Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Gotowa spółka Kraków

Biuro zakładania i rejestracji spółek w Krakowie

ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
NIP: 6762621904
KRS: 0000982529
REGON: 522590569
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
witryna:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow
tel.
+48 724 046 783
+48 726 066 462

Czym jest gotowa spółka w Krakowie?

Jeżeli jesteś zainteresowany gotową spółka Kraków to idealne miejsce na jej zakup.

Założenie i rejestracja spółki w Krakowie to usługa, natomiast gotowa spółka Kraków to produkt, który kupujesz podobnie jak każdą inną rzecz. Spółka, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z udziałów, które są normalnym przedmiotem obrotu. Udziały w spółce można nie tylko sprzedać, ale także wydzierżawić, czy zastawić.

Jak kupić gotową spółkę w Krakowie?

W tym celu najlepiej jest złożyć zamówienie na stronie oferującej gotowe spółki Kraków. Można tam znaleźć wszystkie szczegóły na temat zakupu gotowej spółki w Krakowie oraz opis całej procedury. Umowę można zawrzeć zdalnie i już tego samego dnia prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki.

Kto najczęściej kupuje gotowe spółki w Krakowie?

Gotowe spółki, przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są przydatne dla przedsiębiorców w dwóch przypadkach:

 • potrzebują spółki z określonym stażem,
 • chcą natychmiast rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki z określonym stażem

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca potrzebuje do określonego projektu podmiotu gospodarczego, który funkcjonuje na rynku od jakiegoś czasu. Staż podmiotu bardzo często jest wymagany przy:

 • ubieganiu się o zamówienia publiczne,
 • pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój,
 • uzyskaniu kredytu lub innego wsparcia z banku.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że staż spółki potwierdza jej doświadczenie. W tym momencie doskonale uwidacznia się atut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jakim jest posiadanie przez ten podmiot pełnej osobowości prawnej. Spółka z o. o. jest odrębnym podmiotem prawnym dlatego też może w pełni samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwo. Oczywiście spółka jako osoba prawna nie może dokonywać czynności samodzielnie, gdyż fizycznie nie posiada takich możliwości dlatego w jej imieniu działają organy na podobieństwo organów człowieka. Można powiedzieć, że zarząd spółki to jest mózg, a pracownicy to jej ręce. Takie porównanie można uznać za zaskakujące, ale doskonale wyjaśnia charakter organów spółki.  Spółkę posiadającą osobowość prawną można też porównać do osoby małoletniej, która nie może samodzielnie nabywać praw i zaciągać zobowiązań, ale może je posiadać. Dla przykładu dziecko może posiadać nieruchomość, ale żeby ją zakupić lub sprzedać potrzebuje pomocy przedstawiciela ustawowe, który złoży oświadczenie woli stanowiącej element czynności prawnej jaką jest umowa sprzedaży, które to oświadczenie odniesie skutek, w stosunku do reprezentowanego dziecka.

Ubieganie się o zamówienia publiczne, a staż spółki

Przy ubieganiu się o zamówienia publiczne wykonawca musi spełnić wymagania formalne określone przez Zamawiającego.  Wymagania te dotyczą zwykle między innymi konieczności wykazania stosowanymi dokumentami określonego doświadczenia. W niektórych postępowaniach Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali określona ilość podobnych zamówień, innym razem natomiast wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej o ściśle określonym profilu przez pewien czas. W przypadku spółek z. o. o. ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wymogi te dotyczą samej spółki, a nie jej członków zarządu lub tym bardziej wspólników, gdyż są to całkowicie odrębne od samej spółki podmioty.

Bardzo często przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora małych i średnich firm chcieliby ubiegać się o zamówienia publiczne, jednak z uwagi na brak wystarczającego doświadczenie nie spełniają kryteriów udzielenia zamówienia. Rozwiązaniem jest poleganie na zasobach podmioty trzeciego, ale pozyskanie takich zasobów nie jest łatwe. Po pierwsze konieczne jest przedłożenia oświadczenia takiego podmiotu, że pomoże w newralgicznych częściach wykonać zamówienie, a po drugie podmiot ten musi faktycznie brać udział w wykonaniu zamówienia.

Rodzi to dalsze konsekwencje i pytania.

Przede wszystkim dlaczego podmiot konkurencyjny miałby udostępnić swoje zasoby?

Ponadto nawet, w przypadku udostępnienia zasobów może to nie być ekonomicznie korzystne rozwiązanie dla Wykonawcy.

Kupując nową spółkę, która posiada referencję wystawione przed podmioty na rzecz, których wykonywane były prace potwierdzające posiadanie doświadczenia wymagane przez Zamawiającego ten problem znika. To właściciele spółki, czyli jej wspólnicy są jej dysponentami, nie muszą zabiegać o pomoc innych spółek lub firm.

Pozyskanie środków unijnych, a spółka ze stażem

Programy unijne bardzo często uzależniają otrzymanie dotacji od posiadania określonego stażu prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez spółkę, czy to osobę fizyczną. Wiele osób planuje rozwijać swój projekt biznesowy właśnie dzięki  wsparciu finansowemu z UE.  Programy unijne charakteryzują się tym, że co roku się zmieniają. Oznacza to, że również kryteria dofinansowań ulegają zmianie. Dla przykładu w danym roku mogą w ramach środków unijnych być wspierane firmy i spółki, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą, a w kolejnym roku wsparcie może być adresowane wyłącznie do podmiotów z dłuższym stażem. W związku z tym bardzo często trzeba działać natychmiast, gdyż nie można liczyć na to, że otrzymamy dofinansowanie za kilka lat, gdy spółka osiągnie wymagany staż po pierwsze dlatego, że dany program unijny może ulec diametralnej zmianie, w szczególności, w zakresie określenia grupy docelowej beneficjentów, a po drugie najczęściej pieniądze na rozwój biznesu potrzebne są tu i teraz, gdyż ponownie taka okazja  może się już nigdy więcej nie powtórzyć.  Po zakupie spółki możesz prowadzić w jej ramach dowolną działalność gospodarczą, w tym także ubiegać się o fundusze unijne. Po nabyciu udziałów w spółce jej staż oraz wszystkie prawa nadal będą należały do tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzyskaniu kredytu lub innego wsparcia z banku

Jak wiadomo banki są niechętne, do tego, aby udzielać spółką ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza tym nowo-założonym kredytów lub jakiegokolwiek innego wsparcia finansowe, chyba oczywiście, że za zobowiązanie spółki poręczy osoba fizyczna, najczęściej w formie podpisania  weksla dłużnego. Jest to zrozumiałe gdyż nawet nazwa spółki „z ograniczoną odpowiedzialnością” wskazuje, że odpowiedzialność w tej spółce jest w jakiś sposób umniejszona. Oczywiście sama spółka odpowiada za swoje zobowiązanie, ale może zdarzyć się tak, że spółka stanie się niewypłacalna. W takiej sytuacji wierzyciele spółki najczęściej nie zostaną zaspokojeni, lub ich wierzytelności zostaną pokryte tylko w niewielkim stopniu, a jednocześnie nie będą oni mogli kierować swoich roszczeń do członków zarządu, a tym bardziej wspólników.

W niektórych jednak sytuacjach banki zgadzają się na udzielenie spółce z ograniczona odpowiedzialnością kredytu lub innego wsparcia. W przypadku spółek z minimalnym kapitałem zakładowym warunkiem jest jednak posiadanie dość długiego stażu. Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej kilka lat i osiąga istotne przychody to wówczas bank może rozważyć udzielenie kredytu i wydać pozytywną decyzję. Jednocześnie przy podejmowaniu decyzji przez bank brana będzie pod uwagę sytuacja spółki, a nie jest wspólników, czy zarządu dlatego zmiany właścicielskie nie będą miały w tym przypadku decydującego znaczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabywcami są spółki osoby zagraniczne, gdyż w takim przepadku zdolność kredytowa spółki w oczach banków znacznie spada.

Jakie są zalety zakupu gotowej spółki?

Istnieje wiele zalet zakupu gotowej spółki, a należą do nich przede wszystkim:

 • znikoma liczba formalności,
 • brak oczekiwania na rejestrację,
 • spółka posiada staż,
 • spółka najczęściej ma już zawarte umowy z biurem rachunkowym i wirtualnym biurem w Krakowie.

Znikoma liczba formalności

Do finalizacji transakcji sprzedaży umowy spółki wystarczy zawarcie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku spółki zarejestrowanej w systemie s24 jest jeszcze prościej, gdyż umowę możemy zawrzeć na wzorze udostępnionym na tej stronie. Umowa będzie skuteczna z dniem jej podpisania przez obie strony, chyba, że strony w umowie wskażą inną datę. Zmiana wpisu w rejestrze na okoliczność zawarcia ww. umowy mają charakter potwierdzający, co oznacza, że są warunkiem skuteczności tej umowy oraz nie określają daty, w której dochodzi do przeniesienia udziałów.

Brak oczekiwania na rejestrację

Czas, który upływa od znalezienia interesującej Cię spółki do jej zakupu nie przekracza jednego dnia. Oznacza to, że możesz nawet w tym samym dniu, w którym postanowiłeś zakupić spółkę rozpocząć działalność oraz wystawiać w imieniu spółki pierwsze faktury lub zawrzeć umowę. Jeżeli czas jest dla Ciebie priorytetem i nie możesz poczekać nawet kilku dni na założenie i zarejestrowanie nowej spółki w Krakowie to najlepiej jak zakupisz gotową spółkę w Krakowie.

Spółka posiada staż

Już wcześniej wspominałem  zakup spółki ze stażem może mieć konkretne uzasadnienie. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na efekt czysta psychologiczny. Spółka zarejestrowana wiele lat temu znacznie bardziej budzi zaufanie wśród kontrahentów i Klientów niż spółka, która dopiero uzyskała numer KRS.  

Spółka najczęściej ma już zawarte umowy z biurem rachunkowym i wirtualnym biurem w Krakowie

Po założeniu spółki musisz zadbać o jej podstawową obsługę. Jeżeli kupujesz nową spółkę oczywiście możesz zmienić biuro rachunkowe oraz wirtualne biuro w Krakowie, które do tej pory ją obsługiwało, możesz jednak nie podejmować żadnych działań i wówczas wszystkie umowy będą kontynuowane, gdyż zamiana właścicieli spółki nie ma wpływu na zawarte przez spółkę umowy, nabyte prawa i zaciągnięte zobowiązania.

Wady gotowej spółki w Krakowie

Jak widzisz jest bardzo dużo zalet zakupu takiej spółki są jednak też wady tego rozwiązania takiej jak:

 • możliwość nieświadomego zakupu zadłużonej spółki,
 • brak w ofercie spółki spełniającej Twoje oczekiwania,
 • wyższe koszty.

Możliwość nieświadomego zakupu zadłużonej spółki

Jeżeli kupujesz spółkę ze sprawdzonego biura rachunkowego nie musisz się obawiać takiej sytuacji. Jeżeli jednak kupujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialności od podmiotu, który sam ją prowadził (nie zajmuje się tworzeniem spółek na sprzedaż) to wówczas istnieje możliwość, że spółka będzie zadłużona, o czym nawet się nie dowiesz. Oczywiście można sprawdzić stan finansów spółki, jednak po pierwsze jest to kosztowne, a po drugi nie na daje 100 %b gwarancji , że tego rodzaju kontrola wykaże wszystkie nieprawidłowości.  W celu uniknięcia takiej sytuacji najlepiej korzystać z usług profesjonalistów zajmujących się obrotem spółkami.

Brak w ofercie spółki spełniającej Twoje oczekiwania

Spółki zakładane, w celu sprzedaży różnią się od siebie, jednak większość przyjętych rozwiązań ma charakter standardowy. Jeżeli chcesz stworzyć  specyficzną strukturę organizacyjną odbiegającą od powszechnie przyjętym rozwiązań to wówczas istniej możliwość, że nie znajdziesz odpowiedniej spółki i będziesz musiał założyć nową lub ją kupić z niesprawdzonego źródła.

Wyższe koszty

Zasadniczo założenie i rejestracja spółki w Krakowie łączy się z niższymi kosztami niż zakup nowej spółki. Przeważnie różnice te nie są wysokie, a wzrastają ze stażem spółki, którą planujesz zakupić.  Na koszty zakupu składa się cena danej spółki, koszty obsługi transakcji oraz koszty zgłoszenia zmian danych spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprzedaż zadłużonej spółki

Istnieje nie tylko możliwość zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także sprzedaży, w tym również zbycia zadłużonej spółki z  o. o.  Zaletą takiego rozwiązania jest to, że wspólnik może w niektórych sytuacjach chcieć się „pozbyć” spółki, która jest dla niego obciążeniem. W takiej sytuacji dojdzie nie tylko do zmiany grona wspólników, ale też odwoływani są dotychczasowi członkowie zarządu na miejsce których powołani są nowy członkowie zarządu, a najczęściej jedna osoba- prezes zarządu. W takiej sytuacji jednak to sprzedawca musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz kupującego, gdyż spółka ma wartość ujemną.

Jeżeli natomiast spółka nie jest zadłużona to istnieje możliwość jej sprzedaży bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez właściciela spółki. To kupujący pokrywa opłaty sądowe oraz za ogłoszenie, a także wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego  transakcję lun w niej pośredniczącego.  

Zakup spółki rejestracja spółki w Krakowie – podsumowanie

Zakup gotowej spółki posiada zarówno wady i zalety. Większość przedsiębiorców decyduje się jednak na założenie nowej spółki w Krakowie, a tylko i wyłącznie w sytuacji gdy z jakiś przyczyn nie jest to możliwe podejmują decyzję o kupnie gotowej spółki w Krakowie, np. gdy ubiegają się o zamówienia publiczne, dotację unijne lub chcą zacząć prowadzić  działalność gospodarczą  jeszcze tego samego dnia.

Ważne jest to, aby zwrócić uwagę z jakiego źródła pochodzi gotowa spółka, gdyż jak każdy produkt posiadać  mieć wady. Założenie i rejestracja  spółki  w Krakowie jest natomiast usługą dlatego masz gwarancję, że spółka zostanie stworzona według Twoich wskazań i nie będzie posiadła historii związanej z innymi członkami  zarządu lub wspólnikami.  


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas