRS należy sporządzić dodatkowe dokumenty takie jak:

  • listę wspólników zawierająca ich imię i nazwisko, adres do doręczeń, względnie imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika do doręczeń, a także ilość i wartość posiadanych udziałów,
  • oświadczenie zarządu czy spółka jest Cudzoziemcem, a jeśli tak oświadczenie czy posiada nieruchomości na terenie Polski,
  • oświadczenie członków zarządu oraz prokurentów o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia ww. funkcji oraz wskazujące ich adres do doręczeń w Polsce, względnie dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce i jego adres,
  • oświadczenie członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego.

Krok czwarty - rejestracja spółki

W przypadku gdy umowa spółki została zawarta przy użyciu wzorca umowy udostępnionego w systemie s-24 wniosek o rejestrację spółki należy złożyć również w tym systemie. Dokumenty dodatkowe, o których mowa w kroku numer trzy należy dołączyć w wersji elektronicznej po ich podpisaniu profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli natomiast umowa spółki została sporządzona przez notariusza wniosek o rejestrację spółki składamy w Portalu Rejestrów Sądowych. W takim przypadku dokumenty dodatkowe należy zeskanować i dołączyć do wniosku ich elektroniczne kopie, a następnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku przesłać do Sądu oryginały tych dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli wniosek składa w naszym imieniu adwokat lub radca prawny, poświadcza on elektroniczne kopie dokumentów dołączonych do wniosku za zgodność z oryginałem w chwili wprowadzenia ich do systemu dlatego też nie ma konieczności przesyłania ich oryginałów w formie papierowej lub ich odpisów do Sądu po złożeniu wniosku. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku skanu aktu notarialnego zawierającego umowy spółki oraz przesyłania jego oryginału w formie papierowej do Sądu. Wystarczy podać numer KREWAN i Sąd lub referendarz będą mogli pobrać treść tego aktu notarialnego z Centralnego Rejestru Wypisów Aktów Notarialnych (KREWAN). 

Potrzebujesz pomocy?

Możemy założyć dla Ciebie gotową spółkę i zarejestrować ją do KRS, NIP oraz VAT, a następnie poprowadzić jej księgowość, a także pomóc w założeniu konta bankowego. Możesz skontaktować się z Nami telefonicznie pod numerem +48 724 046 783 lub +48 726 066 462 albo mailowo. Dane znajdziesz w zakładce kontakt

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas