Faktoring

Na czym polega faktoring? 

Od zarządzania wierzytelnościami cudzymi należy odróżnić faktoring. Faktoring polega co do zasady na tym, że jeden podmiot zwany faktorem wykupuje wierzytelność od innego podmiotu zwanego faktorantem. Dla przykładu przedsiębiorca świadczący usługi polegające na dostawie towarów nie jest w stanie skłonić kontrahentów, którzy zalegają mu z wymagalnymi zobowiązaniami do zapłaty. Przedsiębiorca ten nie może jednak czekać na zapłatę dobrowolną lub przymusową w związku z tym, że sam popadł w zaległości, które musi natychmiast spłacić. W takim przypadku zgłoszą się do firmy oferującej faktoring która kupuję jego wierzytelność. Cena tej wierzytelności jest niższa od jej nominalnej wartości, a różnica ta stanowi prowizję faktora w zamian za wyegzekwowanie wierzytelności i poniesienia z tego tytułu ryzyka finansowego. Faktorant co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Rodzaje faktoringu zostaną omówione poniżej.

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy przede wszystkim faktoring pełny i niepełny. Faktoring pełny to inaczej tak zwany faktoring właściwy czy bez prawa do regresy ze strony faktora przeciwko faktorantowi w przypadku niewypłacalności dłużnika. W takim przypadku to faktor ponosi pełne ryzyko za niewypłacalność dłużnika co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanej prowizji. Natomiast w przypadku faktoringu niepełnego to na faktorancie w ostatecznym rozrachunku spoczywa to ryzyko. W przypadku gdy dłużnik stanie się niewypłacalny za sprzedaną wierzytelności na zasadzie odpowiedzialności regresowej odpowie faktorant. W takim przypadku zatem prowizja faktora jest odpowiednio niższa. W przypadku faktoringu niepełnego rozliczenie stron umowy faktoringu może nastąpić również dopiero po wyegzekwowaniu kwot wierzytelności od dłużnika przez faktora. Możliwe jest także rozliczenie zaliczkowe, które polega na tym że faktorant otrzymuje od faktoranta już w momencie cesji wierzytelności pewną kwotę odpowiadającą ułamkowej części wartości nominalnej wierzytelności.

Zastosowanie instytucji faktoringu

Instytucja faktoringu, zwłaszcza faktoringu pełnego często umożliwia przedsiębiorcą zachowanie płynności finansowej w przypadku nierzetelnych działań ze strony kontrahentów. Umowa taka łagodzi skutki ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie mniej jednak skorzystanie z usługi faktoringu najczęściej w ostatecznym rozrachunku wiąże się ze stosunkowo wysokimi prowizjami pobieranymi przez faktora. Jeżeli potrzebujesz porady gospodarczej jaką usługę w zakresie faktoringu wybrać zapraszamy do naszej siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Możliwy jest również kontakt mailowy i telefoniczny.